{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

FEDORYSZYN, A.: Zařízení formovací linky pro výrobu odlitků v rámech z bentonitové směsi (Moulding devices of the casting production lines in flask moulds of bentonite sands), 2016, č. 7/8, č. 322–327. LINKE, P.: Ultrakompaktní jiskrový spektrometr pro slévárny (Ultra-compact spark spectrometer for the metal casting houses), 2016, č. 7/8, s. 344–347.

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Měření rozměrových změn slitin AlSi během tuhnutí Measurement of dimensional changes of AlSi alloys during solidification Petrič, M.; Medved, J.; Kastelic, S.; Mrvar, P. Faculty of Natural Sciences and Engineering, Slovenia Tuhnutí hliníkových slitin je dobře popsáno v obvyklých podmínkách tepelné analýzy. Tuhnutí odlitků je spojeno se změnami jejich rozměrů a vznikem staženinové pórovitosti, která je příčinou vad odlitků. Smrštění hliníku během tuhnutí může být až 7 % objemu a ve slitinách AlSi se snižuje s vyšším obsahem křemíku. Autoři pracovali se čtyřmi slitinami: první byla AlSi12 bez přísad, u druhé bylo zrno zjemňováno předslitinou AlTi5B1, třetí byla modifikována předslitinou AlSr10 a čtvrtá modifikována oběma předslitinami. Pro všechny zkoušky smršťování a dilatací odlitků byla zhotovena měřicí silikátová komůrka. Odlitek z komůrky byl 220 mm dlouhý ingot s průřezem 295 mm2, v koncích ingotu byly vsazeny dvě křemenné tyče, spojené se dvěma diferenciálními měniči pro měření rozměrových změn během tuhnutí a chladnutí. Ve stejném čase bylo prováděno měření teplot ve středu odlitku. Tepelná a dilatometrická analýza

130

byla ve shodě s termodynamickou kalkulací podle sofwaru Thermo Calc. Pro metalografii byla použita optická a elektronová mikroskopie (SEM), pro fázovou analýzu energiově disperzní spektroskopie (EDS). Zjistěné složky mikrostruktury potvrdily, že modifikace byla účinná a částice βSi byly ve slitině mnohem jemnější. Stahování slitiny AlSi12 je rovněž ovlivněno modifikací. Dilatometrická analýza ukázala, že modifikované slitiny měly staženiny až o 85,5 % menší než základní slitina. Modifikace slitiny AlSi12 předslitinou AlSr10 obsahovala fáze: αAl, βSi, Al9Fe2Si2, Al14(Fe,Mn)4(,Al,Si)5, Al2SrSi2. (Zkrácený překlad článku z časopisu Livarski vestnik, 2016, č. 3, s. 154–159.)

Formy přesného lití s malou tepelnou vodivostí při použití conosfér Feingussformen mit geringer Temperaturleitfähigkeit durch Verwendung von Conospheres Xu, M.; Lekakh, S..; Richards, V. Missouri University of Science and Technology, USA Znalost tepelných vlastností skořepinových forem je nutná po jejich odlití a řízené tuhnutí složitých tenkostěnných odlitků. Experimenty byly prováděny pro snížení tepelné vodivosti skořepinových forem za použití dutých kulovitých žáruvzdorných částic – conosfér.Tyto částice vznikají jako vedlejší produkt spalování v uhelných elektrárnách a jsou proto ekologicky využitelné. Chemické složení conosfér se pohybuje podle výrobce v rozmezí hm. %: 50–60 SiO2; 28,0 Al2O3; 0,50–5,00 Fe2O3; 0,50–3,50 CaO; 0,80–2,00 MgO; 1,00–4,00 K 2O, fyzikální vlastnosti: sypná hmotnost 0,42 g/cm3; teplota sintrace 1300–1350 °C; teplota tavení 1400–1425 °C; tepelná vodivost 0,07 W/mk. Zrnitost conosfér určena číslem AFS 140 podle Gausovy křivky (největší podíl 105 μm). Zkoušky provedeny za přísně definovaných podmínek viskozity pojiva, teplot žíhání a dalších; porovnány skořepiny z conosfér a skořepiny ze směsi conosfér a stabilizovaného SiO2 v různých poměrech. Bylo zjištěno, že conoskořepiny dosahují jen o polovinu menší pevnost v ohybu (5,5 MPa / 850 °C) než křemenná skořepina (9,5 MPa / 850 °C). Když byla první nosná vrstva skořepiny z křemene a další byly nosné conovrstvy, pak celková skořepina v žíhaném stavu měla jen o 20 % vyšší pevnost než celá skořepina z conovrstev. Relativní tepelná vo-

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

divost 0,5 SiO2 při pórovitosti 30 % je pro conovrstvu 0,25 při pórovitosti 50 %. Skořepiny z conosfér jsou až o 20 % lehčí než křemenné skořepiny, což je při ručním ponořování jistě příjemné u větších modelů odlitků. Při zkouškách bylo dokázáno, že skořepiny z conosfér se od odlitků lépe oddělovaly, což může být výhodné při výrobě tenkých křehkých součástí. Duté conosféry byly použity pro skořepinové formy ke zvětšení jejich pórovitosti, a tím se stávají materiálem s tepelnými vlastnostmi, které jsou vhodné pro řízené tuhnutí složitých odlitků. Aby bylo dosaženo žádané pevnosti, je nutné nanést na model nejméně první vrstvu ze stabilizovaného křemene a další nosné vrstvy z conosfér. (Zkrácený překlad z Transactions AFS, přednáška 15-071, Giesserei Praxis, 2016, č. 10, s. 394–399.)

Mechanizmus tvorby sferoidiálních karbidů v LKG s ultranízkým obsahem uhlíku Formation mechanism of spheroidal carbides in ultra low carbon ductile cast iron Bin-Quo Fu; Zhuo-Qing Li; Xue-Bo Zhao; Zhen Shen; Jin-Hai Liu Hebei University of Technology, Tianjin, China ADI litina (Austempered Ductile Iron) je extenzivně užívána při výrobě ozubených kol v průmyslu dopravy a v těžkém průmyslu při kombinaci vynikajících vlastností, jako jsou vysoká pevnost při dobré houževnatosti, dobrá otěruvzdornost a únavové vlastnosti. Mikrostruktura ADI litiny sestává z jistého množství dokonalých kuliček grafitu, ale také z hrubých grafitových kuliček, které mají silný tříštivý vliv na strukturu matrice a tím i na provozní vlastnosti tohoto materiálu. Proto se při snižování množství uhlíku získávají malinké, kulaté a uniformně rozdělené grafitové kuličky a zlepšují se mechanické vlastnosti. ADI litina s ultranízkým uhlíkem může být připravena při určitém složení LKG přes tepelné zpracování. Tato litina obsahující nízký obsah uhlíku a vysoký obsah křemíku patří do série slitin Fe-C-Si. Křemík může v austenitu posunout bod maximálního obsahu uhlíku doleva (bod E v Fe-C diagramu) během nerovnovážného procesu krystalizace, takže eutektická grafitová struktura může vzniknout ve slitině s nízkým C a vysokým Si a pak je nazývána LKG s ultranízkým obsahem uhlíku nebo také grafitová ocel. V této extrémní LKG však také vznikají různé druhy karbidů. Vý-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport