{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

S. Ivanov a kol.

Vý voj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

L i t e ra t u ra

Obr. 13. Sada jader k modernímu motoru (zdroj: Eisenwerk Brühl GmbH)

Použití elektromotoru může z výroby vyloučit následující odlitky [7]: – kliková skříň; – nosič motoru; – výfukové potrubí; – sací potrubí; – komponenty pro konzoly; – skříň převodovky; – konzoly; – spojková skříň; – olejová vana; – rozvodné vedení plnicího vzduchu; – výměník tepla; – brzdová soustava; Přehled dílů, které mohou být odlévány pro elektromotor, uvádí tab. III. Tab. III. Možnosti výroby odlitků pro elektromotor Synchronní generátory s permanentním a s cizím buzením – lití ozubeného cívkového vinutí – lití budicího vinutí pro elektricky buzené elektromotory Reluktanční stroje – lití ozubeného cívkového vinutí s vysokým faktorem plnění do hliníku a mědi Asynchronní stroje – tlakové lití hliníkových rotorů – výzkumné práce pro hospodárnou výrobu měděných rotorů Transverzální tok/stroje s drápkovým rotorem – vývoj magneticky měkkých materiálů vyrobených z práškového kovu – zvyšování pevnosti, propustnosti a elektrického odporu

42

Z výše uvedeného je patrné, jaký základní obrat očekává automobilové slévárny hlavně v  rozvinutých zemích. Jaká opatření by měla učinit klasická sériová slévárna hlavně v sektoru litiny, aby mohla střednědobě do roku 2030 zůstat konkurenceschopná [5]: – konsekventní odlehčená konstrukce odlitků a maximální využití materiálového potenciálu vyžadují stále lepší ovládání technologických procesů a stále silnější inovační schopnosti; – tím pádem vyšší kvalifikace pracovníků; – rozšíření poradenských a vývojových kapacit tak, aby slévárna převzala konstrukční odpovědnost a navázala partnerství ve vývoji; – koncentrace portfolia na výnosné konstrukční materiály (postupné omezení jednoduchých materiálů jako litiny s  lupínkovým grafitem, koncentrace na legované materiály jako Ni-Resist, GJV SiMo, eventuálně ocel pro kolena výfukového potrubí atd.); – s tím spojené odstavení konstrukčně a morálně zastaralých a neefektivních zařízení. Vidíme, že slévárny, a tedy i my jako dodavatelé, stojí před velkými výzvami – krátkodobě z důvodu stále ostřejší konkurenční situace, středně- až dlouhodobě – kvůli nezbytně nutné základní změně portfolia. Jsme si ale jisti, že společně tyto vysoké nároky zvládneme. Děkujeme vám za dosavadní dobrou spolupráci a věříme, že se na nás budete s důvěrou obracet i v budoucnu.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

[1] Ing. Andrew Turner, generální tajemník Světové slévárenské organizace WFO: World Foundry Industry – General Overview (Světový slévárenský průmysl – všeobecný přehled), přednáška během IFF 2016 v Drážďanech, září 2016. [2] Dr. Heinz-Jürgen Büchner, IKB Deutsche Industriebank: Global Economy and the Situation of the Foundry Industry (Globální ekonomika a situace slévárenského průmyslu), přednáška během IFF 2016 v Drážďanech, září 2016. [3] Dr. Ion Bacanu, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH: Herausforderungen und Trends in der Giessereiindustrie (Výzvy a trendy ve slévárenském průmyslu), přednáška na Slovinských slévárenských dnech, 18.–19. 9. 2014 v Portoroži. [4] Douglas M. Trinowski, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH: Vergleich Giesserei Industrie USA und Europa (Srovnání slévárenského průmyslu v USA a v Evropě). [5] Dipl.-Ing. Frank Schlid, Dieckerhoff Guss GmbH: Elektromobilität – Giesserei-Indistrie abgehängt? (Elektromobilita – závisilost na slévárenském průmyslu?), Workshop Elektromobilita v Brémách, Německo, září 2014. [6] Prof. Dr. Ing. Matthias Busse, Frauen hofer IFAM: Elektromobilität bewegt auch die Giessereiindustrie? (Eletromobilita hýbe i slévárenským průmyslem?), Workshop Elektromobilita v Brémách, Německo, září 2014. [7] Dipl.-Ing. Franz-Josef Wöstmann, Frauenhofer IFAM: E-Mobilität – Möglichkeiten oder Verlüste? (Elektromobilita – možnosti nebo ztráty?), Workshop Elektromobilta v  Brémách, Německo, září 2014. [8] Udo Pohlmann, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH; Stefan Schreckenberg, Eisenwerk Brühl GmbH: Optimiertes Schlichtesystem für vollautomatisierte, robotergestützte Kernfertigungstechnologie (Optimalizovaný nátěrový systém pro plně automatizovanou robotickou výrobu jader), červen 2016.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport