{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

2. r o č n í k Ve l e t r h u V ě d a V ý z ku m I n o v a c e

Výzkum, vývoj, programy a projekty Research, development, programs and projects

2. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, Brno 28. 2. – 2. 3. 2017

V Ý ZKUM, V Ý VOJ, PROGR AMY A PROJEKT Y

foto redakce

Dne 28. února byl na brněnském výstavišti pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen slavnostním otevřením za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy 2. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace.

124

Předseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MBA, se svým příspěvkem k otevření konference „Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017–2020“

Slavnostní zahájení veletrhu

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace bylo vytvořit interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se prezentovaly především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizacea společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představili úspěšné zavedení inovací v praxi a měli možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci se pak mohli seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími nebo plánovanými projekty. V  rámci doprovodného programu probíhaly konference na témata: Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017–2020, Vzdělávání v 21. století, Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou, Start-up – cesta k úspěchu a Smart Region – Smart City. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách konala konference Věda Výzkum Inovace 2017, kde měli vědečtí

Vystavovatelé na veletrhu VVVI

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Exponát ČVUT Praha – formule FSE.04X, která se v ČR v sezoně 2014/2015 umístila v soutěži Formula student na 2. místě

Kombinovaný motocykl PERAVES CZ W19 K12 MONORACER s 4dobým, vodou chlazeným spalovacím motorem BMW K1200 o objemu 1121 ccm a výkonu 85 kW

pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Tematické zaměření druhého ročníku bylo uplatnění výsledků VaV v praxi a zodpovědný výzkum a inovace. Mimo konferenci měli vědečtí pracovníci k dispozici také panely, na kterých měli možnost prezentovat své výzkumy formou plakátů. Veletrh Věda Výzkum Inovace propojil vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytl příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Bližší informace lze získat na www.vvvi.cz.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport