{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

J a n M a d e j a l Vá c l a v B o ř i l

Tab. I. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 1. 2. 3. 4. ročník ročník ročník ročník

obor modelář

6

6

4

technik modelového zařízení

5

5

4

4

Tab. II. SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň obor modelář

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0

0

0

Tab. III. Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava-Hrabůvka obor modelář

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0

0

6

V dalším bodě jednání valné hromady byla projednávána současná zakázková náplň v modelárnách v ČR. Předseda SMČR Richard Jírek vyzval přítomné, aby informovali o aktuální situaci ve svých firmách. Plénum se shodlo na tom, že největším problémem je stále nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Na závěr bylo konstatováno, že došlo k poklesu výrobní náplně na cca 2 týdny. V části diskuze se hovořilo o: – příčinách poklesu výrobní náplně v modelárnách; – aktuální situaci na českém trhu s modely a odlitky; – odborném školství a kvalifikované pracovní síle.

Dne 16. 11. 2016 pak pokračovala diskuze k daným tématům a byly projednávány následující oblasti: – moderní technologie (3D tiskárny, skenery); – situace se skladováním a vyřazováním modelových zařízení; – materiály na výrobu modelů (řezivo, aglomerovaný materiál, polyuretanové bloky, modelářský polystyren). Na závěr předseda SMČR Richard Jírek zhodnotil kladně průběh valné hromady a poděkoval především představitelům společnosti AXIOM TECH, s. r. o., a rovněž těm, kteří se na organizaci VH podíleli a všem přítomným za aktivní účast.

60. výročí Svazu modeláren České republiky Václav Bořil čestný předseda Svazu modeláren České republiky

Každý řemeslný obor ve svém vývoji vytváří své profesní zastoupení. S každým poznáním jakékoli výroby vznikly i nové obory. V okamžiku poznání, že kov se roztaví a dá se odlévat, vznikla potřeba zhotovit vzorek, který se zaformuje a do vytvořené dutiny se odlije kov. Bylo to řemeslo náročné na vysokou představivost, znalost slévárenské technologie a také vysokou řemeslnou zručnost. Za první republiky se toto řemeslo nazývalo inteligencí řemesel a bylo velice hodnocené. Modeláři si v té době říkali vzorkaři. Modelář je první, kdo technické myšlence konstruktéra, kterou zakreslil do výkresu, dá fyzický tvar a vytvoří konkrétní podobu výrobku. Výroba modelů má uplatnění ve všech odvětvích výroby od vývoje lokomotiv až třeba po produkci telefonů. S rozvojem těžkého průmyslu a strojírenství byly v 50. letech ustanoveny pro jednotlivé výrobní obory Technické sbory – jako statutární poradní útvary resortních ministerstev. Technický sbor modeláren byl ustanoven v roce 1956 jako zastoupení 34 předních modeláren. Členy TS byli vedoucí pracovníci modeláren. Technicko-poradenská účast na přípravě typového projektu na výstavbu nových modeláren byla jedním z přínosů pro obor. Dle tohoto projektu došlo následně k výstavbě modeláren ŽĎAS Žďár nad Sázavou, ŠKODA

České Budějovice, ČKD Kutná Hora, TOS Čelákovice, UNEX Uničov, ZŤS DUBNICA a VSŽ Košice. Neméně významným přínosem byla účast členů sboru na tvorbě učebních osnov a autorský podíl Ing. M. Málka, V. Valáška, V. Riče a M. Stuchlého na učebnicích pro učební obor dřevomodelář a kovomodelář. Současně s nástupem nových technologií (epoxidové pryskyřice, dřevo plastifikované čpavkem, velkoplošné materiály, polyuretanové pryskyřice, pěnové plastické hmoty, elektroerozivní a elektrochemické obrábění, NC a CNC obrábění) vzniká v Liberci Vývojové středisko modelárenské, které formou státních a oborových vývojových úkolů, spolu se členy sboru, ověřuje efektivitu těchto technologií v modelárnách. Kromě těchto cílů sledujících zvýšení produkce byly v provozních podmínkách určených modeláren řešeny otázky hlučnosti, prašnosti a obsahu škodlivých látek při povrchových úpravách modelových zařízení. Je nutno zdůraznit, že získané poznatky byly podnětem nejen pro všechny zástupce modeláren, ale především pro výrobce dřevoobráběcích strojů, projektanty a výrobce nátěrových hmot pro řešení problémů hygieny a bezpečnosti práce. Praktickým výsledkem je i řešení protihlukové úpravy strojní dílny modelárny ŽĎAS Žďár nad Sázavou i protihlukové úpravy strojů v řadě dalších modeláren. Pro otázky cen a normativů v oboru výroby modelových zařízení pracovala Gesční cenová komise při Státním cenovém úřadu (později FCÚ). Zástupci modeláren v Technickém sboru se v dalších letech soustředili na rozvoj oboru po stránce technické a odborné. Byla to především příprava nových učebních osnov pro učební obor dřevomodelář a kovomodelář. Dále pak příprava nového vydání učebnic zahrnujících nové technologie v oboru výroby modelů. I když se jednání sboru uskutečňovalo postupně ve všech významnějších závodech za účasti řídících představitelů závodů a podniků, lze konstatovat, že ne všechny podniky věnovaly dostatečnou pozornost modernizaci modeláren zvláště v období 1975–1989. Tato nedostatečná pozornost věnovaná reprodukci základních prostředků se plně projevila po roce 1989, neboť na ní závisel i návyk pasivní obchodní a technické činnosti. V roce 1990, současně se změnou výrobních a vlastnických vztahů, dochází k ukončení působnosti federálních ministerstev. Od 1. 1. 1991 zaniká působení Technických sborů jako poradních orgá-

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

49

Z P R ÁV Y S VA Z U M O D E L Á R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

s. r. o., je přední konzultační a obchodně inženýrská společnost a platinový partner Siemens Industry Software. Od svého založení v roce 1993 se tyto společnosti zaměřují především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Hlavinka vystoupil s prezentací „Kam kráčíš, české slévárenství?“, v níž se zaměřil na: – faktory ovlivňující slévárenskou výrobu; – statistiku slévárenské výroby v ČR; – slévárenskou výrobu ve světě. O aktuální situaci v odborném školství informoval Ing. Leoš Plíšek, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou, který poskytl údaje o počtech žáků v oborech modelář a technik modelových zařízení ve školním roce 2016/2017 na jednotlivých středních školách (tab. I–III).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport