{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

R a d a n P o t á c e l l I v a n a D r á b ko v á

Výzkum, vývoj, programy a projekty Research, development, programs and projects

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y l V Ý Z K U M , V Ý VOJ, P RO G R A M Y A P ROJ EK T Y

Obr. 7. Odlitky slévárny Thoni Alutec Sp. z o. o.

Technologická agentura podpoří projekty ke spolupráci s Německem v Průmyslu 4.0 Ivana Drábková tisková mlu včí TA ČR

Obr. 8. Stánek společnosti Promeos GmbH

GmbH (obr. 8). Tato německá společnost se zabývá výrobou a vývojem bezplamenných hořáků a jejich využitím v průmyslové výrobě. Tato moderní zařízení se vyznačují vysokým stupněm automatizace řízení výrobního procesu v součinnosti s vysokou produktivitou a nízkými nároky na spotřebu energií a sníženým vlivem na životní prostředí. Veletrh ALUMINIUM 2016 potvrdil vzrůstající trend produkce slitin hliníku, a to jak v polotovarech, tak i ve finálních výrobcích. Produkce odlitků z hliníku směřuje stále kupředu k rozměrnějším a složitějším dílům. Tyto jsou pak využívány v různých aplikacích jako náhrada odlitků z oceli nebo litiny z důvodu nižší hmotnosti a nároku na zpracování v souvislosti s vysokým stupněm recyklovatelnosti. Veletrh rovněž potvrdil jednoznačný trend ve slévárenské výrobě v tom, že koncový zákazník dnes již požaduje hotový finální výrobek. Z tohoto důvodu jsou stále aktuální diskutovaná témata zaměřená na problematiku tryskání, obrábění, tepelného zpracování a konečné povrchové úpravy odlitků. Co se týká účasti, každý návštěvník, který se zajímá o zpracování slitin hliníku, si v Düsseldorfu jistě přišel na své. Z pohledu vystavených exponátů a možnosti setkání s odborníky v oblasti hliníkových slitin by si žádný slevač neměl nechat tuto významnou událost ujít. Ti, kteří veletrh navštívili, určitě nelitovali.

64

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA. Vyhlásit by ji chtěla na přelomu února a března 2017. Tematicky bude zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0. „Těší nás, že Technologická agentura ČR může zcela konkrétně přispět ke strategické spolupráci s Německem podporou projektů, které mají přínos pro obě země ve zcela klíčové oblasti změn směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti, tedy změn, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR. „Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky,“ doplnil Petr Očko. Od června 2016 probíhala intenzivní jednání s kolegy z německého ministerstva pro vzdělávání a výzkum a německé agentury DLR-Projektträger o podmínkách a zaměření výzvy. Po vzájemných diskuzích jsme společně dospěli ke konsensu, že v rámci této výzvy zaměřené na Průmysl 4.0 budou podpořeny projekty, které budou řešit problematiku zejména v následujících oblastech (ne však výlučně): – softwarové inženýrství / software engineering;

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

– digitalizace a vestavěné systémy (CPS) / / digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems); – použití informačních technologií ve výrobě (včetně servisní robotiky) / / IT-applications in production (including service robotics); – virtuální technologie / virtual technologies; – simulace a řízení procesů a systémů / process and system simulation and control; – management znalostí / knowledge management; – použitelnost / usability; – spolehlivost, kvalita a bezpečnost softwaru / software reliability, quality and safety; – datové inženýrství a datové řízené systémy / data engineering and data driven systems; – paralelizace a distribuované systémy / parallelization and distributed systems; – kooperativní robotika / cooperative robotics; – integrace systémů / system integration. „Hlavními uchazeči mohou být pouze podniky a výzkumné organizace mohou figurovat pouze v roli dalšího účastníka. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo a součástí konsorcia musí být alespoň jeden německý malý a střední podnik,“ upozornil Petr Očko. „Cílem je zapojovat i menší podniky do řešení změn, které Průmysl 4.0 přináší. Definice malé a střední firmy v tomto případě však bude otevřenější – jedná se o firmy o velikosti až 1000 zaměstnanců a s ročním obratem 100 milionů euro,“ upřesnil Očko. Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v zadávací dokumentaci. Zároveň v rámci programu DELTA plánuje TA ČR ve 2. pololetí 2017 vyhlásit další veřejnou soutěž, kterou se otevře možnost spolupráce s Japonskem. Vedle Japonska by tato veřejná soutěž mohla být zaměřena i na další země, se kterými již spolupráce v rámci programu DELTA běží. Jsou jimi Vietnam, Jižní Korea, Čína a Tchaj-wan. Aktuální informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím získáte na www. tacr.cz.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport