{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

Z. Kaňová – M. Perůtka

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

tu, kdy hmotnostní, tvarová nebo jádrová diferenciace vede často k negativním výkyvům v rámci jednoho oběhu [1], [4]. Cílem řízení jednotné formovací směsi je eliminace nežádoucích výkyvů v její kvalitě a udržení dlouhodobé stability systému. K tomu je nutné docílit rovnováhy mezi znehodnocením formovací směsi a přísunem surovin, tzv. oživováním [5].

Z PRAXE

M e t o d y ří z e n í f o r m ova c í s m ě s i

Obr. 1. Procesy pokryté informačním systémem RGU OPTI

dat včetně limitů. Ke každému parametru lze přiřadit nominální hodnotu, limitní a regulační meze. Meze stanovují a udržují oprávnění uživatelé. Plán zkoušek je možné sestavit nejen pro formovací směsi a odlévané materiály, ale také pro nakupované suroviny, pomocné materiály, výrobky či zakázky (obr. 2). Měřené hodnoty jsou zadávány přímo na pracovišti laboratoře nebo importovány z měřicích přístrojů. Součástí modulu je i evidence a kalibrace měřidel a měřicích zařízení.

Metoda dle výsledků z laboratoře Nejen v českých slévárnách je stále hojně využívaným postupem řízení formovací směsi metoda dle výsledků z  laboratoře. V krajních případech pracuje metoda zcela bez údajů o spotřebách surovin. Technologické hodnoty jsou řízeny výhradně dle laboratorních výsledků, tzn. že je prováděna zpětná reakce nebo náprava toho, co způsobil odlévaný sortiment za předchozí období, den, směnu. Dávkování nového písku je prováděno dle % vyplavitelných látek, bentonit je řízen podle pevnosti v kondenzační zóně a v tlaku. Korekce uhlíkatých aditiv je řízena procentuální hodnotou ztráty žíháním. Metodou lze udržet parametry formovací směsi i z dlouhodobého hlediska v doporučených rozmezích, nicméně bez provádění denní bilance surovin je metoda nepřesná a značně neekonomická. Metoda dle předchozího dne Metoda pracuje se znehodnocením formovací směsi za předešlou časovou jednotku, což bývá zpravidla den nebo směna [4]. Výpočty jsou prováděny v tabulkovém programu Excel, kde jsou uvedeny údaje o výrobě za předchozí den (tab. I). Pro kalkulaci přesného dávkování je výchozím krokem denní bilance jader založených do forem a odlitého kovu (tab. II). Neméně podstatnou záležitostí je stanovení koeficientů, kterými bude směs z dlouhodobého hlediska řízena (tab. III). Výsledkem denní bilance (tab. II) a koeficientů (tab. III) je výpočet dávkování surovin pro aktuální den (tab. IV). V  praxi probíhá řízení zpravidla tak, že technolog zpracuje ráno data z  předešlého dne a výsledek (nový písek, bentonit, přísady) jsou pak dávkovány až do rána příštího dne, kdy se celý cyklus opakuje. Oproti metodě řízení dle výsledků z  laboratoře se jedná o mnohem propracovanější systém zahrnující např. vliv rozpadených jader, zatížení formovací směsi až po koeficienty

Terminologie týkající se řízení kvality formovací směsi Základní složky jednotné bentonitové směsi jsou: – ostřivo (zpravidla křemenný písek, nekřemenná ostřiva); – pojivová složka (bentonit); – přísady tvořící lesklý uhlík (pryskyřice přírodní nebo syntetické, uhlí, grafit); – přísady speciální – řešící specifický technický problém (soda, škroby); – přísady ostatní – do této kategorie lze začlenit přísady řešící ekologickou a ekonomickou otázku (odprašky z filtrů, zeolity); – příměsi (zbytky  jader a pojivových systémů, broky, aditiva z jader, zbytky nálitků, soli atd.); – voda. Pojivové systémy z  jader, bentonit a ostatní výše uvedené přísady prodělávají termické, chemické a mechanické poškození, přičemž dochází ke ztrátám pojiv a přísad. Z časového hlediska jsou u formovací směsi rozlišovány: – dlouhodobé změny formovací směsi, tj. dlouhodobé výkyvy od průměrného složení v závislosti na čase, nad rámec jednoho cyklu. Za dlouhodobé změny lze považovat např. cílenou změnu surovin, ale také problémy s odsáváním, chlazením vratné směsi aj.; – krátkodobé změny formovací směsi projevující se v rámci jednoho cyklu. Příčinami běžných krátkodobých Obr. 2. Schéma modulu řízení kvality změn je vliv vytloukaného sortimen-

396

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport