{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

Tr e n d y v ý v o j e b í l ý c h o t ě r u v zd o r ný c h l i t i n J . S u c h á n e k

L i t e ra t u ra

[1] DURMAN, R. W.: The application of alloyed white cast irons in crushing, grinding, and material handling processes. The British Foundryman, 1976, 69(6), 141–149. [2] BARTON, R.: Special Cast Irons. BCIRA Journal, 1960, 8, 857–882. [3] AL-RUBAIE, K. S.; M. POHL: Heat treatment and two-body abrasion of Ni-Hard 4. Wear, 2014, 312, 21–28. ISSN: 0043-1648. [4] ŠABUJEV, S. A. a kol.: O vlijaniji sostava i struktury chromistych splavov na ich abrazivnuju iznosostojkost. Litejnoje proizvodstvo, 1972, (3), 28–29. ISSN 0024-449X. O p t i m a l i z a c e l e g ová n í b í l ýc h l i t i n [5] CYPIN, I. I.: Belyje iznosostojkije čuguny. Struktura z h l e d i s ka v ý r o b n í c h n á k l a d ů i svojstva. Moskva: Metallurgija, 1983. [6] TABRETT, C. P.; I. R. SARE: The effect of heat treatment Ceny Cr, Mo a dalších karbidotvorných prvků výrazně ovlivon the abrasion resistance of alloy white irons. Wear, ňují výrobní náklady odlitků z otěruvzdorných bílých litin. 1997, 203–204, 206–219. ISSN: 0043-1648. Proto je třeba optimálně volit složení v závislosti na aplikaci [7] GASAN, H.; F. ERTURK: Effects of a Destabilization Heat odlitků a podle tloušťky stěn odlitků. Praktické zkušenosti při Treatment on the Microstructure and Abrasive Wear zpracování minerálních materiálů ukazují, že vysoká tvrdost Behavior of High-Chromium White Cast Iron Investigated materiálu odlitků je příznivá při zpracování měkčích materiálů, Using Different Characterization Techniques. Metallurgikdežto při zpracování tvrdých minerálních materiálů je vhodcal and Materials Transactions A, 44A, 2013, 4993–5005. nější použití odlitků s menším podílem karbidů [26]. ISSN: 1073-5623. Vzhledem k nezbytnosti zpracovávat rudy s menším obsahem [8] FILIPOVIC, M.; E. ROMHANJI: Strain hardening of austekovu výrazně narůstá spotřeba otěruvzdorných materiálů. nite in Fe-Cr-C-V alloys under repeated impact. Wear, Proto se musí vyvinout nové typy otěruvzdorných materiálů, 2011, 270, 800–805. ISSN: 0043-1648. které obsahují menší množství drahých legujících přísad. [9] FILIPOVIC, M. a kol.: Correlation of Microstructure with Jedním z možných řešení je vývoj materiálů na bázi chromu the Wear Resistance and Fracture Toughness of White a boru. Cast Iron Alloys. Metals and Materials International, 2013, 19, 473–481. ISSN: 1598-9623 (print). ISSN: 2005-4149 V ý vo j a l t e r n a t i v n í c h m a t e r i á l ů n a b á z i (electronic). Cr-B [10] FILIPOVIČ, M. M.: Iron-chromium-carbon-vanadium white cast irons – the microstructure and properties. První snahy o aplikaci odlitků na bázi slitin Cr-B se objevily již Mem. Ind., 2014, 68(4), 413–427. v 90. letech minulého století [27]. Nahrazení karbidů boridy [11] KUYUCAK, S.; R. LLEWELLYN: High-Chrome White Irons s vyšší tvrdostí totiž umožňuje výrazné snížení obsahu uhlíku Incorporating Ultra-Hard Carbide-Forming Elements for a tím i zlepšení lomové houževnatosti. Bor má velmi malou Improved Wear-resistance. AFS Transaction, 2006, předrozpustnost v železe (0,002 hmot. %), takže se převážně tvoří náška 06-097(05).pdf. vysoce tvrdé a křehké boridy M2B, které kromě Fe obsahují [12] CHEN, H.-X. a kol.: Effect of niobium on wear resistance další legující prvky [27]. Síťoví boridů, které vzniká v procesu of 15%Cr white cast iron. Wear, 1993, 166, 197–201. ISSN: krystalizace, lze rozrušit tepelným zpracováním, modifikací kovy 0043-1648. vzácných zemin a plastickou deformací při tváření za tepla. [13] MOUSAVI ANIJDAN, S. H. a kol.: Effects of tungsten on Složení kovové matrice a otěruvzdorné fáze je možné měnit erosion-corrosion behavior of high chromium white cast změnou obsahu C a B. Výhodou je relativně nízká spotřeba iron. Materials and Science Engineering, 2007, A 454-455, drahých legujících prvků, dobrá odolnost proti abrazivnímu 623–628. ISSN: 0921-5093. opotřebení i korozní odolnost. Zkouší se různá složení slitin [14] MA, N. a kol.: The effect of boron on structures and (tab. IV). Vývoj těchto slitin v současné době probíhá a dosud properties of 28% chromium white cast iron. Foundry publikované výsledky experimentů ukazují na perspektivní Technol. (China), 1989, (5), 39–44. použití těchto slitin. [15] IZCILER, M.; H. CELIK, H.: Two- and three-body abrasive wear behaviour of different heat-treated boron alloyed Z ávě r high chromium cast iron grinding balls. Journal of Materials Processing Technology, 2000, 105, 237–245. ISSN: Bílé chromové litiny mají svou nezastupitelnou úlohu v pod0924-0136. mínkách intenzivního opotřebení částicemi. Hledají se různé [16] ZEYTIN, H. K. a kol., Effect of Boron and Heat Treatment modifikace chemického složení i postupů tepelného zpracoon Mechanical Properties of White Cast Iron for Mining vání s cílem zvýšit užitné vlastnosti v podmínkách extrémního Application. Journal of Iron and opotřebení částicemi. Steel Research, International, 2011, 18(11), 31–39. ISSN: 1006-706X. [17] HOU, Y. a kol.: Influence of rare earth nanoparticles and inoculants Tab. IV. Zkoušená chemická složení litých materiálů na bázi Fe-Cr-B [27] Tab. IV. Tested chemical compositions of cast materials based on Fe-Cr-B [27] on performance and microstructure of high chromium cast iron. Cr B Ni Cu C Si Mn Mo V Nb Journal of Rare Earths, 2012, 30(3), 5–15 0,1–1,0 1,5–2 1–2 0,3–0,55 0,5–1 0,5–1 0,8–1,5 0,3–05 0,3–0,5 283–288. ISSN: 1002-0721.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

19

L EG OVA N É L I T I N Y

toucím podílem zbytkového austenitu roste lomová houževnatost. Deformačně indukovaná tvorba martenzitu v tenkých povrchových vrstvách austenitických litin při kluzné abrazi zvyšuje jejich otěruvzdornost a nezhoršuje jejich houževnatost. Avšak deformačně indukovaná tvorba martenzitu při erozi či abrazi s nárazy částic vyvolává vysoká vnitřní pnutí v povrchových vrstvách, což může vést k tvorbě trhlin a odlupování povrchových vrstev. Např. odlupování povrchových vrstev koulí v cementářských mlýnech způsobí jejich tvarové změny i celkové porušení. To vede k výraznému snížení produkce cementu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport