{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

L a u r a K r i z a n e c o v á l A nto n í n M o r e s

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s. News from the Czech Foundrymen Society

Mag. Dipl.-Ing. Mirjam Janová-Blazicová již počtvrté zvolena předsedkyní Slovinské slévárenské společnosti Laura Krizanecová Public Relations, Slovinská slévárenská společnost

Mag. Dipl.- Ing. Mirjam Janová-Blazicová

in Slovenia, as well as Slovenian and miner range of foreign companies that are suppliers for foundry industry. For already 63 years the Society publishes a technical foundry journal “Livarski vestnik”. The Society organizes, for already 56 years of every year in row, a central foundry event – International Foundr y Conference with foundr y exhibition in Portoroz. This is one of the largest technical events in the field of foundry in this part of Europe. The Society is a full member of the WFO – World Foundry Organization, which has in last year, at the General Assembly in Nagoya, decided to present a mandate to Slovenian Foundrymen Society for the organization of WFO – Technical Forum in 2019.

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

118

Slovinská slévárenská společnost tímto oznamuje, že na své volební valné hromadě dne 15. února t.r. byla na další čtyři roky již počtvrté zvolena předsedkyní společnosti Mag. Dipl.-Ing. Mirjam Janová-Blazicová. Je bývalou dlouholetou ředitelkou největší slovinské slévárny tlakového lití – LTH Casting. Slovinská slévárenská společnost je jednou z největších a nejstarších technických spolků v zemi. Sdružuje všechny hlavní, středně velké a částečně také malé slévárny, stejnětak jako slovinské a v menší míře i zahraniční slévárenské dodavatele. Již 63 let vydává Slovinská slévárenská společnost časopis Livarski vestnik a organizuje – 56. rokem v řadě každoročně – největší slévárenskou akci, kterou je Mezinárodní slévárenská konference s  výstavou v  Portoroži. Jde o největší technickou událost v této části Evropy. Společnost je řádným členem Světové slévárenské organizace (WFO), která v  loňském roce na své valné hromadě v  Nagoyi udělila Slovinské slévárenské společnosti mandát organizovat v roce 2019 Světové technické fórum. Dear Sir or Madam, we inform you that on the electoral General Assembly of the Slovenian Foundrymen Society dated on 15 th February 2017, Mirjam Jan-Blazic, MSc was elected for the next four years and for already fourth mandate. She is a former long-standing director of the largest Slovenian Die Castings Foundry – LTH Castings. Slovenian Foundrymen Society is one of the largest and oldest technical societies in Slovenia. It combines all major, medium-sized and partially also miner foundry companies

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

74. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem doc. Ing. Antonín Mores, CSc. předs eda O K pro L KG

Dne 13. 12. 2016 se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, Ústavu strojírenské technologie, konalo 74. zasedání Odborné komise pro litinu s  kuličkovým grafitem (LKG). Zasedání bylo společné se 48. setkáním slevačů České slévárenské společnosti středních Čech a bylo rovněž spojeno s prezentacemi firem OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., a firmy ALMAMET, GmbH. Účastníky a všechny přednášející zasedání přivítal doc. Mores, předseda Odborné komise pro LKG. Vedoucí Ústavu strojírenské technologie na ČVUT v  Praze, Fakultě strojní, doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, podal informaci o situaci ve výuce technických oborů, organizačních změnách a rovněž o možnostech spolupráce Ústavu se závody při řešení technických problémů. Ve výuce studentů se připravuje rozšíření výuky v oblasti plastů. Ústav je úspěšný i co se týče grantových programů a projektů, kde dochází k úzkému sepětí školy a výrobních závodů. Dr. A. Herman, vedoucí oddělení slévání, podrobně popsal činnosti, které Ústav nabízí pro spolupráci se závody. Jedná se o přípravu projektů a různých výzev v grantové oblasti, hlavně s ohledem na

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport