{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í l V Z D Ě L Á V Á N Í l P U B L I K A C E

To m á š El b e l l Ta m a r a Fa j ku s o v á l L u d v í k M a r t í n e k

ňují voskové modely. Těžiště experimentální práce spočívalo ve sběru dat z výrobního procesu, která určují kvalitu voskových modelů, skořepin a odlitků. Dalším důležitým momentem byl výběr různých statistických metod pro využití výpočetních programů zpracování dat. S využitím metod SPC autorka stanovila příčiny vad a opatření k jejich nápravě a prevenci. V některých případech postačilo porovnání dat z neshodné produkce s vyhovujícími odlitky pomocí základních statistických metod a testování statistických hypotéz (F-test a t-test). Tyto testy se v praxi často opomíjejí a dělají se předčasná rozhodnutí. Výsledky přispěly ke zlepšení kvality snížením množství neshodných výrobků ve slévárně a mohou sloužit jako metodický návod k dosažení ideálního cíle výroby odlitků bez vad (neshod) i u jiných výrobců. Úspěšná absolventka několikrát představila dílčí výsledky dizertace slévárenské veřejnosti a osobně přednesla své poznatky na různých odborných domácích i zahraničních akcích. Ing. Renátě Lakomé, Ph.D., přejeme hodně dalších úspěchů v profesní kariéře i v osobním životě.

Vzdělávání Education

Nový studijní obor strojírenská metalurgie I n g . Ta m a r a Fa j k u s o v á zástupce ředitele SPŠ JŠ OA, Fr ýd ek- M ís tek

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, představuje nový obor strojírenská metalurgie, který bude otevřen od příštího školního roku. Vychází z opakovaných potřeb a požadavků výrobní praxe a bude pojat

moderně ve spolupráci s firmami a se zaměřením na oblast nauky o moderních technických a nekonvenčních materiálech. Absolventi se uplatní v oblasti technické přípravy výroby hutního, strojírenského a spotřebního průmyslu. Prioritou oboru je schopnost absolventa uplatnit se při zavádění nových technologií strojírenské výroby, v materiálově-technologickém vývoji a výzkumu, konstrukční i technologické přípravě výroby, v řízení a organizování výroby. Zárukou kvality oboru je úzké propojení materiálové, technologické a konstrukční činnosti v oblasti metalurgie a strojírenství. Bližší informace: www.spsoafm.cz

Publikace Publications

Průmysl 4.0: Výzva pro Českou republiku Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. předseda České slévárenské společnosti, z. s.

Předmětem recenze je publikace PRŮMYSL 4.0: Výzva pro Českou republiku od velmi širokého autorského kolektivu pod vedením prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr. h. c. Cíl publikace je ve své podstatě vyjádřen již v jejím samotném názvu, tedy poskytnout čtenáři relativně komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně i budoucího fungování firem a celé společnosti ve vazbě na zásadní změny, které lze očekávat, a to nejen v naší zemi. Publikace vznikla na objednávku vlády ČR v první polovině roku 2016 (www.management-press.cz). Recenze publikace si klade následující cíle: 1. Posouzení vhodnosti (fundovanosti) autorského kolektivu. 2. Zhodnocení struktury i šíře jejího obsahového zaměření. 3. Posouzení naplnění stanoveného cíle. 4. Závěr a doporučení. 1. Nejsem si zcela jist, zda vůbec mohu posuzovat skladbu autorského kolektivu; přesto mi dovolte několik poznámek.

66

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

– Vedoucí autorského kolektivu prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., má kromě dlouholetých teoretických i praktických zkušeností v oboru umělé inteligence a jejího využití v automatickém řízení i v systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe, také značné životní zkušenosti s týmovou prací. Mimo jiné vedl po dobu 17 let Výzkumné středisko Rockwell Automation Praha. Působil na univerzitách v Rakousku, Německu, USA a Mexiku. Kromě celé řady dalších ocenění se tak vlastně zcela přirozeně musel stát vedoucím týmu spoluautorů této publikace. – Vyjmenovat celý autorský kolektiv zde nemohu, ostatně je uveden na prvních stranách publikace. Jeho skladba je pozoruhodná a pouze potvrzuje schopnosti vedoucího autorského kolektivu. Je zde zastoupena celá řada renomovaných odborníků a specialistů jak z akademické sféry, tak i z průmyslové praxe. 2. Publikace je dle mého názoru vhodně a přehledně členěna celkem do 11 kapitol na 262 stranách, přičemž jasně formuluje směr utváření procesu spojeného s očekávanými změnami ve společnosti. Popisuje nejen stávající specifickou situaci průmyslu v České republice, ale zabývá se i otázkami spojenými s novými požadavky na aplikovaný výzkum, na bezpečnost systémů, na právní aspekty i na oblast pracovní síly včetně možných sociálních dopadů. Neopomíná také oblast vzdělávání, přičemž formuluje možné směry dalšího vývoje. Jedná se tedy o publikaci, která se danou problematikou zabývá komplexně, a mohu-li tak posoudit, jedná se dle mého názoru o jednoznačně nejlepší souhrnnou informaci dostupnou čtenáři na našem trhu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport