{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

Er w i n D ö t s c h

Roční přehledy Annual overviews

Elektrické tavicí, udržovací a licí pece Erwin Dötsch

RO ČN Í PŘ EH L EDY

A k t u á l n í t e c h n i ka e l e k t r i c ké p e c e Na veletrhu GIFA 2015 si návštěvníci mohli udělat přehled o stavu techniky v oblasti elektrických pecí. I. Steller [1] referuje o vystavených produktech k tavení a odlévání litinových a ocelových materiálů, totéž pro kovy neželezné popisuje C. Troglio [2]. Samostatně je představena 18MW indukční kelímková pec o kapacitě 35 t, automatizované licí systémy, účinná zařízení na chlazení vodou pro využití odpadního tepla, tavicí procesor s technologií SPS a systémy k  monitorování opotřebení žárovzdorných vystýlek a také pro řízení procesu a zabezpečování kvality. Zvláště pro neželezné kovy existují zvedací kelímkové pece s prefabrikovanými kelímky, pece na tlakové lití s  odporovým ohřevem a zařízení pro nízkotlaké lití. Novinky se navíc týkají komplexní registrace dat zařízení a také dalšího zvyšování efektivity energie. Vývojové trendy techniky indukčních tavicích a licích pecí popisuje D. Trauzeddel [3], [4] v obsáhlé dvoudílné zprávě. První část se zabývá hlavně středofrekvenčními pecemi jako zařízením pro tavení, ale také zařízením pro další metalurgické zpracování. Zpracování je založeno především na vývoji tranzistorové (IGBT) techniky měničů, který naznačuje, že zařízení s příkonem až 12 MW jsou technicky a ekonomicky realizovatelná. Nové způsoby zapojení přitom umožňují oddělení výše příkonu a pohybu kovu a dále přizpůsobení požadovaným technologickým podmínkám. Středem výzkumné činnosti firmy Foseco, subdodavatele sléváren, je podle R. Pitereka [5] pokusná slévárna se čtyřmi indukčními pecemi. Svou kapacitou – 500 a 250 kg pro litinu a ocel a 500 a 50 kg pro hliník – je připravena na široký program zkoušek. O bezpečnosti práce u indukčních tavicích a udržovacích pecí podle normy DIN

418

EN 605 19 referují O. von Colson, I. Pa- padopoulos a L. Sanz [6]. Nejdříve popisují požadavky různých částí této normy kladené na výrobce a provozovatele a pak zkušební postupy pro indukční žlábkové a kelímkové pece. Zvláště důležité jsou zkoušky cívek při tlaku za tepla, zkouší se při cca 80 °C teplotě vody a tlaku vody 16 barů po dobu 24 h. V dvoudílném referátu C. Friedla [7] a M. Bosse [8] je představen výzkumný projekt EffSAFound spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF), který má stabilizovat slévárny litiny a oceli v jižní Africe a přiblížit je evropským normám. Rozvojový program vedený německými firmami, který vychází ze stavu, kdy je většina zařízení starší než 35 let, zmetkovitost činí více než 15 %, formovací směs se po jediném oběhu odváží na skládku a personál je špatně vyškolený, se zaměřuje na zlepšení kvality odlitků, optimalizaci pracovních procesů a řízení sléváren usilující o hospodárnost využití materiálu. Po 16 měsících se v srpnu 2014 dosáhlo splnění etapových cílů a podle plánu se pokračovalo až do konce října 2015. Tři následující příspěvky se zabývají energetickými změnami. Nejdříve R. Heath [9] ukazuje ve svém článku, který se týká problematiky stabilizace elektrické rozvodné sítě rozkolísané regenerativní výrobou proudu, že příspěvek sléváren může být důležitý, pokud slévárny přizpůsobí svůj odběr proudu aktuální dané situaci jeho dodávek. Pro tento účel byla vypracována odpovídající softwarová

inventura (soupis)

platforma umožňující zúčastněným slévárnám příslušné přizpůsobení, a kterou dodavatelé energie odmění sníženými sazbami proudu. Pro kuplovny jako tavicí agregáty tato možnost neexistuje. Německý úřad na ochranu životního prostředí (Umweltbundesland – UBA) je naopak považuje za dobíhající, klimaticky škodlivý model, jak referuje Elke Radtke [10]. Proti tomu se staví T. Enzenbach [11] s argumentem, že vyspělá technologie kuploven má jak metalurgické, tak ekonomické přednosti, na které UBA nebere ohled. V souladu s tím formuloval Svaz německých slevačů (BDG) své stanovisko, které ovšem ve svých výrocích o přechodu na elektrické tavení neodpovídá vždy stavu techniky indukčních pecí. S y s t é my IT v t av í r n ě V neustále rostoucí míře se pod různými názvy a zkratkami vypracovávají a zavádějí IT řešení, která slouží hospodárnosti tavení a celého procesu výroby ve slévárně. H. Ortloff, S. Recktor a K. Herzog [12] představují software Opti.schmelze na plánování vsázky a optimalizaci tavení, které je integrováno do stávajících systémů MES (Manufacturing Execution System) a ERP (Enterprice-Resource-Planing). Příklad použití softwaru Opti-schmelze uvádějí J.-J. Alperowitsch aj. [13]. Ve Stahlguss GmbH patřící firmě Friedrich Wilhelms-Hütte, Mülheim, bylo z hlediska bezpečnosti a transparentnosti procesu optimalizováno zpracování taveniny

vsázkový materiál

zbytek taveniny v peci

cena, faktor snížení hodnoty klasifikace šrot / vratný materiál druh řízení zásob

stav zásob celkový nebo podle umístění/přístupu ve skladu kontejner/kus

vsázkování dodatečné vsázkování zpracování

protokol tavení průběh tavení spotřeba materiálu

příjem zboží k objednávce

pánev

zmetky

zbytek v pánvi

cirkulace

odlitek, balíky

Obr. 1. Materiálové hospodářství v tavírně [12]

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport