{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů l B l a h o p ř e j e m e l P a v e l Ve s e l ý

sledky čínských autorů v tomto výzkumu dokázaly, že sferoidiální karbidy jsou karbidy eutektickými a krystalizují v izolovaných oblastech tekuté eutektické fáze. Proces tvorby těchto karbidů probíhá v intersekcích mezi primárními a sekundárními dendrity austenitu. Oxidy hořčíku, vzácných zemin a dalších prvků mohou působit jako heterogenní nukleační místa pro tyto karbidy. Bylo také zjištěno, že jejich množství se zvyšovalo se zvýšením obsahu uhlíku ve slitině. Také rychlost chlazení má důležitý vliv na vznik sferoidiálních karbidů při stejném chemickém složení. Optimální obsah uhlíku byl 1,2 hm. % a při rychlosti chlazení vzorku v rozmezí (R40–60 mm). Karbidy síťovité mohou být přeměněny na sferoidiální a jejich rozdělení se stane ve struktuře rovnoměrné po správném tepelném zpracování ADI litiny.

částicemi primárního křemíku. Na mikrostrukturách slitin po měkkém žíhání je vidět výrazná změna. Zjemnění a koagulace tvaru precipitací eutektického křemíku vedla ke zvýšení plasticity této slitiny. V rozsahu teplot a doby měkkého žíhání vzrostly průměrné hodnoty prodloužení slitin (A5) cca o 40 % ve srovnání s původní slitinou bez tepelného zpracování. K největšímu snížení Rm o 15 % vůči původní slitině došlo po 8 h a žíhání na 325 °C. Zavedení tohoto způsobu tepelného zpracování do praxe umožní zlepšení plasticity zkoušených slitin při zachování jejich dobrých mechanických vlastností.

Vzpomínka na Ing. Kamila Palána (*13. 5. 1979 – †12. 2. 2017) Ing. Pavel Veselý Slévárna Kuřim, a. s.

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Blahopřejeme Congratulations

65 let Mgr. František Urbánek * 10. března 1952 Gratulujeme! 70 let Ing. Arnošt Svoboda * 15. března 1947 Gratulujeme! 80 let doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. * 15. dubna 1937 Gratulujeme! 70 let Ing. Jan Šlajs * 27. dubna 1947 Gratulujeme!

Chcete poblahopřát k životnímu jubileu svým kolegům-slevačům? Zašlete nám potřebné údaje a fotografii a my zde vaši gratulaci zveřejníme.

Ing. Kamil Palán

Ta smutná zpráva o jeho úmrtí byla pro mě i mé kolegy ze Slévárny Kuřim, a. s., jako rána z čistého nebe, těžko uvěřitelná. Kamil Palán se narodil 13. 5. 1979. Žil se svou rodinou, tedy maminkou, otcem, bratrem a sestrou v Sudicích u Boskovic. Po brzkém úmrtí otce, kdy Kamilovi bylo teprve 14 let, převzal funkci „hlavy rodiny“. Nebál se žádné chlapské práce a rodina se na něj mohla vždy spolehnout. S výbornými výsledky vystudoval strojní inženýrství na VUT  v Brně. Po studiu nastoupil do Slévárny Kuřim, a. s., na oddělení metalurgie, kde získal svoje první pracovní zkušenosti. Rozhodl se však dál vydat na zkušenou k několika dalším zaměstnavatelům, aby se nakonec vrátil tam, kde začínal. Poslední rok zastával pozici technického ředitele ve Slévárně Kuřim, a. s. Byl skutečným odborníkem ve slévárenském oboru, s velkým přehledem a ve svém mladém věku i s  bohatými zkušenostmi. I když pro rázné slovo nešel daleko, byl ke všem rovný a spravedlivý, za což si ho všichni upřímně vážili. Kamilovým koníčkem byla jeho práce, ve které trávil většinu času. Obor slévárenství ho naplňoval a rád se v něm zdokonaloval. Své znalosti plně využíval v investiční činnosti ve Slévárně Kuřim, a. s. Měl velké plány, jak po technické stránce zefektivnit výrobu a zmodernizovat slévárenskou činnost. Bohužel, měl… Dne 12. 2. 2017 zemřel kolega a kamarád Ing. Kamil Palán náhle ve svých 37 letech na selhání srdce. Bude nám všem velice chybět. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

131

ZE Z AHR A N IČN ÍCH ČA SOPISŮ l BL AHOPŘE JEME l N EKROLOG

Slitiny na bázi Al-Si, které mají dobré slévárenské vlastnosti, korozivzdornost a nízkou specifickou hustotu, jsou široce používány ve strojírenství. Mechanické vlastnosti, především poměrné prodloužení slitiny (A5), závisí na tvaru precipitací eutektického křemíku s formou nepravidelných lamel s ostrými hranicemi, které pak vedou ke vzniku trhlin v odlitcích pod vnějším zatížením. Disperzní vytvrzování Al-Si slitin, které obsahují Cu a Mg, podstatně zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost se současným snížením jejich plasticity. Proto účinky měkkého žíhání na koagulaci komponent, které jsou z pevného roztoku separovány z hranic zrn a zjemnění precipitací křemíku, podstatně zlepší plasticitu těchto slitin. Cílem zkoušek bylo stanovení vlivu teploty a doby měkkého žíhání na pevnost v tahu a tažnost slitiny AlSi11, která je blízká eutektiku. Byla volena slitina o složení v hm. %: 10,9 Si; 0,45 Cu; 0,19 Zn; 0,82 Fe; 0,22 Mg; 0,01 Ni; 0,06 Mn; 0,05 Pb; 0,09 Ti; zbytek Al. Teplota žíhání v rozmezích 280 °C; 325 °C; 370 °C, doba žíhání od 2 do 8 h. Mikrostruktura původní slitiny je charakterizována precipitacemi eutektického křemíku ve tvaru velkých a nepravidelných lamel s ostrými hranami a jednotlivými

Obituary

(Zkrácený překlad článku z časopisu Prace Instytutu Odlewnictwa, 2016, č. 3, s. 261–266.)

(Zkrácený překlad článku z časopisu China Foundry, 2016, č. 5, s. 346–351.)

Zlepšení plasticity slitiny AlSi11 použitím měkkého žíhání Improvement of plasticity of the AlSi11 alloy due to soft annealing treatment Jarco, A. Bielsko-Biala University, Department of Production Engineering, Poland

Nekrolog

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport