{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky

ELMIA SUBCONTRACTOR 2016

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Veletrh ELMIA 2016 byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Na stánku České republiky vystavovalo 16 společností, převážně ze slévárenské branže (obr. 1 a 2). Naše slévárny měly co nabídnout a na zdejších trzích důstojně propagovaly naše odvětví.

Ing. Josef Hlavinka

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Největší odborná průmyslová událost tohoto roku nejen Švédska, ale také celé Skandinávie opět posílila svou pozici. ELMIA je vždy odrazem současného vývoje a stavu průmyslového odvětví. Obchodní jednání v průběhu veletrhu, který se konal ve dnech 7.–11. listopadu 2016 v Jönköpingu, potvrdila rostoucí požadavky na nová technická řešení zaváděná do výroby. Letošního veletrhu se zúčastnilo přes 13 tisíc návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Nové technologie se vyvíjejí exponenciálně, což znamená, že setkání s jinými lidmi napříč průmyslovým spektrem („síťová setkání“) poskytuje možnost seznámit se s novinkami a vzájemně si je předávat. To je nesmírně důležité pro rozvoj jakéhokoliv odvětví, slévárenství nevyjímaje. Tak by se dal ve zkratce popsat tento veletrh.

Konference MAGMA v Kunětické Hoře Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Dne 22. listopadu 2016 uspořádala společnost MAGMA Giessereitechnologie GmbH, Pardubice, v krásném prostředí Kunětické Hory setkání manažerů sléváren, kterého se zúčastnil i Svaz sléváren České republiky. MAGMA je přední celosvětově známý vývojář a dodavatel softwaru pro simulaci odlévání. Firma byla založena v roce 1988 a sídlí v německém Aachenu. Globální světové propojení zajišťují kanceláře a dceřiné společnosti v USA, Singapuru, Brazílii, Koreji, Turecku, Indii, Číně a České republice. Setkání se zúčastnilo 15 společností z oblasti odlévání neželezných kovů. Cílem

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

46

Obr. 1 a 2. Stánek České republiky na veletrhu ELMIA 2016 v Jönköpingu

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport