Page 7

Vá c l a v K a ň a

ÚVODNÍ SLOVO

Legovaná litina – perspektivní a konkurenceschopný materiál Ing. Václav Kaňa, Ph.D. o d b o r n ý g a r a n t S l é v á r e n s t v í 1 – 2 / 2 017

Vážení čtenáři, toto nové dvojčíslí odborného časopisu Slévárenství, které se vám právě dostalo do rukou, je věnováno legovaným litinám. Jedná se o velmi zajímavou a perspektivní skupinu materiálů, které svými užitnými vlastnostmi mohou konkurovat legovaným ocelím a přitom výroba odlitků z nich je často jednodušší a realizovatelná i v běžných slévárnách litin. Je tedy škoda, že jsou legované litiny někdy trochu opomíjeny a často leží mimo oblast zájmu sléváren. Částečně o tom svědčí i fakt, že tomuto tématu dosud nebylo věnováno samostatné číslo. Pokusili jsme se tedy tento dluh vůči odborné slévárenské veřejnosti splatit a předkládáme vám několik odborných článků pojednávajících o různých skupinách legovaných litin. Jedná se především o informační články, jejichž hlavním cílem je podat čtenáři základní informace o vlastnostech a použití dané skupiny legovaných litin. Pro zájemce o hlubší proniknutí do této problematiky jsou vždy připojeny použité literární zdroje, které jsou bohatou studnicí dalších informací. První z těchto článků s názvem Výroba a vlastnosti austenitických litin, jehož autorem je Ing. Václav Kaňa, Ph.D., se zabývá skupinou vysokolegovaných litin, kde je hlavním legujícím prvkem nikl. Tyto litiny jsou známy také pod obchodním názvem Ni-Resist. Příspěvek shrnuje jejich základní vlastnosti a použití a také některé specifické problémy spojené s jejich výrobou. Druhý článek, Feritické litiny pro cyklické teplotní namáhání od doc. Ing. Jaromíra Roučky, CSc., pojednává o litinách označovaných jako SiMo, tedy legovaných křemíkem a molybdenem. Popisuje výhody jejich použití pro odlitky vystavené cyklickému tepelnému namáhání v oxidačně-korozním prostředí. Typickými představiteli takovýchto odlitků jsou součásti výfukových systémů spalovacích motorů.

V dalším příspěvku Trendy vývoje bílých otěruvzdorných litin se autor prof. Ing. Jan Suchánek, CSc., věnuje karbidickým litinám legovaným chromem a dalšími prvky. Tyto materiály vynikají vysokou odolností proti opotřebení a nalézají široké uplatnění především u odlitků vystavených intenzivní abrazi a erozi. Tuto problematiku podrobněji rozvádí prof. Ing. Jan Suchánek, CSc., i ve svém dalším tematicky zaměřeném odborném článku Abrazivní opotřebení bílých chromových litin. Recenzované články z oblasti legovaných litin doplňuje příspěvek autorů Ing. Tomáše Vlasáka, Ph.D., a kol. na téma Porovnání vlastností tří martenzitických ocelí pro vysoké teploty. Popisuje experimentální výsledky dlouhodobých zkoušek mechanických vlastností za zvýšených teplot u ocelí P91, P92 a CB2. V části Překlady vám pak přinášíme jeden ze série článků z časopisu Giesserei-Praxis od autora Dr.-Ing. Klause Röhriga Legované litiny, pojednávající o vlivu různých legujících prvků na vlastnosti litin. Celá tato série o legovaných litinách je velmi zajímavá a jistě stojí za přečtení. Pro zájemce jsou v Informačním středisku Svazu sléváren ČR k dispozici i ostatní články tohoto seriálu. V sekci Z  praxe pak najdete příspěvek autorky Ing. Věry Vrchotové na stále živé a velice diskutované téma Motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství. Následují tradiční rubriky časopisu s rozmanitými zprávami ze slévárenských spolků a dalšími sděleními. Přeji vám příjemné čtení a doufám, že zde naleznete mnoho zajímavých a užitečných informací. A jelikož je toto číslo první v novém roce, chtěl bych všem slevačům popřát v roce 2017 mnoho osobních i pracovních úspěchů.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

5

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport