{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

J i ř í P a zd e r k a

Zprávy 166. zasedání KOFOLA České slévárenské Ing. Jiří Pazderka společnosti, z. s.

předseda OK pro formovací materiály

News from the Czech Foundrymen Society

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y

s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

Obr. 1. Účastníci 166. zasedání KOFOLY

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

Obr. 2. Exkurze do provozu pořadatelské organizace Sklopísek Střeleč, a. s.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

51

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t

Podzimní zasedání KOFOLY, Odborné komise pro formovací materiály, pořádala ve dnech 25. a 26. října 2017 firma SKLOPÍSEK STŘELEČ, a. s. Na dvoudenním zasedání se sešlo 38 členů a 19 hostů (obr. 1). Je potěšující, že zájem o práci v této odborné komisi neustále roste; přivítali jsme další nové členy, a to i z velkých sléváren (FERAMO, ZPS, EURAC), celkový počet členů tak narostl na 57. Zasedání bylo tentokrát náročné i z hlediska organizace. Kromě tradičního úterního jednání absolvovali účastníci také tři exkurze. První se konala u tradičního dodavatele slévárenských křemenných ostřiv, firmy SKLOPÍSEK STŘELEČ, a. s, (obr. 2). Druhý den jsme pak pokračovali exkurzemi ve slévárně SECO GROUP, a. s., Jičín, druhá skupina pak začínala v Turnově ve firmě 3D TISKÁRNA. V provozovně výrobce nejen pěti druhů slévárenských ostřiv jsme si mohli prohlédnout přilehlá ložiska, mokrou i suchou úpravnu ostřiv a také vybavenou laboratoř. Hlavním tématem našeho zasedání byla, i vzhledem ke  generálnímu pořadateli, ostřiva a jejich granulometrický rozbor. Tuto tematiku zpracovala z  podkladů

Ing. Vaňková, která vyhodnotila výsledky granulometrických rozborů tří různých druhů ostřiv, jejichž vzorky byly rozdány účastníkům na minulém zasedání k samostatným analýzám ve slévárnách. Výsledky srovnání byly poměrně dobré, nedocházelo k výraznějším rozdílům. Podrobně se této problematice budeme věnovat na letošních, 54. slévárenských dnech (Brno 7.–8. 11. 2017). Jako další v oblasti laboratorních zkoušek byla vybrána zkouška stanovení ztráty žíháním, a to u jednotné formovací směsi, furanového regenerátu a uhlíkaté přísady. Důležité informace k  tématu vysvětlující vývoj vzniku ostřiv a jejich odlišností zazněly v přednášce na téma: Genetické charakteristiky evropských ložisek křemenných písků a jejich vliv na použití ve slévárenství, přednesené Mgr. Kaňovou. Výsledky Ing. Vaňkové doplnil p. Rohrer, který se ve své prezentaci Nejčastější chyby při stanovování granulometrie ostřiv věnoval nejfrekventovanějším problémům při provádění zkoušky. Celou tematiku jsme uzavřeli vystoupením paní Pavlicové, která nás detailně seznámila s postupem zkoušky teploty spékání ostřiv, jak ji provádí na VUT Brno. K  tématu ostřiv lze přiřadit i komerční vystoupení p. Novotného s  názvem SKLOPÍSEK STŘELEČ, a. s., – proces výroby praných křemenných písků. Komerční bylo představení i dalšího sponzora – informace o navštívené slévárně

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport