{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

ÚVODNÍ SLOVO

Zdeněk Vladár

Slévárenství a svaz v dalším roce své existence Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás pozdravil v novém roce 2017 a abych vám poděkoval za zájem o obor slévárenství a aktivním přispěvatelům za spolupráci v uplynulém roce. Přestože toto číslo se vám dostává do rukou v době, kdy většina z nás již udělala za rokem 2016 pomyslnou tlustou čáru a žije novým rokem 2017, dovolil bych si za uplynulým rokem malé ohlédnutí.

Ing. Zdeněk Vladár prezident Svazu sléváren České republiky předseda redakční rady časopisu Slévárenství

Rok 2016 byl celkově pro českou ekonomiku úspěšný. I přes určité zpomalení tempa ekonomického růstu se máme stále lépe. Nezaměstnanost klesá, je v současné době nejnižší v celé Evropské unii, životní úroveň postupně roste. Hlavním a tradičním tahounem ekonomiky zůstává automobilový průmysl, který tak s sebou táhl i navazující odvětví. Ostatní průmysl včetně slévárenství ovšem již na tom tak dobře není a zvlášť druhá polovina roku přinesla ochlazení poptávky po odlitcích ze slitin železa a zde očekáváme další pokles celkové produkce odlitků. Naštěstí u odlitků ze slitin neželezných kovů je situace pořád velmi dobrá a předpokládáme opětovný nárůst celkové výroby.

aktivní účasti jako spoluvystavovatele v rámci stánku svazu. Aktivní účastí na jednáních Svazu průmyslu a dopravy ČR dokazujeme, že náš obor patří neodmyslitelně k průmyslové výrobě ČR. Aktivní účast na jednáních MŽP či CAEF ohledně jednotlivých složek životního prostředí, především o odpadech a ochraně ovzduší, nám dává možnost reagovat na připravované návrhy zákonů, a tím se podílet na vytváření přijatelných a hlavně konkurenceschopných podmínek výroby odlitků u nás. Neodmyslitelnou činností naší asociace byla vzájemná komunikace s členskou základnou, která nám dává náměty a směruje naši práci. Vše, co se nám daří zajišťovat v rámci legislativy, se týká celého oboru, nikoliv jen členů svazu.

Co očekáváme od roku 2017? Vnější prostředí zůstává hlavním rizikem pro pokračování příznivého vývoje české ekonomiky i v roce 2017. Rok 2017 bude politicky velmi nestabilní; v  řadě zemí proběhnou volby (Nizozemsko, Francie, Německo) a průzkumy ukazují, že ve všech uvedených zemích jsou zatím nejsilnější strany, které usilují o to, aby tyto země opustily EU. Po referendu v Itálii je situace obdobná. Zatím není jasné, jaký bude mít vliv na ekonomiku EU a ve světě i vyjednávání konkrétních podmínek o brexitu nebo počínání nově zvoleného prezidenta USA.  To všechno jsou vnější okolnosti, které mají výrazný potenciál ovlivnit i ekonomický vývoj v České republice. Především přinesou určitou  nejistotu na finančních trzích, mohou ovlivnit měnové kurzy a mohou také způsobit odkládání investic podniků. Na druhé straně pro vývoj ekonomiky v  ČR, zda dojde ke zrychlení růstu, bude důležité, jestli se naplní očekávání zvýšeného čerpání z evropských fondů, které by uvolnilo řadu projektů. Navíc během roku 2017 ČNB uvolní kurz koruny. Ta posílí, což zbrzdí růst ekonomiky a firmám zaměřeným na export výrazně zhorší podmínky uplatnění na zahraničních trzích. Velký význam pro uplatnění na trhu bude mít i vývoj cen vstupních surovin a materiálů. Ceny jsou dlouhodobě na nízké úrovni a lze tedy očekávat jejich růst, který se samozřejmě odrazí i v cenách odlitků. Trh práce narazil na své možnosti. Zásadním faktorem růstu HDP v ČR tak bude právě nedostatek pracovní síly. Firmy budou chtít najímat nové zaměstnance, ale bude stále těžší je najít. V průmyslu, ve výzkumu i vývoji, v technických oborech i ve službách. Tam všude se budou firmy o pracovníky přetahovat.

Svaz sléváren ČR a rok 2017 V roce 2017 budeme samozřejmě pokračovat v naplňování Programového prohlášení. Prioritními oblastmi zůstávají oblast činnosti svazu jako zástupce zájmů všech sléváren při jednáních na ministerstvech (MPO, MŽP apod.), oblast podpory proexportních aktivit našich členů a oblast vzdělávání pracovníků sléváren a obecně podpora technického školství formou projektů vzdělávání a rozšiřování povědomí a zavádění konceptu Průmysl 4.0 v našem oboru. Pod těmito oblastmi vidíme především vytvoření podmínek slévárnám, aby v dnešní turbulentní době byly konkurenceschopné. Zkrátka chceme, aby měl náš obor nejen významnou historii, ale také nadějnou budoucnost. Pevně věřím, že v  těchto zásadních aktivitách nás i nadále podpoří a případně nám i pomohou všichni, kterým není náš obor lhostejný.

Svaz sléváren ČR a rok 2016 Svaz sléváren ČR v roce 2016 pokračoval v naplňování Programového prohlášení. Významnou činností bylo pokračování v aktivitách oblasti projektů vzdělávání a technického školství. Ve spolupráci s  jednotlivými slévárnami jsme zabezpečovali řadu odborných školení zaměřených na potřeby dané společnosti. Prostřednictvím MPO, SP ČR či CzechTrade jsme nadále podporovali proexportní aktivity našich členů, a to zejména v účastech na veletrzích. Velmi dobrou úroveň měl veletrh FOND-EX, na kterém jsme ukázali, že i v našem oboru se stále více projevuje zapojení automatizace, robotizace a digitalizace. Opět jsme nabídli členům možnost

4

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Nyní mi dovolte, abych před závěrem mého úvodníku připomenul jednu z významných událostí, týkající se samotného časopisu Slévárenství. S  koncem roku 2016 odešla do důchodu vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová. Chtěl bych jí touto cestou vyslovit poděkování za dlouholetou profesionální a kvalitní práci. Do redakce přišla v roce 2004 jako redaktorka časopisu a od roku 2005 nastoupila na pozici vedoucí redaktorky. Významnou měrou se zasloužila o zvýšení grafické úrovně časopisu i ekonomické efektivity vydávání časopisu a reprezentovala časopis i svaz na různých slévárenských akcích (Slévárenské dny, FOND-EX). I přes plnění náročných úkolů si vždy zachovávala velice vstřícný a lidský přístup. S časopisem bude i po odchodu do důchodu nadále spolupracovat, za což jsme vděčni. Do další životní etapy přejeme hodně úspěchů, zdraví a osobní pohody. Závěrem mi dovolte, abych také vám všem do dalších měsíců roku 2017 popřál hodně úspěchů, zdraví a osobní pohody, optimizmu, podnikatelského štěstí a pokud možno samá dobrá rozhodnutí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport