{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

CHINA FOUNDRY w w w.foundr y world. com

WEI-LI CHEN a kol.: Zlepšené vlastnosti v tahu slitiny Mg-8Sn-1Zn pomocí menšího přídavku titanu (Improved tensile properties of Mg-8Sn-1Zn alloy induced by minor Ti addition), 2016, č. 3, s. 151–158. YAO-QIANG SI a kol.: Mikrostruktura a vlastnosti kompozitů s hliníkovou matricí připravených mícháním polotuhých směsí a zpevněných mechanickými částicemi (Microstructure and properties of mechanical alloying particles reinforced aluminium matrix composites prepared by semisolid stirring pouring method), 2016, č. 3, s. 176–181. LI-CHANG FAN a kol.: Modifikační účinek Ca-Mg fosfátu zlepšující strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu Mg2Si/Mg-4Si (Modification effect of Ca-Mg phosphate fertilizer on microstructure and mechanical properties of Mg 2Si/Mg-4Si composite), 2016, č. 3, s. 199–204. YAN SHI a kol.: Mechanizmus a vytvrzovací reakce fenolformaldehy- dových novolakových pryskyřic pro slévárenství (Curing reaction and mechanism of phenolformaldehyde novolac resins for foundry), 2016, č. 3, s. 205–210. AKBARZADEH, E. a kol.: Vliv počtu kuliček a tepla austemperizace na segregační chování legujících prvků v LKG (Effect of nodule count and austempering heat treatment on segregation behavior of alloying elements in ductile cast iron), 2016, č. 3, s. 217–222.

LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

ACARER, M. a kol.: Výroba 3Cr-3W oceli přesným litím (Production of 3Cr-3W Steel by Investment Casting), 2016, č. 3, s. 124–131 (viz s. 70, pozn. red.). PETRIČ, M. a kol.: Měření rozměrových změn slitin AlSi během tuhnutí (Measurement of dimensional changes of AlSi alloys during solidification), 2016, č. 3, s. 154–159. MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

SANDALOW, B.: Odlitek – řešení pro fotbal? (Casting―a Solution for Football?), 2016, č. 7, s. 22–27. SLAVIN, T.; SCHOLZ, R.: Kontrolované expozice vzdušných kontaminantů (Controlling Exposures to Air Contaminants), 2016, č. 7, s. 31–35. THIEL, J.; RAVI, S.: Predikce rozměrů odlitků modelováním na počítači (Predicting Casting Dimensions With Computer Process Modeling), 2016, č. 7, s. 36–40. HEBERLING, L.: Dejte do rovnováhy chod vaší kuplovny (Balancing Your Cupola Operations), 2016, č. 8, s. 27–32. BOIS-BROCHU, A. a kol.: Studie alternativní modifikace slitiny A356 pro zlepšení tvárnosti (Alternative Modification of A356 for Ductility Studied), 2016, č. 8, s. 33–37 (viz s. 70, pozn. red.). JOHNSON, O. a kol.: Strojním obráběním nebo 3D tiskem? (Machined Tooling or 3-D Printing?), 2016, č. 8, s. 38–41. JOYCE, S.: Týmové řízení pro vynikající kvalitu (Outstanding Quality Using Team Management), 2016, č. 9, s. 24–27. ANDERSON, M. a kol.: Několik volitelných měděných slitin bez olova pro vodní komponenty (Several No-Lead Copper Alloy Options for Water Components), 2016, č. 9, s. 32–36. MC STAFF REPORT: Přehled modelování procesu výroby odlitků (Casting Process Modeling Rundown), 2016, č. 9, s. 37–40. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Alternativy k eutektickému systému Al-Si ve slitinách hliníkových odlitků Alternatives to the Al-Si Eutectic System in Aluminium Casting Alloys Koutsoukis, T; Makhlouf, M. M. Worcester Polytechnic Institute, Advanced Casting Research Center, Massachusetts, USA Mnoho odlitků z hliníkových slitin je dnes užíváno na bázi eutektického systému Al-Si pro své výborné licí schopnosti, jakkoli je u těchto slitin limitována pevnost za vyšších teplot. Proto bylo vhodné nalézt alternativní eutektické systémy, které by se staly základem nové generace odlitků z hliníkových slitin s vyšší pevností za pokojové a za zvýšených teplot. V této práci byly odzkoušeny eutektické systémy Al-Ni 6,10 hm. %, Al-Fe 1,80 hm. % a Al-Fe 1,75 hm. % - Ni 1,25 hm. % a porovnány s eutektikem Al-Si 12,60 hm. % a se slitinami A390 a A206. U nových eutektických slitin byl snížen křemík pod 0,01 hm. %. Všechny zkoumané alternativní systémy měly velice dobrou slévatelnost a také velice dobré pevnostní vlastnosti jak při normální, tak při zvýšené teplotě. Ve vztahu k Al-Si eutektiku jsou stejně hodnotné. Al-Ni eutektikum dosahuje nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu (188 MPa), je však podstatně dražší než Al-Si (155 MPa) a Al-Fe (130 MPa). Při zvýšených teplotách vykázalo nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu eutektikum Al-Fe-Ni (71,0 MPa), Al-Ni (51,7 MPa) a Al-Fe (38,6 MPa). Ze všech čtyř zkoumaných systémů je Al-Fe-Ni eutektikum tepelně nejstabilnější a kombinuje vlastnosti jak Al-Ni, tak Al-Fe systému, tj. dobrou slévatelnost, dobré pevnostní vlastnosti při vyšších teplotách a nižší provozní náklady. Základní složení nové hliníkové slitiny s objemem 10,2 % eutektické fáze v hm. % je: < 0,02 Si; 1,25 Ni; 1,75 Fe;

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

69

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

KOUTSOUKIS, T.; MAKHLOUF, M. M.: Alternativy k eutektickému systému Al-Si ve slitinách hliníkových odlitků (Alternatives to the Al-Si Eutectic System in Aluminium Casting Alloys), 2016, č. 7–8, s. 280–285 (viz s. 69–70, pozn. red.). APPELT, C.; VOSS, M.: Vliv teplotní vodivosti organicky a anorganicky pojených jader na strukturní vlastnosti hliníkových slitin (Einfluss der Temperaturleitfähigkeit organisch und anorganisch gebundener Kerne auf die Gefügeeigenschaften von Aluminiumlegierungen), 2016, č. 7–8, s. 286–290. GRÖNING, P.: Regenerovat a trvale optimalizovat (Regenerieren und nachhaltig Optimieren), 2016, č. 7 8, s. 291.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport