{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N ČE S K É R EP U B L I K Y

Josef Hlavinka

Ředitel DGS Ing. Luboš Pfohl (vpravo) a Ing. Hlavinka

Plně automatizované licí pracoviště pro odlévání strukturální odlitků Carat 160 od firmy Bühler

byla zahájena další etapa v úspěšném vývoji firmy. Prostřednictvím této spolupráce získali liberečtí zakázky pro Knorr Bremse, nové technologie v  podobě dvou licich strojů Bühler 2500 kN, transfer know-how a hlavně orientaci na zákazníka ze západní Evropy. Komuni-

116

Tavicí šachtová pec od firmy Striko

Linka pro tepelné zpracování strukturálních dílů od firmy Hofmann

kace v cizím jazyce a „dodržování dohodnutého“ přispěly ke kontinuálnímu vzdělávání všech zaměstnanců, bez kterých by rozvoj společnosti nebyl myslitelný a realizovatelný. Tato kultura ryze českých pracovníků je ve společnosti zachována dodnes. V roce 2000 došlo

Plně automatizované dvouvřetenové CNC pro opracování strukturálních dílů od firmy Fill

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

ke 100% prodeji firmy Alupress slévárně firmy Bühler, která byla v témže roce převzata firmou Von Roll Infratec Holding AG s velkými plány zaměřenými na rozvíjející se segment tlakově lité výroby. Teroristický útok na USA však přinesl ekonomické problémy společnosti Von Roll Infratec Holding AG, která byla nakonec nucena svá aktiva v  liberecké slévárně prodat. V roce 2003 tak vzniká dnešní firma DGS Druckguss Systeme AG, pod kterou došlo k největšímu rozkvětu a rozvoji. V  letech 2004–2005 byla realizována 1. etapa výstavby nové slévárny v  Liberci s navazujícími prostorami pro výrobu, skladování dílů a nástrojů, údržbu a energocentrum s kapacitou pro další rozvoj. Po tomto datu společnost prošla zásadní změnou ve výrobě, kdy se po-

stupně automatizovala všechna licí pracoviště spojená s optimalizací procesu lití a navazujících operací. Správným rozhodnutím byla postupná realizace montáží a obrábění dílů, které přispělo ke zvýšení přidané hodnoty. Ve 2. a 3. etapě postupně dochází k  výstavbě nových hal se zaměřením na výrobu strukturálních odlitků. V  roce 2015 se naplno rozbíhá výroba těchto odlitků pro prémiové značky automobilového průmyslu, jako jsou Daimler a AUDI. Aby bylo možné dosáhnout těchto úspěchů, musela společnost průběžně investovat také do HW a SW pro sledování kvality a řízení výroby, konstrukce a simulace nástrojů a licích procesů, které podporují každodenní řízení a optimalizaci produktivity ve výrobě. Samozřejmostí je budování firemní kultury s jasnou definicí vize, mise, motta a hodnot, které jsou pro další vývoj všech vodítkem a cílem, k  němuž chtějí v  DGS každým dnem směřovat. Po zhlédnutí provozu je už nyní zřejmé, že se jim v tom bude dařit.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport