{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

3 D t i s k á r ny v p r a x i – v y u ž i t í m o d e r n í t e c h n o l o g i e v e s l é v á r e n s t v í

3D printers in practice – the use of modern technology in the foundry industry Received: 21.02.2017 Received in revised form: 01.03.2017 Accepted: 02.03.2017 621.74 : 338.45 foundry production—printing techniques

3D printing is a unique technology that uses 3D printing, which handles without hesitation to meet the growing demand for shape complicated castings in minimum time, both with the classical method for gravit y casting of metal into sand moulds and with the use of investment pat terns for precision casting of metals. In both cases, the entire pat tern is created by layering of contiguous layers of the material, in the given layer the pat tern is always saturated with a binder until the entire projec t is completed. Each of these layers can be considered as a thin horizontal sec tion through the objec t that is just being formed.

Hana Jiránková 3 D t i s k á r n a , Tu r n o v 3dtiskarna.jirankova@gmail.com

Ú vo d 3D tisk je unikátní technologie využívající prostorový tisk, který bez váhání zvládá uspokojit stále rostoucí poptávku tvarově komplikovaných odlitků v minimálním čase k realizaci. Ať klasickou metodou pro gravitační lití kovu do pískových forem, nebo jako použití vytavitelných modelů pro přesné lití kovů. V obou případech je celý model vytvořen vrstvením souvislých vrstev materiálu; v dané vrstvě je vždy model prosycen pojivem, dokud není celý projekt dokončen. Každá z těchto vrstev může být považována za tenký horizontální řez objektem, který je právě tvořen. Po d s t a t a 3 D t i s k u 3D tisk neboli aditivní výroba je proces tvorby třídimenzionálních pevných objektů z digitálního souboru. 3D tisk písku pomáhá velmi zásadně zkrátit proces výroby odlitků, ke kterým neexistuje modelové zařízení, nebo se jedná o určitou modifikaci, kterou zákazník potřebuje nejdříve jako prototyp. Jde o výrobu forem a jader bez nutnosti složité a finančně nákladné přípravy modelů, modelových zařízení a forem pro formování do písku. Například i jen 3D tisk jader budoucích odlitků s předpokládanou modifikací je finančně jednodušší a rychlejší řešit 3D tiskem z písku. 3 D t i s k p í s kov ýc h f o r e m Písková forma je vytištěna speciální 3D tiskárnou z CAD modelů, které si zákazník sám dodá a nebo je lze vytvořit z podkladů ve firmě. CAD formát dodávaných modelů je ideální dodat jako objemové modely ve formátu STEP. Před započetím samotného tisku je potřeba formy pro 3D tisk náležitě připravit. Prvním krokem je kontrola CAD modelů, zda jsou objemově uzamčené a lze s nimi dále pracovat k přípravě prostorové formy, do které je zapracována vtoková soustava dle typu odlévaného kovu, dále odplynění formy a velmi důležitá část – dělicí rovina. K dělicí rovině je nutno poznamenat, že je zde možno velmi pohodlně pracovat i s velmi obecně definovanou dělicí rovinou a také s nevyformovatelnými úhly. Pro 3D tisk lze tedy použít i nesériové řešení přípravy formy, kde odpadá nutnost úkosů, „šíbrování“ podkosů a dělicích rovin potřebných u klasického formování pro vyjmutí modelového zařízení (obr. 1). Technologie 3D tisku je zcela bezkonkurenčně rychlou alternativou k tradičním slévárenským výrobním procesům. V porovnání s klasickou přípravou modelového zařízení a následným ručním či strojním formováním umožňuje výrobu prototypových odlitků i v extrémně krátkém časovém horizontu. Po odlití prvního kusu odlitku a jeho kontrole je možné okamžité schválení, nebo naopak rychlá úprava v CAD datech a vytištění další formy. Tím je zajištěna značná časová a finanční úspora na úpravy modelů a modelového zařízení. S finálním vyzkoušeným produktem lze dále pokračovat již přímou výrobou modelového zařízení. Zde je nutné podotknout, že 3D tisk zatím není levnější variantou pro sériovou výrobu pískových forem. 3D tisk umožňuje vyrobit i velmi složité pískové formy (obr. 2) od zadání CAD dat až po konečné dodání formy do slévárny řádově do několika dní od zaslání objednávky.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

85

ADITIVNÍ V ÝROBA

3D tiskárny v praxi – využití moderní technologie ve slévárenství

H . J i r á n ko v á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport