{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

M a r t i n M r á ze k

Zprávy Spolku přesného lití – CICA

Z P R ÁV Y SP O L KU P Ř ESN ÉH O L I T Í – CI C A

News from the Czech Investment Casting Association

P ur k y ň ova 10 5 612 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 421 4 61 fa x : + 420 5 41 421 4 61 mra ze k @ te chni c a lmus e um.c z w w w.s p l - ci c a.c z

Zasedání rozšířené Rady SPL-CICA Ing. Martin Mrázek, Ph.D.

Seznam členů Spolku přesného lití k 9. 2. 2017

s e k r e t á ř S P L- C I C A

Na základě celoročního plánu činnosti naší organizace se dne 9. listopadu 2016 uskutečnilo rozšířené zasedání Rady SPL-CICA. Zasedání proběhlo v Technickém muzeu v Brně, které je zároveň sídlem sekretariátu spolku. Prezident Ing. Libor Veverka přivítal řádné členy Rady i zúčastněné aktivně pracující nečleny, a tím bylo jednání zahájeno. Na programu bylo několik důležitých bodů nad rámec pravidelných zasedání. Diskutovala se celková koncepce činnosti v novém rámci platné legislativy, včetně dopadů zákonného přejmenování na zapsaný spolek, jako např. úprava bankovního účtu, výměna razítek či změna propagačních materiálů. V rámci nepříliš příznivé finanční zprávy jsme řešili nový klíč financování a spoluúčastí na plánovaných akcích, jako např. MSV a podobně. Kladně byla hodnocena zlepšená platební kázeň, která však vzhledem k nákladům činnosti není dostačující. Jednání navázalo na hodnocení uplynulého roku hodnocením účasti na MSV formou společného stánku a schválením přihlášky na letošní rok. V plánu pro rok 2017 nás čeká nejen strojírenský veletrh, ale hlavně aktivní spolupráce na workshopu EICF (European Investment Casters’ Federation), který se bude konat 10.–12. května 2017 v Brně v hotelu Voroněž. Podrobné informace o této akci budou zavčas distribuovány. Zasedání pokračovalo projednáváním možností spolupráce se Svazem sléváren ČR, stavu členské základny a hodnocením celkové situace na trhu. Závěrečnou diskuzí bylo zasedání Rady ukončeno. Další rozšířené zasedání Rady SPL-CICA se v Technickém muzeu konalo 25. ledna 2017. Na programu bylo vypracování nového nástroje informování všech členů formou NEWSLETTERu SPL-CICA, který by měl vycházet v elektronické podobě čtyřikrát ročně, a také výše zmiňovaný workshop EICF. O tomto zasedání bude podrobněji pojednáno v dalším čísle časopisu.

3M Maříkova 1, 621 00 Brno tel.: +420 541 229 071, 602 573 041 fax: +420 541 229 070 bohuslav.vrzal@winterthurtechnology.cz www.winterthurtechnology.com ALUCAST, s. r. o. 687 07 Tupesy 100 tel.: +420 572 597 785 alucast@alucast.cz www.alucast.cz CIREX CZ, s. r. o. Průmyslový park 301, 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 821 340 info@cirexfoundry.com www.cirexcz.cz ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s. Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod tel.: +420 572 653 621 jankujl@czub.cz www.odlitkyczub.cz IEG, s. r. o. Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava tel.: +420 567 310 773, 567 132 550 ieg.sro@seznam.cz www.iegslevarna.cz LANIK, s. r. o Chrudichromská 2376/17 680 01 Boskovice tel.: +420 516 428 460 info@lanik.eu www.lanik.eu INVERA, s. r. o. S. K. Neumanna 2476, 269 01 Rakovník tel./fax: +420 313 512 430, 313 515 911 invera@invera.cz www.invera.cz Petr JANÍČEK Josefa Hory 626/10, 589 01 Třešť tel.: +420 567 224 831 janicekpe@seznam.cz KDYNIUM, a. s. Nádražní 104, 345 06 Kdyně tel.: +420 379 715 111 fax: +420 379 715 506 kdynium@kdynium.cz www.kdynium.cz LAC, s. r. o. Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad tel.: +420 547 230 016 lac@lac.cz www.lac.cz

54

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport