{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

ÚVODNÍ SLOVO

Alois Neuder t

Vážení čtenáři, pod záštitou Odborné komise pro formovací materiály jsme s kolektivem autorů připravili předložené číslo Slévárenství věnované formovacím a jádrovým směsím. Problematice v této oblasti nyní vévodí, stejně jako ve slévárenství celkově, snaha o zlepšení ekologických vlastností. Samozřejmě při respektování požadavků na kvalitu a ekonomičnost slévárenské produkce. Ukazuje se, že existují cesty, jak tyto vzájemně se podporující i popírající požadavky můžeme postupně plnit. Je třeba přitom v yužívat současné možnosti dodavatelů hlavních surovin a hlavně to vše propojit s řízením celého výrobního procesu až po spolupráci se zákazníkem na začátku i na konci výroby. Toto vzájemné propojení je také

Ing. Alois Neudert, Ph.D.

hlavní myšlenkou systémů s přívlastkem 4.0. Jak se to může

o d b o r n ý g a r a n t S l é v á r e n s t v í 11 – 12 / 2 0 17

týkat přípravy bentonitových formovacích směsí, nám ukazuje přeložený článek z časopisu Giesserei. Jedná se sice o příspěvek firmy Michenfelder, ale stejnou problematiku musí řešit i ostatní dodavatelé řídicích systémů. Jedním ze základních požadavků je zajištění stability všech

i pojivo, a úplný rovnovážný stav nastane až po téměř

procesů. Obor formovacích směsí zůstával z hlediska trvání

100 obězích. Novým problémem je mísení se zbytky jádro-

na dodržování předepsaných hodnot vždy trochu v závěsu

vé směsi z nově nastupujících anorganických technologií.

za těmi obory, které se podílejí přímo na parametrech od-

Většinou byly tyto technologie původně nasazeny v pro-

litku – tavení, tepelné zpracování, apretace apod. Pokud

středí bez jednotné formovací směsi. Zvládnutí vzájemného

však jdeme do důsledků, tak pro splnění náročných tole-

mísení je tak jedním z úkolů hlavně pro dodavatele bento-

rancí u odlitků se ani v oboru formovacích a jádrových

nitů a jádrových pojiv.

směsí neobejdeme bez stabilních a plně zvládnutých pro-

Proto, abychom dokázali procesy držet ve stabilizovaném

cesů. Jen těžko si můžeme představit slévárnu, která dodá-

stavu, je třeba jim dobře rozumět. Zvýšení potřebných zna-

vá odlitky na technicky náročné trhy a přitom nemá dobře

lostí slévárenské veřejnosti je hlavním cílem tohoto čísla

zvládnutou přípravu formovacích a jádrových směsí.

Slévárenství.

Naprostá většina vyrobených odlitků je formována do jednotných bentonitových směsí. Problematika stability, a tedy i jejich řízení, je asi nejsložitější z celého oboru formovacích

Protože se jedná o poslední vydání v roce 2017, přeji

směsí. Důvodem je vzájemné působení všech parametrů

nám všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně

v opakujícím se procesu, kdy se vrací jako vratná směs vše,

úspěchů v novém roce.

360

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport