{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

Tr e n d y v ý v o j e b í l ý c h o t ě r u v zd o r ný c h l i t i n J . S u c h á n e k

(11–14, 14–18, 18–23 a 23–28 %). Zároveň mají tyto litiny podle požadované aplikace tři úrovně obsahu C a jsou dále legovány prvky, které zajišťují jejich prokalitelnost (Mo, Ni, Cu).

Chromové bílé litiny mají 20–40 obj. % komplexních karbidů (Fe,Cr)7C3 v matrici složené z martenzitu, bainitu, austenitu a sekundárních karbidů. Velký objemový podíl primárních nebo eutektických karbidů v jejich mikrostrukturách zajišťuje vysokou tvrdost potřebnou pro odolnost proti abrazivnímu a erozivnímu účinku částic. Mikrostruktura kovové matrice je závislá na obsahu legujících přísad a na tepelném zpracování. Musí zajistit správnou rovnováhu mezi odolností proti opotřebení a houževnatostí potřebnou pro odolnost proti opakovaným nárazům. Množství, tvar, rozměry i rozložení primárních i eutektických karbidů (Fe,Cr)7C3 v odlitcích z bílých otěruvzdorných litin jsou určeny chemickým složením a procesem krystalizace. Při tepelném zpracování se v důsledku ochuzení matrice o uhlík a chrom tvoří sekundární karbidy (Fe, Cr)23C6, které jsou rozptýleny v matrici. Strukturu kovové matrice je tedy možno regulovat legováním a tepelným zpracováním, kdežto primární karbidická fáze se nemění od ztuhnutí odlitku.

T r e n d y ve v ý vo j i b í l ýc h o t ě r u v z d o r nýc h l i t i n Obr. 2 Mikrostruktura bílé chrom-molybdenové litiny Cr15Mo (zvětšení 500×) Fig. 2. Microstructure of white chromium-molybdenum Cr15Mo cast iron (magnification 500×)

Obr. 1 Mikrostruktura bílé chromové litiny Cr27Mo (zvětšení 500×) Fig. 1. Microstructure of white chromium Cr27Mo cast iron (magnification 500×)

Současné výzkumné práce jsou orientovány do 4 základních směrů: 1. Zvýšit odolnost bílých otěruvzdorných litin proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení bez snížení jejich houževnatosti.

Tab. I. Chemické složení a tvrdost bílých otěruvzdorných litin podle EN 12513 Tab. I. Chemical composition and hardness of white wear resistant cast irons according to the EN 12513 standard obsah prvků [hmot. %]

tvrdost HV (min.)

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

EN-JN2019

350

2,4–3,9

0,4–1,5

0,2–1,0

max. 2,0

EN-GJN-HV520

EN-JN2029

520

2,5–3,0

max. 0,8

max. 0,8

max. 0,10 max. 0,10

3,0–5,5

1,5–3,0

EN-GJN-HV550

EN-JN2039

550

3,0–3,5

max. 0,8

max. 0,8

max. 0,10 max. 0,10

3,0–5,5

1,5–3,0

EN-GJN-HV600

EN-JN2049

600

2,5–3,5

1,5–2,5

0,3–0,8

max. 0,08 max. 0,08

4,5–6,5

8,0–10,0

max. 1,0

0,5–1,5

max. 0,08 max. 0,08

max. 2,0

11–14

max. 3,0

max. 1,2

max. 1,0

0,5–1,5

max. 0,08 max. 0,08

max. 2,0

14–18

max. 3,0

max. 1,2

max. 1,0

0,5–1,5

max. 0,08 max. 0,08

max. 2,0

18–23

max. 3,0

max. 1,2

max. 1,0

0,5–1,5

max. 0,08 max. 0,08

max. 2,0

23–28

max. 3,0

max. 1,2

Symbol

číslo

EN-GJN-HV350

1,8–2,4

EN-GJN-HV600 (XCr11)

EN-JN3019

EN-GJN- HV600 (XCr14)

EN-JN3029

EN-GJN- HV600 (XCr18)

EN-JN3039

EN-GJN- HV600 (XCr23)

EN-JN3049

600

2,4–3,2 3,2–3,6 1,8–2,4

600

2,4–3,2 3,2-3,6 1,8–2,4

600

2,4–3,2 3,2–3,6 1,8–2,4

600

2,4–3,2 3,2–3,6

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

17

L EG OVA N É L I T I N Y

M i k r o s t r u k t u ra c h r o m ov ýc h b í l ýc h l i t i n

Sekundární karbidy hrají důležitou roli pro dosažení houževnatosti a odolnosti proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení (obr. 1) [4], [5]. Růst odolnosti proti opotřebení – s růstem obsahu uhlíku je spojen s postupným růstem podílu karbidů ve struktuře. Tvorba velkých primárních (nadeutektických) karbidů M7C3 je však spojena nejen s velkou tvrdostí, ale i se zvýšenou křehkostí. Proto v praxi se běžně používají podeutektické bílé chromové litiny, které mají vhodnou kombinaci houževnatosti a odolnosti proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení [6], [7]. Chromové bílé litiny pro všeobecné použití obsahují 23–28 % Cr a až do 1,5 % Mo. Přísada Mo zabraňuje perlitické transformaci a zajišťuje maximální tvrdost. Je proto vhodné legovat chromové litiny vždy Mo kromě nejtenčích průřezů. Chromové bílé litiny se rovněž legují Ni a Cu do 1 %, které zlepšují prokalitelnost. Přitom Ni a Cu nemění morfologii krystalizace. I když maximální docílená tvrdost není tak vysoká jako u Cr-Mo bílých litin, používají se tyto litiny s úspěchem v případech kombinovaného účinku opotřebení částicemi a korozního působení okolního prostředí. Chrom-molybdenové litiny, které obsahují 11–23 % Cr a do 3,5 % Mo, lze používat v litém stavu s matricí austenitickou nebo austeniticko-martenzitickou nebo tepelně zpracované s matricí martenzitickou s malým podílem zbytkového austenitu pro maximální odolnost proti opotřebení a houževnatost (obr. 2). Mají vyšší tvrdost karbidů M7C3 (vliv Mo) a mohou být tepelně zpracované pro dosažení vyšší tvrdosti odlitků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport