{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Přednáška k 25. výročí. Stanovení jílu metylenovou modří: už to není ta stará zkouška Silver Aniversary Paper. Methylene Blue Determination of Clay: It´s Not Your Father´s Test Anymore NELTNER, S. L., LaFAY, V. S. s. 83–94, 1 tab., lit. 13 Přednáška podává přehled vývoje zkoušení vlastností formovacích směsí, speciálně zkoušky metylenovou modří, za uplynulých 25 let.

Vztah mezi body styku zrn písku ve skořepinových formách a pevností ve střihu stanovený na základě rentgenové CT Relationship Between Sand-Grain Points of Contact in Shell Molds and Transverse Strenght, Estimated Using X-Ray Computed Tomography NAGAI, S. aj. s. 103–111, 4 obr., 7 tab., lit. 7 Práce vychází z teze, že u skořepinových forem a jader vyrobených z obalované směsi se pryskyřice při vytvrzování (při 250–320 °C) roztaví a nahromadí se v bodech styku kolem pískových zrn. Pevnost forem je tak určována množstvím pryskyřice v těchto bodech. Tato množství se ve studii vypočítala 3D zobrazením na základě CT. Výsledky podpořily výchozí předpoklady. Popis práce.

Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Foreign foundry journal

G I E S S E R E I www.vdg.de

NITSCHE, R.: Zvyšující se požadavky na moderní robotické systémy (Steigende Anforderungen an moderne Robotersysteme), 2016, č. 7, s. 16–19. SEIDEL, S.: Studie výroby velkých odlitků z feritické LKG zpevněné směsnými krystaly (Studie zur Herstellung von mischkristallverfestigtem ferritischem Gusseisen mit Kugelgraphit im Grossguss), 2016, č. 7, s. 24–27. SCHMIDT, M.: Vysoce účinné využití odpadního tepla z průmyslových procesů (Hocheffiziente Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen), 2016, č. 7, s. 28–31. DÖTSCH, E.: Elektropece pro tavení, udržování a lití (Elektroöfen zum Schmelzen, Warmhalten und Giessen), 2016, č. 7, s. 32–39. HEGWEIN, M.; ECKL, D.: Optimalizace licí techniky (Optimierung der Giesstechnik), 2016, č. 7, s. 46–47. ORTLOFF, H. a kol.: Tavicí provoz 4.0 – plánování a řízení v pohybu (Schmelzbetrieb 4.0 – Planung und Steuerung im Wandel), 2016, č. 7, s. 6–11. GEIWAGNER, P.: Vědět, kde se nacházejí produkty (Wissen, wo sich die Produkte befinden), 2016, č. 7, s. 12–14. KUHLOW, P.: Obloukové pece ve slévárně oceli (Der DS-Lichtbogenofen in der Stahlgiesserei), 2016, č. 7, s. 15–17. GASSEL, CH.: Moderní způsob tavení hliníku (Die moderne Form des Aluminiumschmelzens), 2016, č. 7, s. 18–21. RIEDEL, R. a kol.: Více inovací při tavení hliníku (Mehr Innovationen denn je beim Aluminiumschmelzen), 2016, č. 7, s. 22–25. BAOSHENG, L.: Bezpečná výroba lehkého jádra (Sichere Produktion leichter Kerne), 2016, č. 7, s. 26–29. JAVADIAN, P.: Energeticky účinné čistění vzduchu z licích strojů (Energieeffiziente Abluftreinigung an Giessmaschinen), 2016, č. 7, s. 38–40.

APPELT, CH.; VOSS, S.: Vliv teplotní vodivosti organicky a anorganicky pojených jader na vlastnosti struktury hliníkových slitin (Einfluss der Temperaturleitfähigkeit organisch und anorganisch gebundener Formkerne auf die Gefügeeigenschaften von Aluminiumlegierungen), 2016, č. 8, s. 22–27. ENZENBACH, T.: Roční přehledy – kupolové pece (Kupolofen – Jahresübersicht), č. 8, s. 34–39. POHLMANN, U.; SCHRECKENBERG, S.: Optimální systém nátěrů pro plně automatizovanou robotickou výrobu jader (Optimiertes Schlichtesystem für vollautomatisierte, robotergestützte Kernfertigung), 2016, č. 8, s. 48–50. VOLLRATH, K.: Kompetence technických materiálů při 3D lití a tavení laserem (Werkstoffkompetenz beim Giessen und 3-D-Laserschmelzen), 2016, č. 8, s. 51–53. FRAGNER, W. a kol.: Recyklace slévárenských slitin pro strukturní hliníkové a automobilové díly (Recycling-Gusslegierungen für Aluminium-Struktur und Fahrwerksteile), 2016, č. 9, s. 24–27. GEIER, G.: Výroba jader vstřelováním versus 3D tiskem (Kernschiessen versus 3-D-Kerndruck), 2016, č. 9, s. 28–31. GRUND, S.: Efektivní slévárenské technologie při tlakovém lití zinku (Ressourceeffiziente Giesstechniken beim Zinkdruckgiessen), 2016, č. 9, s. 36–39. KLINGAUF, P.: Briketování litinových třísek ve Frischhutu (Brikettierung von Gussspänen bei Frischhut), 2016, č. 9, s. 42–45. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

XU, M. a kol.: Formy přesného lití s malou tepelnou vodivostí při použití dutých sférických žáruvzdorných částic conosfér (Feingussformen mit geringer Temperaturleitfähigkeit durch Verwendung von Conospheres), 2016, č. 10, s. 394–400, (viz s. 130, pozn. red.) POHLMANN, U.; SCHRECKENBERK, S.: Optimalizovaný systém nátěrů pro plně automatizovanou technologii výroby jader (Optimiertes Schlichtesystem für vollautomatisierte, robotergestützte Kernfertigungstechnologie), 2016, č. 10, s. 400–402.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

127

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

Odlitky pro zkoušení vzniku výronků a vliv proměnných veličin procesu Veining Test Castings and Effect of Process Variables VIVAS, P., SCHELLER, E., SHOWMAN, R. s. 95–101, 9 obr., 8 tab., lit. 9 Použití plánovaných zkoušek (postup DOE – Design of Experiments), které je zde na příkladech popsáno, se ukázalo jako účinný nástroj pro optimální řešení základních problémů odlévání. Zjistilo se také, že oba typy zkušebních odlitků, které jsou také popsány, lze spolehlivě použít k hodnocení výronků, penetrace a vad povrchového dokončování. Hodnotil se i vliv použitých materiálů a postupů na vznik vad.

Zahraniční slévárenské časopisy

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport