{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 87

B a r b o r a B r y k s í St u n o v á l A l e š H e r m a n l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

Obhajoby a SZZ na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu strojírenské technologie Ing. Barbora Br yksí Stunová, Ph.D. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

From the foreign journals

Vysoce výkonné látky na bázi wolfra- mu umožňují nákladově příznivější a kvalitativně zlepšený slévárenský proces Hochleistungswerkstoffe auf Wolframbasis ermöglichen kostengünstigen und qualitativ verbesserten Giessereiprozess Bayerische Metallwerke GmbH U mnoha ocelí pracujících za vysokých teplot, které se používají pro formy k lití odlitků z lehkých kovů, se vlivem vysokého tepelného namáhání relativně rychle snižuje jejich tvrdost a pevnost. Často pak dochází na povrchu forem ke tvorbě prasklin, které jsou vyvolány termickou únavou materiálu a jsou příčinou zhoršené kvality povrchu odlitků, což mnohdy vede ke zvýšeným výrobním nákladům a časovým ztrátám vlastní produkce. Tyto nepříjemnosti mohou odstranit mnohé nátěrové wolframové legury z produkční série Triamet-A od Bayerische Metallwerke GmbH. Licí formy, které jsou ošetřeny Triametem A, se vyznačují vyšším odporem proti tekutému hliníku a hořčíku, přičemž ve srovnání se současnými materiály je u nich dosahováno 10 až 500násobné zvýšení jejich životnosti. Tvorba dělicí vrstvy působí také proti přilepování odlitků k formě a toto se rovněž pozitivně projevuje na jejich kvalitě. Při lití jsou formy

střídavě namáhány tlakovým a tahovým namáháním. Čím menší je tepelná vodivost a vyšší koeficient tepelné roztažnosti materiálu, tím větší je toto zatížení. Ve srovnání s běžně používanými ocelemi je tepelná vodivost Triametu A se 70 až 105 W/mK asi 3 až 5krát vyšší a zároveň koeficient tepelné roztažnosti s 5,2–6,5 (10 −6K−1) obnáší jen cca 50 %. Proto jsou napěťová namáhání forem podstatně redukována a sklon ke vzniku prasklin snížen. Při výrobě Triametu A je používána pojivová fáze z niklu a železa, která je mísena v množství 2 až 10 % do wolframového prášku. Nikl přitom působí jako katalyzátor urychlující difuzní průběhy na povrchu wolframových částic a snižuje teplotu jejich sintrace o 1000 °C. Mikrostruktura po zesintrování je tvořena kulovitými částicemi wolframu (5–25 μm) s pojivovou fází Ni + Fe. Materiál se vyznačuje vysokou hustotou; u Triametu A17 je to 17,0 ± ± 0,15 g/cm3; u Triametu A19 pak 18,8 ± ± 0,2 g/cm3. Tento nový materiál je vhodný především pro těžké kokilové lití a tlakové lití těžších hliníkových odlitků. Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Rundschau, 2017, č. 1/2, s. 33.

Slabikář litiny s lupínkovým grafitem Die „Grauguss-Fibel“ Werner Bauer Österreichisches Giesserei-Institut, Leoben Autor je dlouholetým pracovníkem ÖGI v Leobenu a v knize komplexně předává všem výrobcům a uživatelům své široké znalosti o tomto důležitém konstrukčním

Diplomové práce 2017 Navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství Obor Výrobní a materiálové inženýrství Diplomant

vedoucí DP

téma DP

zadávající podnik

Bc. Jaroslav Jirutka

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG

METALURGIE Rumburk s.r.o.

Bc. Vojtěch Beneš

doc. Ing. Milan Němec, CSc. Opravné svařování odlitků z litin legovaných chromem

Bc. Václav Rašovec

Ing. Aleš Herman, Ph.D

Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si

Slévárna Chomutov, a.s. BENEŠ a LÁT a.s.

Bakalářské práce 2017 Bakalářský studijní program Výroba a ekonomika ve strojírenství Obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství Student

vedoucí BP

téma BP

zadávající podnik

Eduard Dvořák

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Vliv metalurgických procesů na kvalitu Al-Si slitin

METAL TRADE COMAX, a.s.

David Kabilka

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla

Č.O.B. slévárna s.r.o.

Jan Bredl

Technologie odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny doc. Ing. Milan Němec, CSc. s kuličkovým grafitem

METALURGIE Rumburk s.r.o.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

439

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í l Z E Z A H R A N I Č N Í C H Č A S O P I S Ů

Ve dnech 4. a 5. 9. 2017 proběhly na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Je nutno zdůraznit, že naše fakulta nenabízí přímo slévárenský obor; studijní program a studijní obor je vždy na obecnější úrovni a studenti se pak v  rámci jednotlivých technologií specializují volbou předmětů a zaměřením závěrečné práce. Z  celkového počtu 45 závěrečných prací bylo celkem 6 zaměřeno na slévárenskou technologii, z  toho byly vypracovány 3 diplomové a 3 bakalářské páce. Témata byla různorodá – od procesů v hutním provozu přes předvýrobní fáze vč. simulací, od hliníku přes oceli k  litinám, až po opravné svařování. Všechny závěrečné práce byly vypracovány ve spolupráci s  výrobními podniky, byly zaměřeny prakticky a měly reálný přínos pro všechny zúčastněné strany. Toho si velmi ceníme, děkujeme slévárnám a dalším firmám za spolupráci a těšíme se na další. Absolventům přejeme do osobního i profesního života vše dobré.

Ze zahraničních časopisů

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport