{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

Vý voj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků

Technologické a ekologické v ý z v y p r o ev r o p s k ý s l évá r e n s k ý p r ů my s l a t r e n d y ve s l évá r e n s ké c h e m i i [ 3]

jsou při prvním kontaktu s taveninou propustné plynům, poté ale plně působí proti výronkům a penetraci již od tloušťky vrstvy 250 μm (obr. 6).

Obr. 6. Redukovaná tloušťka vrstvy ná- těru u Arkopalu

– Moderní manipulační zařízení pro naše chemické produkty – příkladem je stanice pro automatickou přípravu nátěrů, vyvinutá společně firmami OAS a HA (obr. 7).

Obr. 3. Stále stoupající regulace ve slévárenství

– Cold box systémy (obr. 4 a 5) s vysokým anorganickým podílem Si, čímž dochází i k minimalizaci vad odlitků způsobených uhlíkem. – Hot box a warm box – i zde existuje inovativní výrobek Cleantech jako dvousložkový systém z  močovinové

je se pórovitost. První případ použití máme již i v České republice. – Nátěry – snížení hmotnosti odlitků jako dominující trend je úzce spojeno také s použitím inovativních nátěrů, které

Obr. 7. Stanice pro automatickou přípravu nátěrů vyrobená firmami HA a OAS

Obr. 4 a 5. Podstatně zredukované obsahy uhlíku a emisí BTEX u nových systémů cold box

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

39

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Za tvrdých podmínek globální konkurence ekologických předpisů neustále přibývá a jsou stále přísnější – podle [3] slévárenství reglementovalo v časovém období 1865 až 1970 kolem 20 zákonů, v období 1971 až 1985 to bylo 94 zákonů a od roku 1986 do dnešního dne vzrostl tento počet na více než 800 zákonů (obr. 3). K tomu připočtěme ještě 2800 předpisů a 4700 správních rozhodnutí. Hraniční hodnoty se neustále snižují [3]. Tak např. u benzolu od roku 1961 z 25 na aktuálně 1 mg/m3 a u formaldehydu z  5 na 0,1 mg/m3. Slévárenská chemie se tomu snaží čelit novými trendy a vývojem nových produktů, jako např.:

složky rozpuštěné ve vodě, která reaguje s latentní kyselinou a úspěšně se již používá při lití hliníku, a také jako třísložkový systém pro litinu, u kterého močovinová složka rozpuštěná ve vodě reaguje s přírodním polymerem ke zvýšení termostability a pevnosti a latentní kyselina funguje jako tvrdidlo. – Nové systémy furanových pryskyřic s aktivátory se sníženým obsahem síry. – Anorganické pojivové systémy jako Cordis, u kterého modifikovaný silikátový roztok smíchaný s aditivem Anorgit (syntetická anorganická přísada) želuje při současném zvyšování teploty s reaktivním podílem aditiva a tvoří se trojrozměrná mřížková konstrukce. Tento systém je plně bezemisní a netvoří se při něm žádné kondenzáty, čímž roste produktivita, zlepšuje se životnost pracovních nástrojů a snižu-

S. Ivanov a kol.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport