{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

Využití softwaru řízení kvality a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

621.742.4 : 65.012.45 moulding sands— enterprise information system

The contribution deals with the process of preparing and controlling the unit bentonite moulding mix ture with the aid of sof t ware, whether based on Excel or business information systems of the SAP or OP TI t ype. The process monitoring and the regular data acquisition are prerequisites for the success in both cases. The output is a comprehensive over view including the preparation of the moulding mix ture, the consumption of raw materials up to monitoring the qualit y of the mixed mix ture.

Mgr. Zdeňka Kaňová CL A R I A N T SE, M nichov, N ě m e cko kanova.zdenka@gmail.com

Ing. Michal Perůtka R G U C Z s . r. o ., B r n o mip@rgu.cz

Ú vo d Představení firmy RGU Společnost RGU GmbH byla založena v roce 1984. Hlavním zaměřením společnosti je vývoj a implementace specializovaného informačního systému pro plánování a řízení slévárenské výroby – systému OPTI. První implementace informačního systému OPTI v České republice byla realizována v roce 1993 ve Firmě Feramo Metallum International, s.r.o., Brno. V roce 2005 byla založena firma RGU CZ s.r.o. V současnosti je systém OPTI využíván v evropských slévárnách v Německu, Rakousku, Itálii, v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku a Chorvatsku. V tomto roce byly založeny dceřiné společnosti RGU pro implementace v Číně a Indii. Historie a současnost řízení kvality formovací směsi Za první průkopníky řízení formovací směsi lze považovat Kadlece, Levelinka, Berga, Franka, Egena a Hrušku. Autoři doporučovali provádět denní bilanci poměru kg formovací směsi na hmotnostní jednotku odlitého kovu a sledování množství ostřiva z jader v procentech na celkový objem směsi [1], [2]. Za prvním uvedením řízení formovací směsi do praxe v České republice stál na konci 90. let 20. století Ing. Josef Sedlák, CSc. Významný byl přínos Ing. Aloise Neuderta, Ph.D., který na počátku tohoto století pomohl řadě sléváren implementovat metody řízení do praxe. Mezi prvními průkopníky, kteří řízení dávkování využívali, byla brněnská slévárna Feramo M.I., s.r.o., (1998) a Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., (2005) [3]. S  nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve slévárnách klesá povědomí o zavedených metodách, které slévárnám šetří nemalé náklady, zejména na přípravu formovací směsi, zmetkovitost a nově také odpady. Vše závisí na odpovědnosti pracovníků vyčlenit si denně 15, popř. více minut a systematicky evidovat data. Odměnou je maximální kontrola procesu přípravy formovací směsi a stabilní systém, který pracuje s minimálními zásahy. Stabilita systému a okamžitá dostupnost dat umožňuje vyhodnocovat parametry formovací směsi a jejich vliv nejen na zmetkovitost, ale i na investiční akce, týkající se přípraven formovacích směsí, ať již z pohledu snížení neshodné výroby nebo kalkulací finanční návratnosti. V y s vě t l e n í z á k l a d n í c h p o j m ů Podnikový informační systém Informační systém OPTI je firmou RGU GmbH vyvíjen výhradně pro potřeby slévárenské výroby. Jedná se o odvětvově orientované řešení, které neustále zahrnuje nově vznikající požadavky na procesy probíhající v rámci plánování a řízení slévárenské výroby uvedené na obr. 1. Tyto požadavky se výrazně liší od postupů standardních ERP systémů pro plánování podnikových zdrojů, proto používáme označení FRP – Foundry Resource Planning. V rámci implementace informačního systému je předáváno know-how týkající se plánování a řízení slévárenské výroby, kontroly kvality, sledování a řízení nákladovosti, kalkulace nákladů a tvorby ceny odlitku. Základ informačního systému tvoří teoretické podklady a softwarové metody prof. Heiko Pacyny. V modulu kontroly kvality lze nadefinovat veškeré zkoušky procesů, výrobků a nakupovaného zboží. Základním předpokladem je mj. jednoznačná definice plánů zkoušek, které určují rozsah zkoušek, testovací postupy, normy, předepsané parametry, sběr měřených hodnot, jejich vyhodnocení, uvolnění do výroby, vygenerování hlášení o neshodě a vizualizaci S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

395

Z PRAXE

The use of the software for quality control and the dosing of raw materials for the preparation of unit bentonite moulding mixture

Z. Kaňová – M. Perůtka

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport