{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Informace z členské základny Jednání ve společnosti Siemens, s. r. o., Mohelnice

Ing. Josef Hlavinka

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N ČE S K É R EP U B L I K Y

v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Dne 20. ledna letošního roku proběhlo jednání v mohelnickém závodě Siemens, s. r. o. Společnost Siemens, s. r. o., patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu. Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Tyto elektromotory jsou určeny především k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory apod. Elektrotechnická výroba v  Mohelnici byla zahájena již roku 1904. Na

výrobě elektromotorů se podílí téměř 2000 zaměstnanců a ročně je zde vyrobeno asi milion kusů elektromotorů. V poslední době dřívější výroba základních provedení elektromotorů přešla především na speciální provedení, tedy motory vyráběné přesně podle požadavků zákazníků. V současné době je nabízeno více než 60 tisíc aktivních variant elektromotorů v extrémně krátkých dodacích lhůtách. Jednou z  důležitých komponent pro výrobu elektromotorů jsou odlitky, které se odlévají ve slévárně Mohelnického závodu Siemens. Ve slévárně se ročně vyrobí asi 3 tisíce tun hliníkových odlitků technologií lití pod tlakem. Slévárna prošla v  roce 2012 velkou modernizací. Starší, již technicky a ekonomicky nevyhovující indukční

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

114

Celkový pohled na mohelnický závod

Moderní provoz slévárny

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Ing. Krňávek (vlevo) a Ing. Hlavinka

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport