{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Mezinárodní strojírenský veletrh 2017 – „Více odborníků na zaplněném výstavišti“

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Z P R ÁV Y SS ČR

Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Celkem 1631 vystavovatelů z 32 zemí a více než osmdesát tisíc návštěvníků. To je bilance 59. mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti konal od 9. do

13. října. Ročník 2017 potvrdil pozici MSV jako nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu střední Evropy a v řadě parametrů byl ve srovnání s předchozími ročníky rekordní. Úspěch 59. ročníku MSV odráží růst průmyslu a pozitivní ekonomickou náladu v České republice. Ta v současnosti patří k  ekonomickým premiantům Evropské unie a na sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který tradičně veletrh zahajuje, byla označena za evropského ekonomického tygra. Na veletrhu byl znát optimizmus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se zájmem odběratelů a odborných návštěvníků. Vysoká návštěvnost i chuť nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích ze strany průmyslu. Hlavnímu tématu automatizaci a Průmysl 4.0 se věnovalo několik konferencí, ještě více se ale nástup čtvrté průmyslové revoluce projevil především v expozicích vystavovatelů.

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

422

Obr. 1. Zahájení jednání představenstva SSČR, vlevo Ing. J. Hlavinka, vpravo Ing. Z. Vladár

Obr. 2. Aktivní účast SSČR na letošním, 59. MSV

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport