{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

Eu r o v i s i o n, a . s .

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Vyplatí se čerpat dotace z EU? … ano Přinášíme vám praktickou dotační zkušenost z mladé dynamické firmy, která dokázala se svými kvalitními produkty uspět v  mezinárodní konkurenci a úspěšně využívá dotační nástroje, které jí v  podnikání pomáhají. Ve spolupráci s naší společností Eurovision, a. s., a agenturou CzechInvest (API) zrealizovala společnost TINA Mělník, s. r. o., dva projekty v programech MPO (OPPI a OPPIK na nákup technologií). Jednalo se o projekty v hodnotě cca 32,5 mil. Kč. Jsme velmi rádi, že můžeme napomáhat dynamickému růstu mladé, avšak velmi inovativní společnosti. Společnost nakoupila špičkové stroje, např. CNC stroje pro řezání laserovým paprskem s CO2, 2D/3D s rotolaserem, včetně systémového řízení (obr. 1). TINA Mělník, s. r. o., byla založena v roce 1995 a je zaměřena na produkty zdravotnické techniky a na strojní zakázky (obr. 2).

Další společností, která již po několikáté čerpá dotace z EU, je KOVO GKZ, s. r. o., ve Svatavě (Karlovarský kraj). Společnost GKZ, s. r. o., se zabývá činností v oblasti strojírenské výroby; vznikla spojením původních tří samostatně podnikajících fyzických osob a působí na trhu již od roku 2002 (personálně od roku 1998). Její hlavní činností, kterou se zabývá již 15 let, je zámečnická výroba, a to výroba komponentů pro technologické celky, např. CNC vysekávání plechových dílů (obr. 3), jejich ohraňování a následné svařování. Společnost podala žádost o dotaci již na 3 projekty, které byly zaměřeny na nákup technologie. Jednalo se o CNC vysekávací lisy a CNC ohraňovací lisy, což umožnilo společnosti uspokojit nárůst požadavků zákazníků. Zároveň došlo i ke snížení rizika přerušení výroby z důvodu poruchy některého ze strojů, neboť díky realizaci projektů je možné technologie vzájemně nahradit. Investice umožnily společnosti vyrábět různé variabilní komponenty, které stávající technologie vyrábět neumožňovala, zvýšit výrobní

na jejich investiční záměry, zpracováním žádostí o dotaci, zajištěním realizačního managementu a administrace udržitelnosti projektů. Eurovision, a. s., pro tyto společnosti zajišťuje i další služby související s dotacemi, jako je například organizace výběrových řízení. Služby Eurovision, a. s., využívá velké množství výrobních společností, díky čemuž mají jistotu precizně odvedené práce se zárukami vyplývajícími z podmínek smluv o dílo. Eurovision, a. s., se v oblasti podávání projektů na čerpání dotací pohybuje již více než 17 let a má vysokou úspěšnost podaných žádostí o dotaci, a to zejména z toho důvodu, že sází na špičkové lidi a jejich neustálé odborné vzdělávání ve specializaci, kterou je podpora podnikání. Zaměstnanci se problematice evropských fondů věnují léta a mají velké zkušenosti z celé řady úspěšně zrealizovaných projektů. Dalším důvodem úspěšnosti společnosti Eurovision, a. s., je i to, že se nevrhá do projektů, které od začátku vidí jako nerealizovatelné. Dotační tým musí být zkrátka přesvědčen o tom, že to, co firma deklaruje ve své žádosti, poté dokáže také věcně uskutečnit. Cílem je pomáhat rozvoji firem, aby byly konkurenceschopné. Dotace pomohou společnostem akcelerovat jejich rozvoj. Eurovision, a. s., se vždy snaží nalézt vhodné dotace pro rozvojové plány firem. Dotační

Obr. 1. CNC stroj pro řez laserovým paprskem

Obr. 2. Ukázka výrobku opracovávaného společností TINA Mělník, s. r. o.

Obr. 3. Ukázka produkce společnosti KOVO GKZ, s. r. o

Na začátku se nejprve celá činnost společnosti zaměřovala na obchodní aktivity s komponenty pro zdravotnickou techniku. Rok 2006 byl pro společnost přelomový, neboť došlo k realizaci naplánované investice. Byl zakoupen pozemek, postavena hala č. 1, zakoupen první CNC stroj – laser 3030. V roce 2008 byla postavena hala č. 2 a zakoupen velký ohraňovací stroj. V roce 2011 byla postavena hala č. 3 a byla zároveň zakoupena 5osá frézka. Tím se dramaticky rozšířila nabídka kapacity strojního obrábění a zároveň se snížily výdaje na kooperace pro vlastní výrobu. Společnost má zpracovánu strategii rozvoje společnosti na období 2014–2020. Hlavními cíli jsou udržení a zvýšení kvality produkce, konkurenceschopnosti a obratu. Těchto cílů bude dosaženo stálou modernizací technologie, rozšířením inovací výroby a rozšířením a zkvalitněním výrobních prostor. Společnost je tradičním a spolehlivým dodavatelem specifického sortimentu za konkurenceschopné ceny. Ve svém regionu se společnost TINA Mělník stala jedním z nejlépe vybavených podniků v oblasti strojního obrábění. Společnost uvažuje o dalším čerpání dotací.

kapacitu, přesnost a ekonomičnost a tím posílit vztahy se současnými zákazníky. Nové strojní zařízení umožnilo plnit požadavky zákazníků, kteří jsou orientováni na přesnější a miniaturnější výrobky a rozšířit výrobní kapacity, což byly jedny z hlavních důvodů pořizování nových technologií. Společnosti KOVO GKZ, s. r. o., se podařilo docílit zvýšení objemu odbytu jak na český, tak na zahraniční trh a získali nové odběratele. V současné době dochází k dalšímu navyšování požadavků zákazníků společnosti. Největší tlak na zvýšení výroby je ze strany hlavního odběratele firmy. Společnost tuto situaci vyřeší realizací projektu, v němž má zažádáno o dotaci na další stroje – na vybudování specializovaného robotizovaného pracoviště pro svařování dílů. Dále proběhne rekonstrukce výrobní haly. Vše za pomoci dotací. Jak se ukazuje na těchto uvedených dvou společnostech, zajímat se o čerpání dotací se vyplácí.

specialisté zjistí, co společnosti chtějí dělat pro svůj rozvoj, kde se vidí v krátkodobém či střednědobém horizontu, do čeho chtějí investovat, a pak teprve hledají na investiční záměry vhodné nástroje podpory. Pro další roky jsou připraveny výzvy, ve kterých bude možno žádat o dotace na stroje, technologie nebo na rekonstrukce nemovitostí, budování průmyslových zón nebo školicích středisek, také propagaci svých výrobků a služeb – podprogramy TECHNOLOGIE, PORADENSTVÍ, MARKETING, NEMOVITOSTI, ŠKOLICÍ STŘEDISKA a také ÚSPORY ENERGIÍ, ve kterých nyní na zájemce o dotaci čeká více než 11 mld. Kč.

106

Nyní se bude zaměřovat na úspory energií a stabilizaci pracovních sil formou vzdělávání zaměstnanců, na které rovněž hodlá čerpat dotace.

Eurovision, a. s., těmto společnostem zajišťuje kompletní dotační servis počínaje vyhledáním nejvhodnějšího dotačního titulu

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

S důvěrou se můžete obrátit na kolegy na naší pobočce v Praze nebo v Brně. Ing. Zdeněk Mištera, ředitel pobočky Praha Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900, praha@eurovision.cz Ing. Jarmila Kubešová, MBA, statutární ředitelka Eurovision, a. s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600, brno@eurovision.cz www.eurovision.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport