{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

M a r t i n L i e p e l Ch r i s t i a n K r u t zg e r

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Obr. 1. Křivky chladnutí ze zkoušek s dodatečným aktivním chlazením vzduchem v pískové formě [8]

Obr. 2. Srovnání simulace CDF (vlevo) s experimentem (uprostřed) a simulace DEM (vpravo) po 2 s míchání [9]

Obr. 3. Snížení intenzity vzduchových vměstků od původního (vlevo) k upravenému procesu odlévání (vpravo) v oblasti chladicích žeber konstrukčního dílu [14]

lu. Cílem s tím spojených výpočtů dynamického namáhání v  softwaru ANSYS byla napřed nová konstrukce konstrukčního dílu a současně potom jak technologie lití, tak lokalizace nejvíce namáhaných oblastí konstrukčního dílu v reálném

112

případě zatížení. Navazující simulace odlévání v programu MAGMAsoft měly umožnit volbu vhodné slitiny hliníku, která by mohla splnit požadavek na minimální mez průtažnosti definovaný předtím.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

V dalším příspěvku se T. Trout aj. [14] zabývají simulační optimalizací procesu odlévání ve společnosti ESI Group, při kterém se odvzdušnění s podporou vakua nahradilo odvzdušňováním konvenčním. Tato úprava postupu a zařízení byla motivována úsporami vyplývajícími ze zastaralosti evakuační jednotky a nestabilitou úrovně odvzdušňování. Současně se měly odstranit problémy se zvýšenými otřepy, které vyvolávaly velkou potřebu dokončovacích úprav formy. Instalace konvenčního odvzdušňování však vyžadovala nové uspořádání vtokové soustavy, protože jinak se muselo počítat se zvýšeným výskytem studených spojů a vzduchových vměstků. K novému dimenzování a s tím spojené simulaci odlévání se použil  software ProCast. Přitom bylo možné lokálně přesunout vzduchové vměstky z odlitku do přetoků (obr. 3). Simulace kompozitních materiálů Aby se vyhovělo stále rostoucím požadavkům na pevnost a současné snižování hmotnosti litých součástek, vyrábějí se tyto díly mnohem častěji z  kompozitních materiálů. Usiluje se přitom o jejich gradientnost – obzvlášť namáhané oblasti tak mohou být vyrobeny z materiálů s vyšší pevností a většinou vyšší hustoty, zatímco spíše málo namáhané oblasti, které mají omezenou pevnostní funkci, z materiálů lehčích. Jako nejlepší příklad lze na tomto místě uvést hliníkovou klikovou skříň se zalitými litinovými vložkami (válců).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport