{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

p ř í š tí č ísl o l n e x t is su e: 1–2 / 2018 oceli | steels A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

F o r m o v a c í s m ě s 4 . 0 . Ú p ra v a fo r m o v a c í c h s m ě s í v é ř e P r ů m y s l u 4 . 0 a n e b z p ř í s t u p n ě n í „v e l k ý c h d a t “ u ž i v a t e l i A . L i e d t ke

B a r b o r a B r y k s í St u n o v á l A l e š H e r m a n

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny

Vysoké školy informují

její zavedení do centrálního systému SPS. A co se pak stane při následující změně systému řízení (např. přechod z S5 na S7)? Z tohoto důvodu je důležité, aby řízení přebíralo systémové návaznosti (orchestraci) z dílčích procesů.

Information from universities

Obr. 23. Jádro vodního pláště vyrobené pomocí anorganického pojiva [19] A core of water jacket manufactured with the use of inorganic binder [19]

Fig. 23.

Obr. 20. Vývin plynů při odlévání; srovnání pojivových systémů: organického cold box amin, hot box a anorganického pojiva [17] Fig. 20. Gas generation during casting; comparison of binder systems: organic cold box amine, hot box and inorganic binder [17]

Obr. 24. Porovnání tvorby emisí při odlévání: vlevo technologie PUR cold box amin, vpravo Cordis [19] Fig. 24. Comparison of emission formation during casting: PUR cold box amine technology (left), Cordis (right) [19]

Cordis (Hüttenes-Albertus GmbH) Anorganický pojivový systém Cordis je Obr. 21. Jádro vodního pláště hlavy válce a odlitek sacího a výfukového potrubí vyrozcela anorganický dvousložkový systém bený technologií AWB [17] Fig. 21. A core of water jacket of cylinder head and a casting of suction and exhaust line manuskládající se z pojiva Cordis a aditiva factured by AWB technology [17] Anorgit. Pojivem je modifikovaný silikátový roztok a rozpouštědlem je voda. Pojivo má nízkou viskozitu 20–59 mPa · s a hustotu asi 1,1–1,4 g/cm3. Aditivum Anorgit je syntetická anorganická prášková přísada s objemovou hustotou 400–600 g/dm 3. Přísada se skladuje v suchém prostředí [18]. Pojivo Cordis a přísada Anorgit se smíchají s křemenným ostřivem a promísí. Tato jádrová směs se vstřeluje do jaderObr. 22. Vytvrzení a vznik pojivových můstků u systému: Cordis – pojivo a Anorgit – níku. Vytvrzování jader probíhá půsoaditivum [15] Fig. 22. Hardening and formation of binder bridges at Cordis—binder and Anorgit—additive bením tepla jaderníku (150–200 °C), systems [15] uvolňuje se voda (fyzikální způsob vytvrzování). Nejefektivnějším odstraněním vody je proplachování horkým vzduchem o teplotě 140 °C. Přísada Anorgit obsahuje reaktivní částici, která se podílí na chemické vytvrzovací výše než u chemicky tvrzených směsí. Zpočátku se pracovalo reakci. Zrna ostřiva se propojují trojrozměrně jako organické především s horkým vzduchem. Použití horkých jaderníků systémy, vzniká trojrozměrný pojivový můstek (obr. 22) [15], představovalo další vývojový krok. Bylo tak zajištěno zvýšení [18]. produktivity, pevnosti při současně krátké době vytvrzování. Pro výrobu jader je možné upravit stávající vstřelovací stroj. Použití horkých jaderníků je odůvodněné jen při sériové výroVýhodnější je pořídit nový vstřelovací stroj konstruovaný pro bě jader. výrobu anorganických jader. V případě, že se přistoupí k úpravě vstřelovacího stroje, je nutné věnovat pozornost zabezpeTyp pojiva: modifikované vodní sklo. čení stroje před sáláním tepla (pohyblivé části, zásobník). Příprava: dávkový mísič. Zásobník a vstřelovací trysky je nezbytné chladit, aby se zaDávkování: pojivo 2,0 až 3,0 hm. d. bránilo osychání směsi. Několik výrobců nabízí dodatečné Zhutnění: vstřelování, pěchování zvlhčování směsi. Vstřelovací trysky by neměly mít průměr Vytvrzování: vyhřívaný jaderník 140–170 °C, horký vzduch. menší než 6 mm. Hmotnost jaderníků je větší než u technoPevnost: 2,5 až 3,5 MPa.

370

K problematice bentonitu a Pr ů my s l u 4 .0 Popsané časové změny bentonitových směsí je třeba vzít v potaz. Je to významné, zvláště při nasazení prostředků Průmysl 4.0. Tyto proměny formovací směsi musí být součástí procesů i v Průmyslu 4.0. Zde konkuruje formovací směs s přesně zadanou jednotkou – časem. To je také důvod, proč je chladnička (a předvlhčení) považována za nej- významnější stanici přípravy formovací směsi. Zásobník vratné směsi je zaříze- ní, ve kterém při dostatečné vlhkosti vratu dochází k dosažení rovnovážného stavu exponenciálně se měnících vlastností formovací směsi. Odležení nebo projití „zbahněním“ není žádný vynález

Ing. Barbora Br yksí Stunová, Ph.D. Ing. Aleš Herman, Ph.D. foto: Jiří Ryszaw y

Už potřetí proběhla na jaře v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze (v Dejvicích, na Karlově náměstí, v Horské ulici a v Roztokách) kampaň „Zajímá tě, co je uvnitř?“ Exkurze do laboratoří fakulty a workshopy byly opět určeny nejen žákům základních škol, ale také studentům středních

Obr. 3. Fig. 3.

Znázornění části procesu s živými daty – jako příklad chladnička 1 Representation of a process parts with live data—a refrigerator 1 serves as an example

S l é vá re ns t v í . L X V . lis to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Společenský večer na konci prvního dne konference nabídl prostor pro neformální setkání, občerstvení a načerpání sil do dalšího dne. O kulturní zážitek se postarala, stejně jako v několika předchozích letech, kapela Ivančický dixieland.

391

391

Zelená skupina s Ing. Vojtěchem Petrem formuje reliéf indiána v prostorách slévárny

škol a gymnázií. Přibližně 500 žáků mělo možnost se během dvou měsíců seznámit s aktivitami fakulty, navštívit halové laboratoře a zažít kreativní workshopy. Žáci a mladí studenti se tak na chvíli stali nejen výzkumníky a konstruktéry, ale také designéry produktů a v neposlední řadě propagátory svého projektu.

S l é vá re ns t v í . L X V . lis to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

429

429

438

Příprava taveniny slitiny hliníku v odporové peci

Odformování

Povedlo se

Zasloužená odměna ze sušicí pece

S l é vá re ns t v í . L X V . lis to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

438

FIREMNÍ PREZENTACE

Presentations of companies

406

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Materiálové vlastnosti a procesní požadavky při výrobě anorganických jader

408

410

412

Mohli si vyzkoušet, jaké to je připravovat výkresovou dokumentaci ke svému výrobku, postavit formuli, bagr, multifunkční zařízení a mnoho dalšího. Mimo jiné si studenti prošli laboratoře Ústavu strojírenské technologie, kde navštívili slévárnu, svařovnu a kovárnu a dostali buřta ze sušicí pece.

SEKCE B: metalurgie litin. Druhý přednáškový sál byl v tu dobu vyhrazen „litinářům“. Úvodní příspěvek o povrchovém indukčním kalení feritické LKG přednesl doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

Dozvědět se leccos zajímavého bylo možno i mimo přednáškové sály. V galerii prvního patra hotelu Avanti mohli účastníci navštívit stánky vystavovatelů nebo diskutovat o slévárenství. Na snímku vpravo noví účastníci Slévárenských dnů – tým kolegů z Kopřivnice.

S l é vá re ns t v í . L X V . lis to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

370

Dětská univerzita aneb „Zajímá tě, co je uvnitř?“ SEKCE A: metalurgie oceli na odlitky a ingoty. V úterý odpoledne se svými přednáškami vystoupili v hlavním sále kromě jiných Ing. Martin Dulava, Ph.D., (vlevo) a Ing. Pavel Fila, Ph.D.

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Příprava formovací směsi sama představuje fyzikální a zasíťovaný systém. Směs prochází různými agregáty, jako chlad- ničkou, zásobníkem a mísičem, a je přitom ovlivňována spousObr. 1. Přeměna klasické řídicí pyramidy na Průmysl 4.0 tou dalších prvků zařízení a vnějších vlivů. Například cyklony, Fig. 1. The conversion of the classic control pyramid to the Industry 4.0 rozrušovači, odsáváním, dopravníky, místy přepadů, výrobním programem (odlitky), okolním prostředím atd. V mnoha slévárnách jsou tyto stanice řízeny izolovaně a chybí inteligentní propojení (síť). Tím nemohou být splněny požadavky na efektivní a plně ovládanou produkci. Vzájemné souvislosti dílčích procesů a příčiny kritických situací nejsou známy nebo jsou přisu- zovány nesprávným dílčím procesům. Tak se může například dojít k závěru, že snížení spěchovatelnosti na formova- cí lince je způsobeno okolní teplotou, ačkoliv skutečnou příčinou je nízká vlhkost vratu. To může způsobit špatná funkce chladničky, která se začala projevovat už před několika hodinami. Formovací směs je v čase stále se měnící struktura. Přidávání vody, změny teploty, odpařování a transport, mísení a odležení, to vše se neprojevuje sou- časně. Adsorpční procesy vody ve vyplavitelných látkách, bobtnání bentonitu a mnoho dalšího jsou funkce času. Obr. 2. Integrace síťového modulu (Cyber-Physical-Systems) do přípravny formovací Zkouška provedená v laboratoři dává směsi Fig. 2. Integration of the network module (Cyber-Physical-Systems) into the moulding mixture pouze momentální hodnoty. Proto je preparation velmi nutné, aby se parametry směsi zjišťovaly online v procesu. Z tohoto důvodu je v konceptu FoMaSys od firmy Michenfelder spěchovatelnost zjišťo- vána ne u mísiče, ale až u formovacího stroje. Tedy tam, kde jsou vlastnosti požadovány.

PŘ EK L A DY

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

O b ě h f o r m ova c í s m ě s i

in ze r c e

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

OBÁLKA Cover FOSECO, Ostrava MAGMA GmbH, Pardubice

WÖHR CZ s.r.o., Brno Technologie WÖHR pro výrobu forem z chemicky pojených směsí

WÖHR CZ s.r.o., Brno

F.lli Mazzon S.p.A., Itálie Velký návrat alkydové pryskyřice

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno

Abydos s.r.o., Hazlov Abydos – víc než jen apretace odlitků

INZERCE Advertisements

MCAE Systems, s.r.o., Kuřim Využití přesné průmyslové 3D metrologie ve slévárenství

ROZHOVORY

388 Eurovision, a.s., Brno

Interviews

416

54. slévárenské dny z pohledu účastníků a vystavovatelů

414

413 Abydos s.r.o., Hazlov

411 F.lli Mazzon S.p.A., Itálie 358 Chem-Trend (Deutschland)

GmbH, Německo

RUBRIKY

Sections

418

Roční přehledy | Annual overviews

415 MCAE Systems, s.r.o.,

421

Kalendář akcí | Schedule of events

422

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

384 MECAS ESI, s.r.o., Brno

425

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

389 NPP Group & Chemcostar

428

54. slévárenské dny

Zprávy Spolku přesného lití – CICA | News from the Czech Investment Casting Association

433

Slévárenské kongresy | Foundry congresses

434

Transactions AFS 2016

434

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

438

Vysoké školy informují | Information from universities

439

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

440

Blahopřejeme | Congratulation

441

CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2017

Volume contents Slévárenství 2017

432

405 KERAMOST, a.s., Most

Kuřim

Europe s.r.o.

379 NürnbergMesse GmbH,

Německo, EUROGUSS 2018

355 SAND TEAM, spol. s r.o.

Omega Foundry Machinery Ltd., UK

PF 2018 437 ALFE Brno, s.r.o. 394 ČSS, KOFOLA 437 Slévárenství & SSČR

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport