{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Z MOD SVA E

Zprávy Jednání Svazu modeláren 137. valné hromady České republiky Svazu modeláren ČR konané ve dnech News from the Association of Pattern Shops of the Czech 14.–16. 11. 2016 Republic v hotelu Orea Resort Devět Skal LÁ

Č REN ESKÉ

Ing. Jan Madeja PUBLIK Y

Společnost disponuje filtrační stanicí (obr. 2) s kapacitou filtru 130 000 m3 odsávaného vzduchu / h při teplotě 100 °C. Tři transportní pánve (obr. 3) přepraví až 15 t tekutého hliníku v jedné dodávce. Tato technologie umožňuje velké úspory energií u zákazníka, tedy ve slévárně, protože odpadá potřeba tavení ingotů. Díky použití nejnovějších tepelně izolačních materiálů jsou tepelné ztráty slitin v transportních pánvích cca 5–10 °C/h. Licí pás (obr. 4) s max. výkonem 3 t/h je určen pro slitiny a předslitiny hliníku. Rotační bubnová pec (obr. 5) má kapacitu 16 t a je vytápěná hořákem kyslík, vzduch, plyn. Součástí je sázecí zařízení, pecní plošina a přelévací žlab. Nad rotační pecí je ke konstrukci pevně umístěn zákryt odsávání spalin, které jsou odváděny do filtračního zařízení. Děkujeme tímto společnosti Metal Trade COMAX, a. s., za umožnění vstupu a za prohlídku společnosti.

RE

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N ČE S K É R EP U B L I K Y / Z P R ÁV Y S VA Z U M O D E L Á R E N ČE S K É R EP U B L I K Y

Josef Hlavinka l Jan Madeja

1956

A s s o ciat i o n of p at te r n s h o p s of t h e Cze ch R e p u b li c M o d e llb au e re i e nve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik

Obr. 3. Transportní pánve

S e k re t a r iát: M Te Z s . r. o. J a ms ká 235 8 /45 591 01 Ž ďá r na d S á z avo u te l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0 fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574 mtez @mtez.c z

Obr. 4. Licí pás

Obr. 5. Rotační bubnová pec

48

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

T ř i n e c ké s l é v á r n y, s . r. o .

Ve dnech 14.–16. 11. 2016 proběhlo v hotelu Orea Resort Devět Skal Vysočina, Sněžné v Milovech, jednání 137. valné hromady Svazu modeláren ČR pod záštitou společnosti AXIOM TECH, s. r. o., Žďár nad Sázavou. V pondělí 14. 11. se uskutečnilo zasedání předsednictva SMČR v hotelu Orea Resort Devět Skal Vysočina, kde došlo ke schválení programu 137. zasedání předloženého Jaroslavem Kabrdou. Z předchozího zasedání nebyly uloženy žádné úkoly. Dne 15. 11. přivítal předseda SMČR Richard Jírek všechny účastníky včetně výkonného ředitele Svazu sléváren ČR Ing. Josefa Hlavinky a čestných členů Oldřicha Zajíčka a Václava Bořila a zahájil 137. valnou hromadu SMČR. Pr o g ra m Seznámení s činností předsednictva (prezentoval Jaroslav Kabrda): – předsednictvo zasedalo 6. 11. 2016 v Dlouhých Stráních na Jesenicku; – bylo rozhodnuto o místě jednání 137. VHSM (hotel Orea Resort Devět Skal Vysočina); – byl navržen program 137. VHSM; – byla projednávána informace, že v září roku 2016 tomu bylo 60 let, kdy vznikl Technický sbor modeláren (předchůdce Svazu modeláren ČR). Jaroslav Kabrda provedl kontrolu úkolů ze 136. VHSM a seznámil účastníky s programem 137. VHSM. Informaci o vzniku Technického sboru modeláren v roce 1956 a jeho činnosti až do roku 1990 poskytl Václav Bořil. Později se tento Technický sbor modeláren přejmenoval na Svaz modeláren pod záštitou Svazu sléváren ČR (viz s. 49, pozn. red.). Společnost AXIOM TECH, s. r. o., důkladně představil Ing. Lukáš Seďa, Ph.D., Cax /PLM Consultant. AXIOM TECH,

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport