{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Vá c l a v K a f k a

Vzpomínáme Commemorations

Dne 25. dubna 2007 navždy odešel prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc. do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . z a ž á k y a s p o lu p ra cov ní k y p rof. B ů ž ka

VZPOMÍNÁME

prof. Ing. Zden ěk Bůžek, CSc.

Chceme-li hodnotit přínos prof. Bůžka pro české a slovenské hutnictví a slévárenství, je třeba se vrátit do 60. let minulého století, kdy na VŠB v Ostravě založil Ústav elektrometalurgie. V té době to bylo pracoviště, které rostlo i na poměry školy neobvykle rychle. Základní výzkum byl zaměřen na dezoxidaci oceli a doprovodné jevy. Prof. Bůžek věnoval největší pozornost aplikovanému výzkumu a vývoji. Výzkum musel podle něj směřovat k provozní aplikaci. Jeho zásluhou se v Československu rozšířila jednostrusková technologie a srážecí dezoxidace hliníkem, která byla přínosem jak pro ocelárny, tak i slévárny. Dále jsou známy jeho práce v oblasti řízení energetických režimů obloukových pecí. S předstihem byly

provedeny práce s předehřevem vsázky plynovými hořáky. Je zbytečné vypočítávat všechny práce, které v té době řídil, protože většina hutníků a slevačů je zná. Prof. Bůžek měl silné sociální cítění, které ho směřovalo poněkud „doleva“. Vědeckou výchovu absolvoval na Moskevském ústavu metalurgie u akademika Samaria, který pro něj zůstal po celý život vzorem. Velký vliv na jeho postoje i další život měl rok 1968, kdy podpořil Vaculíkových 2000 slov, což byla následně v době normalizace spolehlivá jízdenka z vědecké i technické práce do podřadných manuálních zaměstnání. V té době prof. Bůžka mnozí přátelé opustili a někteří mu nepomohli tak, jak by třeba i později mohli. Pan profesor byl „posazen“ do vítkovické „Staré ocelárny“ nad 30t elektrickou pec. Je však třeba doplnit, že vedoucí ocelárny Ing. Josef Brábník mu velice vycházel vstříc. V roce 1972 byl prof. Bůžek iniciátorem 1. konference elektroocelářů. Konferencí slevačů Výroba oceli na odlitky se prof. Bůžek zúčastňoval od roku 1972 a jeho tradiční úvodní referát na téma současný a budoucí vývoj elektrometalurgie byl pro mnohé slevače-oceláře inspirující pro další práci. Přes všechny zákazy a omezení se prof. Bůžek zúčastnil mnohých projektů a přispěl významnou měrou k rozvoji metalurgie. Systematickou vědeckou práci však vykonávat nemohl. Přes všechny restrikce se prof. Bůžek stal zakladatelem česko-slovenské metalurgické školy a i mnozí slevači se považují za jeho žáky. Mottem Bůžkovy školy byla věda, výzkum, vývoj, výroba (užití). V roce 1989 byl prof. Bůžek rehabilitován a rychle prošel profesorským řízením. V roce 1990 byl jmenován profesorem. Na začátku roku 1990 oslavil prof. Bůžek šedesát let. Začal s organizací konferencí Sekundární metalurgie, Kyslíkové

XXIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem 11.–13. září 2017 hotel Svratka Na Vyhlídce 41, Svratka www.hotel-svratka.cz

132

Bližší informace: Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK 04, martin.balcar@zdas.cz, tel.: 566 642 136 Bc. Jarmila Malá, jarmila.mala@zdas.cz, tel.: 566 643 660

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

pochody a zejména pracoval na mnohých projektech pro průmysl. Byl členem komise 106 GAČR a řešil několik grantových projektů. Byl členem více než 10 řešitelských kolektivů na GAČR. Bojoval za zachování časopisu Hutnické listy, ve kterém často publikoval. Navázal na svoje předchozí práce a věnoval se periodicitě interakčních koeficientů. Slevačům je znám z činnosti v odborné komisi Výroba oceli na odlitky, z odborných akcí pořádaných touto komisí a v neposlední řadě jako tradiční autor teoretické přednášky na pravidelně konaných Celostátních školeních tavičů oceli. Oceláři si jej budou připomínat ze svých seminářů a z minulých ročníků konference Oceláři. Je třeba doplnit, že prof. Bůžek byl snad až extrémně pracovitý. Připomínala se jeho opakovaná fráze „Práci máte? Máte?“. Na své diplomanty, aspiranty a později doktorandy byl velice náročný, sám však šel v práci příkladem. Dokázal v dobrém slova smyslu „zfanatizovat“ své aspiranty tak, že na katedru chodili často i v neděli. Na druhé straně byl velice spravedlivý. Po r. 1990 dovedl všechny aspiranty, kteří s ním byli „odejiti“ nebo jim bylo přerušeno, eventuálně zastaveno studium k obhajobě dizertační práce. Velice se věnoval také tavičům a mistrům. Přesto, že byl docentem nebo profesorem, tak vystupoval jako jeden z nich. Snášel všechny jejich vtípky a narážky. A také proto jej měli rádi. ČSS v ocenění jeho zásluh zavedla medaili prof. Zdeňka Bůžka, která se dává těm členům, kteří se vyznačují mimořádným přínosem v oblasti vědy a výzkumu. Krásným vzpomínkám na profesora Bůžka by bylo možné věnovat mnoho stránek a stejně by nebylo řečeno vše. Byl to člověk krásného ducha, na kterého rádi vzpomínáme.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport