{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

G . G e i e r Vs t ř e l o v á n í j a d e r v e r s u s 3 D t i s k j a d e r

naši firmu dostatečně přesvědčující argumenty při zajišťování odlitků vyráběných do kokil.

reliability, while reducing testing costs and production scrap in a consistent manner.

Při řešení problematiky 3D tisku spolupracujete s firmou ExOne. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Dobrá spolupráce. Špičkové výkony a řešení vznikají z našeho pohledu na bázi úzké a partnerské spolupráce. Takovou kooperaci od nás očekávají všichni naši zákazníci. A my ji očekáváme od našich poskytovatelů služeb. Firmu ExOne jsme našli jako správného partnera.

Does that affect development and delivery times? Absolutely. Today, Mahle König is capable of notably reducing delivery and development times by reducing or eliminating costs and time-consuming tool processes. Under these conditions, series-parallel developments become much more interesting. Of course, the same applies to the flexible shaping of variants, small series or special versions―for example racing variants of standard motors. Changes are incorporated in almost real time in production, given that they are passed directly as CAD (without tools) information. There is no risk of damage due to production errors and tool wear in this digital production environment.

Existují ještě další důvody? Firma ExOne má z úhlu našeho pohledu v současné době nejpřesvědčivější technologický program pro 3D tisk pískových forem a jader. O tom nás firma přesvědčila svým vysokým porozuměním při řešení našich problémů. A k tomu se přidává ještě jeden rozhodující faktor. Právě v takovém exponovaném oboru, jako je výroba odlitků, bychom chtěli tento proces vyvíjet ekologicky krok za krokem a pokud možno bez emisí. Firma ExOne nás přitom podporuje. Jako jediná firma, jak již víme, a doposud jediný poskytovatel má v programu řešení výroby pískových forem a jader určené pro nejnáročnější zákazníky a při jejich výrobě mohou být použity moderní ekologicky šetrné pojivové systémy. Digitální 3D tisk s využitím technologií firmy ExOne nám umožňuje v neposlední řadě redukovat emise při sušení jader a při lití kovu. Děkujeme Vám za rozhovor.

Výhody 3D tisku jader ve srovnání s technologií vstřelování

Benefits of 3D printing over core injection

CAD-konstrukce:

CAD design:

• odpadá dělení komplikovaných vnitřních tvarů, odpadají řešení dělicích rovin, úkosů a známek jader. Nejsou potřebné výztuhy.

• de-composing of complex internal geometries can be omitted, mould parting design, draft angles and core locks omitted, pressure strips no longer required.

CAM – výroba nářadí:

CAM-tool manufacturing:

• nejsou potřebné jaderníky a modely, • core boxes and patterns no longer odpadají montážní šablony. required, assembly jigs unnecessary. Vzorkování:

Initial sample:

• zkouška funkce jaderníku, odpadá zkušební vstřelování, důležité dokončovací práce (odvzdušnění atd.). V závislosti na lepidle odpadá sušení jader a dokončovací apretační práce, není nutné odstraňovat otřepy jader, odpadá úprava jaderníků na základě měření jader.

• function test / zeroing eliminated, necessary adjustments (ventilation etc.) eliminated, binder-dependence eliminates core drying and finishing, deburring unnecessary, tool changes based on measurement results unnecessary.

Náklady:

Cost:

• minimální investiční náklady a náklady na změny. Nulové náklady na údržbu modelového zařízení a skladování modelů a jaderníků. Nulové náklady za pojištění modelového zařízení.

• lower investment and change costs, no tool maintenance and storage costs, no tool insurance cost.

Čas:

Time:

• kratší čas nutný pro změny a vývoj, je možné realizovat více návrhů pokusů v jednom vývojovém kroku.

• shorter change periods and development times, several tests possible in one step.

Bezpečnost procesu:

Process safety:

• redukce počtu jednotlivých konstrukčních dílů (jader), odpadají manuální montážní činnosti, minimalizují se náklady na kontrolu a zkoušky.

• reduction of individual components, elimination of manual activities (assemblies), lower testing costs.

Produktivita:

Productivity:

• nulové opotřebení modelového zařízení, nulové nebezpečí ztráty modelů, vysoká flexibilita při změnách, a to bez ovlivňování sériové výroby, jednoduchá změna slévárny a pojivového systému.

• no tool wear, no risk of tool loss, high user friendliness, without affecting the series, uncomplicated transfer of production from one to another foundry, simple binder changeover.

92

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

What about the environmental impact of the technology? Is this something your company considers? Of course. Currently, we 3D print with an environmentally friendly binder system based on silicates. Thus, we combine the innovative possibilities of digital core production, with a resource-saving and especially low-emission production. Lower odour emissions are a major advantage over organic binder systems. For us, this represents a further and major step towards an efficient and sustainable production in Austria. What other reasons made you choose a silicate binder from ExOne? With ExOne, the first and, as far as we know, only supplier to offer a market-ready solution for the production and processing of inorganic cores based on silicate in 3D printing, we can quickly and easily leverage the technical advantages of this process for our production. For example, to avoid gas-related defects in the cast component and prevent condensation build-up in the mould, which substantially reduces cleaning costs. For a die casting manufacturer like ourselves, there are convincing arguments to support this technology. You collaborate with ExOne on 3D printing. What was the key factor underlying this decision? First and foremost, the good teamwork. In our view, only close partnership can deliver strong results. All customers, in fact, can and should expect such cooperation from us. And we expect the same from our service providers. With ExOne, we found the right partner. Are there any other reasons? In our opinion, ExOne has the most compelling technology package for 3D sand printing. Moreover, the company won us over from the first day with its deep understanding of our tasks and products. And there is just another crucial factor. We seek to make every process step as environmentally friendly and emission-free as possible, especially in such a resource-intensive process as casting. ExOne supports us in that respect. ExOne is the first and, as far as we know, only supplier offering a marketable solution for the production and processing of sand cores in the program, where a modern, environmentally neutral binder is used. Last but not least, digital 3D printing with ExOne technology allows emission reductions during core drying and casting. Thank you for speaking with us.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport