{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

P u b l i k a c e l V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S

Publikace Publications

P U B L I K ACE l T R A N S AC T I O N S A F S 2016

Zlievarenská technológia Autorka: prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline Rok vydania: 2017 Počet strán: 309 s. ISBN: 978-80-554-1268-9 Cena: 14 € Vysokoškolská učebnica Zlievarenská technológia je určená poslucháčom 2. stupňa vysokoškolského štúdia a má poskytnúť ucelený súbor poznatkov a vedomostí zo zlievarenskej technológie. Môže byť dobrou pomôckou aj pre pracovníkov v  zlievarenskej praxi pri celoživotnom vzdelávaní. Publikácia súborne spracúva históriu aj súčasný stav poznatkov o zlievarenskej technológii výroby foriem a o technológiách odlievania. Zaoberá sa vývojovými trendmi v týchto oblastiach. Učebnica je metodicky rozdelená do dvoch samostatných celkov a má sedem kapitol. Prvý celok je zameraný na technológiu zlievarenskej formy a druhý celok sa venuje technológii odlievania. V rámci prvej kapitoly je podrobne popísaný dejinný vývoj zlievarenstva z pohľadu svetového, ale aj z  pohľadu histórie na území SR a ČR. Druhá kapitola popisuje základné pojmy súvisiace s  výrobou zlievarenských foriem. Venuje sa mož-

nostiam výroby modelov a pod. Problematika formovacích zmesí a prísad je rozobratá v tretej kapitole. Zhusťovanie formovacích zmesí I. až IV. generácie je popísané v štvrtej kapitole. Piata kapitola sa zaoberá postupmi odlievania s využitím gravitačných síl, odlievaním pri pôsobení zvýšených síl a nekonvenčným postupom odlievania. Spôsobom uvoľňovania odliatkov z formy, čisteniu a apretúre odliatkov sa venuje šiesta kapitola. V siedmej kapitole je podrobne popísaná diagnostika chýb odliatkov a spôsoby zisťovania chýb odliatkov s príkladmi. Z  dôvodu osvojenia si anglického pojmoslovia, ktoré je pre danú oblasť špecifické, niektoré obrázky majú duálne popisy procesov, javov a   technológií. Kniha má 309 strán a bola vydaná v roku 2017 v náklade 150 výtlačkov. Autorka ďakuje všetkým firmám, ktoré finančne podporili vznik tejto učebnice. Zvlášť chcem vyzdvihnúť firmy: Medeko Cast, s. r. o., Považská Bystrica, ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno, MTeZ, s. r. o., Žďár nad Sázavou, Gifos, s. r. o. Brno, T plus T export-import, s. r. o., Martin, a Mops Press, s. r. o., Snina. Publikáciu je možno objednať na adrese: danka.bolibruchova@fstroj. uniza.sk

Transactions AFS 2016 Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124 II. část Snížení oxidických vměstků v hliníkových hlavách válců automatickým plánováním zkoušek Reduction of Oxide Inclusions in Aluminum Cylinder Heads through Autonomous Design of Experiments SIKORSKI, S. s. 56–62, 16 obr., lit. 8 Pojednáno o výhodách použití moderního softwaru (MAGMASOFT v5.3), který umožňuje automatické plánování zkoušek a tím vytvoření základny pro hodnocení a následnou optimalizaci

126

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

TRANSACTIONS of the

American Foundry Society Presented at the One Hundred Twentieth Annual Metalcasting Congress April 16-19, 2016

Table of Contents

parametrů procesu. Hlavní pozornost je v této přednášce zaměřena na to, jak využít automatické plánování zkoušek k optimalizaci návrhu vtokové soustavy a procesních parametrů ve výrobě hliníkových hlav válců. Výsledkem bylo výrazné snížení oxidických vměstků. Metalografické studie intermetalických fází v blízko eutektických a eutektických slitinách Al-Si Metallographic Studies on the intermetallic Phases in the Al-Si Near-Eutectic and Eutectic Alloys SAMUEL, A. M. aj. s. 63–73, 10 obr., 4 tab., lit. 24 V práci byly použity výše uvedené slitiny s různými přísadami, především Fe, Mg, Mn, Cr, Sr a P. Slitiny se chladily rychlostí 0,8 °C/s, za téměř rovnovážných podmínek. Potom se u nich zkoumaly precipitované fáze, zejména intermetalické na bázi Fe, Cu, Mg a Sr. U některých se po tepelném zpracování (500 ± 2 °C) zkoušela tvrdost. Zjistilo se, že přísada Sr tvrdost snižovala. Popis podmínek a průběhu prací. Vliv přísad bizmutu a vápníku na vlastnosti slévárenské hliníkové slitiny B319 Effect of Bismuth and Calcium Additions on the Performance of B319 Al Cast Alloy SAMUEL, F. H. aj. s. 75–82, 2 obr., 4 tab., lit. 25 Zjišťovaly se účinky znečišťujících prvků Bi a Ca a také tepelného zpracování na vlastnosti mikrostruktury a pevnostní vlastnosti modifikované a tepelně zpracované slitiny B319. Na základě výsledků popsaných zkoušek byly vyvozeny závěry, které jsou pak shrnuty do osmi bodů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport