{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

S

SLÉVÁRENSTVÍ č. 1– 2 / 2017

Í V 16 ST 20 N D E C ÁR V LÉ

3 – 4 / 2 017 | a d i t i v n í v ý r o b a | a d d i t i v e m a n u f a c t u r i n g

1–2/2017

Vysoce účinné nátěry pro formy a jádra. J o s e f H l a v i n k a

jsou při prvním kontaktu s taveninou propustné plynům, poté ale plně působí proti výronkům a penetraci již od tloušťky vrstvy 250 μm (obr. 6).

Setkání manažerů pořádané společností MAGMA v Kunětické Hoře

Obr. 6.

Redukovaná tloušťka vrstvy nátěru u Arkopalu

Obr. 3.

Obr. 2.

Obr. 7.

Stanice pro automatickou přípravu nátěrů vyrobená firmami HA a OAS

Council meeting CAEF v Birminghamu Ing. Josef Hlavinka

Obr. 4 a 5.

Ve dnech 24.–25. listopadu 2016 se uskutečnilo jednání Evropské slévárenské asociace (CAEF), kterého se zúčastnil výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka (obr. 1). Jednání řídil M. N. Akdas z Turecka, současný prezident CAEF. Na setkání, kde se hodnotil rok 2016 a projednával se plán činností na rok 2017, bylo přítomno 20 členů z 15 zemí Evropy (obr. 2). Mezi stěžejní činnosti letošního roku budou patřit následující oblasti:

Podstatně zredukované obsahy uhlíku a emisí BTEX u nových systémů cold box

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

39

39

Obr. 1.

Ing. Škabrada, ředitel hutí Metal Trade COMAX, a. s., Velvary, (vpravo) a Ing. Hlavinka

ALUMINIUM 2016 – 11. světový veletrh a kongres Ing. Radan Potácel T E P L O T E C H N A P R Ů M Y S L O V É P E C E , s . r. o ., O l o m o u c

Každý návštěvník, který se zúčastnil světového veletrhu ALUMINUM 2016, je- hož 11. ročník se uskutečnil ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2016, zjistil již při prvních krocích po výstavních halách, že se jedná o odbornou technickou výstavu. Tradičním místem konání veletrhu, který je pořádán od roku 1997, je výstaviště v Düsseldorfu. Jedná se o největší výstavu v Evropě se zaměřením na výrobu, zpracování a produkci dílů ze slitin hliníku. Veletrh dle údajů výstaviště navští-

Obr. 1.

Stánek společnosti Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.

Obr. 3.

Obr. 2.

Stánek společnosti Metal Trade Comax, a. s.

Stánek společnosti Strojmetal Aluminuim Forging, s. r. o.

Art castings

Jihočeský zvonař Michal Votruba Obr. 4.

Obr. 5.

Stánek společnosti Martinrea Honsel GmbH

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Ing. Jiří Fošum

Rozpracovaná forma zvonu pro Rataje (falešný zvon s nažehlenou vrstvou vosku a reliéfem)

Filtrační stanice

47

47

Obr. 6.

Zvonařská dílna v Myslkovicích

ského. Pak nastoupil na Vyšší průmyslovou školu restaurátorskou v Písku – obor restaurování kovů, kde získal další zkušenosti s obnovou historických zvonů, které se mimo jiné věnuje dodnes. S vlastní výrobou začal pokorně od menších zvonů užívaných jednotlivě v kaplích a obecních zvonicích. Zvony formoval a odléval zpočátku na zahradě rodinného domu, později také přímo v místě

Odlévání zvonu

Reliéf zvonu pro Rataje

Zvon – Panna Maria pro vodní hrad Švihov

Reliéf Glöckelberg na zvonu Engelmar pro svitavský kostel sv. Jiljí

Stánek společnosti Thoni Alutec Sp. z o. o.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ún o r 2017 . 1–2

Tel.: +420 558 307 511/ www.foseco.cz

63

63

určení, po vzoru historických vagantních zvonařů. V roce 2014 vybudoval novou kompletní zvonařskou dílnu, obsahující tavicí pec, formovací jámu, jeřáb o nosnosti 3200 kg a další potřebná zařízení. Formuje „klasickým“ způsobem šablonováním trojdílného zvonu (jádro – falešný zvon – plášť) do hlinito-jílové postupně vysušované formovací směsi obsahující tradiční přísady. Zároveň s vlastním tělesem zvonu je odlita šestiuchá koruna. Výtvarná výzdoba zvonu – nápisy a reliéfy – se vytvářejí rovněž tradičně ze včelího vosku, v poslední době ve spolupráci s akademickým sochařem Václavem Hrůzou ze Soběslavi.

Foseco. Přidej se k nám. Reliéf zvonu sv. Josef pro Dolní Bukovsko

Obr. 2.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ún o r 2017 . 1–2

Zvony: sv. Mikuláš a sv. Václav

Českobudějovická diecéze má na svém území minimálně od roku 2011 vlastní produkci zvonů. Je to zásluhou Michala Votruby (*1989), který v historické obci Myslkovice u Soběslavi postupně vybudoval vlastní zvonařskou dílnu. Už jako školák si zamiloval věže a zvony, které zkoušel se svým otcem odlévat z hliníku či olova. Tím začala jeho dlouhá cesta pokusů a omylů. Nastoupil do střední průmyslové školy – dříve slévárenské – v Brně na obor umělecké zpracování kovů – umělecké odlévání. Jako maturitní dílo odlil zvon Jana Amose Komen-

O dlitk y slévárny Mar tinrea Honsel GmbH

jména na automobilový a letecký průmysl, ale celkově na produkci dílů a konstrukcí z lehkých materiálů. Průměrná hmotnost dílů ze slitin hliníku je na úrovni 140 kg v každém automobilu vyrobeném v Evropě. Velmi zajímavou expozicí byl stánek firmy Martinrea Honsel GmbH (obr. 4), která se zaměřuje na výrobu odlitků pro automobilový průmysl, s ukázkou bloků motorů pro Mercedes, Ford či Daimler (obr. 5). Další velmi zajímavou expozicí byl stánek firmy Thoni Alutec Sp. z o. o. (obr. 6) se zaměřením na produkci velkých a objemných hliníkových odlitků (obr. 7). Z velkého množství vystavovatelů různých technologických zařízení určitě stojí za zmínku expozice firmy Promeos

Informace z členské základny

Od letošního ročníku zařazujeme do rubriky Zprávy SSČR část Informace z členské základny, kde se s vámi bu-

A ať se práce daří!

Umělecké odlitky

U M ĚLECK É O DL I TK Y

v ýkonný ředitel SSČR

Zástupci jednotlivých členských organizací CAEF na setkání v Birminghamu

– životní prostředí (revize BAT, BREF, CO2 limity, NepSiO2 atd.); – věda a výzkum, kvalifikovaná pracovní síla a vzdělávání; – statistické a ekonomické ukazatele v jednotlivých zemích (výroba, ceny energií, materiálové zaměření apod.). Požadavky trhu dle materiálového zaměření budou nadále projednávány v odborných komisích, kterých má právo se zúčastnit každý ze členů národních slévárenských asociací. Rozpis termínů a místa setkání jsou zveřejněna na webových stránkách svazu www.caef.org/. Děkujeme našim členům, kteří se průběžně některých komisí účastní. Případné nové zájemce je možné na jednání nominovat.

Foundry fairs

vilo téměř 25 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti a to nejen z Evropy. V porovnání s předchozími ročníky byla tato výstava nejvíce exponovaná jak z hlediska počtu vystavovatelů, tak i počtu návštěvníků. Počet vystavovatelů se v tomto ročníku vyšplhal na rekordní číslo 992 vystavovatelů z 58 zemí světa. Velký počet vystavujících firem byl nejen z tradičních oblastí Německa a Itálie, ale také z Číny, Turecka nebo Španělska. Počet vystavovatelů vzrostl v porovnání s prvním ročníkem vele- trhu téměř pětkrát a počet návštěvníků čtyřikrát. Souběžně s veletrhem se také konal kongres pod záštitou German Confederation of the Aluminium Industry, který prezentuje nové poznatky a technologie v této oblasti. Nejvýznamnějšími vystavovateli působícími v České republice byli Alfun, a. s., Constellium Extrusions Děčín, s. r. o., (obr. 1), Metal Trade Comax, a. s., (obr. 2) a Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o., (obr. 3). Vystavovatelé představili na veletrhu nejnovější technologie, procesy, výrobky a další navazující produkty využívané průmyslovým odvětvím zaměřeným na zpracování slitin hliníku. Spektrum vystavených finálních výrobků ukázalo velké množství inovativních technolo- gických řešení se zaměřením nejen ze-

VŠEM SLÉVAČŮM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

J i ř í F o š u m

R a d a n P o t á c e l

Slévárenské veletrhy

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

je se pórovitost. První případ použití máme již i v České republice. – Nátěry – snížení hmotnosti odlitků jako dominující trend je úzce spojeno také s použitím inovativních nátěrů, které

Ing. Josef Hlavinka na jednání CAEF

Zástupce SSČR Ing. Hlavinka při prezentaci

setkání bylo informovat o možnostech využití simulačního programu MAGMASOFT při odlévání. Zajímavé byly obzvlášť praktické zkušenosti s využitím programu MAGMA z úst zástupců sléváren. Simulace se stává významným pomocníkem našich sléváren. V oblasti technologie začíná zaujímat nenahraditelné místo, které se odráží v ekonomice, produktivitě či kvalitě vyráběných odlitků. Děkujeme společnosti MAGMA za pozvání.

Stále stoupající regulace ve slévárenství

– Cold box systémy (obr. 4 a 5) s vysokým anorganickým podílem Si, čímž dochází i k minimalizaci vad odlitků způsobených uhlíkem. – Hot box a warm box – i zde existuje inovativní výrobek Cleantech jako dvousložkový systém z močovinové

Obr. 1.

deme dělit o zajímavé informace o možnostech, dovednostech a umu našich členů. Věříme, že tyto zprávy budou pro čtenáře přínosné. Jako první přinášíme zajímavé postřehy z návštěvy společnosti Metal Trade COMAX, a. s., Velvary. Výrobním závodem nás provázel Ing. Škabrada, ředitel hutí (obr. 1). Hutní provoz se věnuje výrobě slitin a předslitin neželezných kovů na bází hliníku a mědi. Historie výroby sahá do 30. let minulého století; dnešní moderní výroba slitin však probíhá za využití nejnovějších technologií tavení v plynových a indukčních pecích. Při tavení se používají převážně recyklované suroviny neželezných kovů, které jsou před zpracováním podrobeny přísné vstupní kon- trole, třídění a případně odstraňování organických látek, aby bylo zpracování odpadů co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

– Moderní manipulační zařízení pro naše chemické produkty – příkladem je stanice pro automatickou přípravu nátěrů, vyvinutá společně firmami OAS a HA (obr. 7).

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Za tvrdých podmínek globální konkurence ekologických předpisů neustále přibývá a jsou stále přísnější – podle [3] slévárenství reglementovalo v časovém obdo- bí 1865 až 1970 kolem 20 zákonů, v období 1971 až 1985 to bylo 94 zákonů a od roku 1986 do dnešního dne vzrostl tento počet na více než 800 zákonů (obr. 3). K tomu připočtěme ještě 2800 předpisů a 4700 správních rozhodnutí. Hraniční hodnoty se neustále snižují [3]. Tak např. u benzolu od roku 1961 z 25 na aktuálně 1 mg/m3 a u formaldehydu z 5 na 0,1 mg/m3. Slévárenská chemie se tomu snaží čelit novými trendy a vývojem nových produktů, jako např.:

složky rozpuštěné ve vodě, která reaguje s latentní kyselinou a úspěšně se již používá při lití hliníku, a také jako třísložkový systém pro litinu, u kterého močovinová složka rozpuštěná ve vodě reaguje s přírodním polymerem ke zvýšení termostability a pevnosti a latentní kyselina funguje jako tvrdidlo. – Nové systémy furanových pryskyřic s aktivátory se sníženým obsahem síry. – Anorganické pojivové systémy jako Cordis, u kterého modifikovaný silikátový roztok smíchaný s aditivem Anorgit (syntetická anorganická přísada) želuje při současném zvyšování teploty s reaktivním podílem aditiva a tvoří se trojrozměrná mřížková konstrukce. Tento systém je plně bezemisní a netvoří se při něm žádné kondenzáty, čímž roste produktivita, zlepšuje se životnost pracovních nástrojů a snižu-

Zvon sv. Vojtěch

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Legované litiny

Vý voj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků S. Ivanov a kol.

Technologické a ekologické v ý z v y p r o ev r o p s k ý s l évá r e n s k ý p r ů my s l a t r e n d y ve s l évá r e n s ké c h e m i i [ 3]

71

HACZ_Slevarenstvi_obalka_230x317_d.indd 1

71

PŘEKLADY

Translations

30

RÖHRIG, K.

Legovaná litina – 25. díl. Vliv legujících prvků na vlastnosti litiny

Alloyed cast iron—25th part. Influence of alloying elements on the properties of cast iron

Z PRAXE

Articles oriented to practice

36

V R CH OTOVÁ , V.

Motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství

FOSECO, Ostrava

FIREMNÍ PREZENTACE

Presentations of companies

38

Vývoj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o.)

in ze r c e

26.01.17 11:09

OBÁLKA Cover Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín MAGMA GmbH, Pardubice

RUBRIKY

Sections

43

Roční přehledy | Annual overviews

46

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Ediční plán Slévárenství 2017 CD 2016

INZERCE Advertisements 1

ACESO PRAHA, s. r. o.

29

De-Metal, a. s., Uničov

53

MERATECHNIK, Ivanovce, Slovensko

SSČR, profesní vzdělávání pracovníků

Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic

51

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

20

Technické muzeum v Brně

54

Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association

55

Diskuzní fórum | Discussion forum

50

VUT v Brně

58

Transactions AFS

59

Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad

62

Kalendář akcí | Schedule of events

63

Slévárenské veletrhy | Foundry fairs

64

Výzkum, vývoj, programy a projekty | Research, development, programs and projects

65

Vysoké školy informují | Information from universities

66

Vzdělávání | Education

66

Publikace | Publications

67

Zajímavosti | Curiosities

68

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

69

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

71

Umělecké odlitky | Art castings

72

Blahopřejeme | Congratulations

72

Vzpomínáme | Commemorations

48

25

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport