{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

Literární přehledy

3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group FOURBERG, Ch. aj. Slévárenství, 65, 2017, č. 3/4, s. 98–101, 11 obr., 6 tab., lit. 7 Po stručném představení obou firem je popsána spolupráce v oblasti využití 3D tisku ve výrobě pískových forem a jader z běžných slévárenských materiálů, např. tradičných křemenných písků, polymethylmethakrylátu a vhodných pojivových systémů. Byl vyvinut nový formovací proces, který dovoluje použít 3D tiskárny – popis procesu. Příspěvek je doplněn řadou příkladů. Ověřování platnosti simulace procesu a zkoušení zpevněných pískových forem Validating process simulation to experimentation for reinforced sand LU, Y. aj. Modern Casting, 107, 2017, č. 7, s. 30–34 Cílem prací bylo získat podklady pro vytvoření spolehlivých programů k simulaci vlastností forem/jader při odlévání. Pro vytvoření takového modelu se použila data ze zkoušek a některá data z literatury. Simulace potvrdila umístění koncentrace napětí a velmi přesně určila skutečné teplotní profily a místa vzniku trhlin. Model, založený na skutečných datech z mechanických zkoušek, lze použít na předpověď vad, např. výronků, způsobených trhlinami (formy). Role hustoty formovacích směsí s anorganickými pojivy při modelování jejich pevnosti po mikrovlnném vytvrzení Rola zageszczenia mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi w ksztaltowaniu ích wytrzymalosci osiaganych po utwardzaniu

STACHOWICZ, M. Prace Instytutu Odlewnictwa, 57, 2017, č. 2, s. 103–113 Studie má doplnit informace o vlivu hustoty směsí s anorganickým pojivem na základní pevnostní parametry, tj. pevnost v tahu a ohybu. Jde o směsi s hydratovaným křemičitanem sodným vytvrzené rychlým mikrovlnným ohřevem. Existence vztahů mezi sypnou hmotností a pevností v tahu a ohybu vytvrzených směsí byla potvrzena lineárními modely pro moderní mikrovlnný ohřev. Jsou popsány podmínky a průběh zkoušek (text i anglicky). Proces pojení polymerací metakrylo- amidu prováděný in situ na minerální osnově Proces wiazania poprzez polimeryzacje metakryloamidu prowadzony in situ na osnowie mineralnej GRABOWSKA, B. Prace Instytutu Odlewnictwa, 57, 2017, č. 2, s. 115–124 Cílem prací bylo stanovit rozsah teplot, ve kterém dochází ke změnám projevujícím se příčnou vazbou (sesíťování) soustavy, ale ještě ne k její tepelné destrukci. Získané znalosti o procesu pojení umožní další výzkum použití tohoto postupu v 3D tisku. Jsou popsány podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky (text i anglicky). Studie (FTIR, DRIFT) zabývající se strukturou esterifikovaného škrobu CMS-Na0,6 pro použití v technologii formovacích směsí Badania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi esteryfikowanej CMS-Na0,6 pod katem zastosowania w technologii mas formierskich KACZMARSKA, K., GRABOWSKA, B. Prace Instytutu Odlewnictwa, 57, 2017, č. 2, s. 137–149 Postupem difuzní reflexní infračervené Fourierovy transformační spektroskopie (DRIFT) a infračervenou spektroskopií (FTIR) se zjišťovaly vlastnosti a chování modifikovaného škrobu CMS-Na0,6 (esterifikace bramborového škrobu) v teplotním rozsahu 25 až 500 °C. Cílem popsaných zkoušek bylo zjistit vhodnost tohoto modifikovaného škrobu jako pojiva formovacích směsí. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků (text i anglicky). Použití speciálních pískových směsí pro snížení výronků u ocelových odlitků Der Einsatz von Spezialsandmischungen zur Reduzierung der Blattrippenbildung bei Stahlguss RAVI, S., THIEL, J. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 9, s. 340–346 Úvodem jsou shrnuty přednosti a nevýhody různých ostřiv – křemený, chromitový,

zirkonový písek a jejich použití ve výrobě odlitků. Práce se zabývá hodnocením efektu přísady speciálních písků do písku křemenného. Ke zkouškám byly použity dva typy zirkonového a chromitového písku. Sledovaly se fyzikální vlastnosti takových směsí při vysokých teplotách. Předmětem analýzy byl vznik výronků a penetrace. Diskuze výsledků. (Přetisk z Transactions AFS, 2016.) Zkoušení deformovatelnosti chemicky pojených formovacích směsí za horka Heissverformbarkeitsprüfung für chemisch gebundene Formstoffe RAMRATTAN, S. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 9, s. 322–326 Úvodem pojednáno o nejrůznějších příčinách problémů při lití do pískových forem. Pozornost je zaměřena na vliv mechanického namáhání jader a forem vyrobených z chemicky pojených směsí (hot box a cold box) za horka na jejich rozměrové změny. Zkoumalo se chování formovacích směsí pro postup PUR-CB a pro skořepinové formy a jádra při teplotách relevantních pro litinu na styčné ploše s odlitkem. K měření se použil speciálně navržený měřicí přístroj na měření podélného a svislého pohybu zkušebního vzorku. Popis konstrukce měřicího zařízení, podmínek a průběhu zkoušek. Shrnutí a vyhodnocení výsledků. Nová hybridní pojiva pro vyšší efektivitu a výkon ve výrobě odlitků Neue Hybrid-Additive für mehr Effektivität und Effizienz bei Gussteilfertigung YILMAZ, I., SANDER, V. Giesserei-Praxis, 68, 2017, č. 9, s. 347–349 Rozdělení pojiv na organická a anorganická a jejich charakteristika. Definice hybridních pojiv. Přednosti použití hybridních pojiv – úspory dosahované eliminací některých výrobních operací, jako je nanášení nátěrů a jejich sušení. Další úsporu představuje jejich použití jako náhrady za speciální písky. Nejnovější generací hybridního pojiva je např. VEINO ULTRA (tm) 3010. Vliv vlastností jádrové směsi na dynamiku proudění při vstřelování zjišťovaný experimentální a vícefázovou simulací Influence of core sand properties on flow dynamics of core shooting process based on experiment and multiphase simulation NI, Ch. aj. China Foundry, 14, 2017, č. 2, s. 121–127 Je uvedeno uspořádání experimentů včetně použité techniky a dva modely simulace proudění. Následuje shrnutí výsledků a diskuze. Diskutuje se o výsledcích zkoušek vlivu hustoty a zrnitosti směsi a o vlivu množství použitého pojiva na turbulenci při vstřelování jádra.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

403

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Analýza procesu schnutí navlhčených povrchových vrstev pískových forem a jader na příkladě směsí s vodním sklem Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykladzie masy ze sklem wodnym KAŽNICA, N., ZYCH, J., KOLCZYK, J. Prace Instytutu Odlewnictwa, 57, 2017, č. 1, s. 29–38 Cílem prací bylo získat poznatky o průběhu sorpce vlhkosti a schnutí povrchovými vrstvami složek pískové formy, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku povrchových vad odlitků. Tyto údaje se získávaly na formovací směsi s vodním sklem. Z výsledků vyplývá, že vlhké povrchové vrstvy vysychají s různou intenzitou v závislosti na podmínkách prostředí a velikosti pískových zrn (mezigranulární póry). Popis podmínek a průběhu analýzy (text i anglicky).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport