{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

F o r m o v a c í s m ě s 4 . 0 . Ú p r a v a fo r m o v a c í c h s m ě s í v é ř e P r ů m y s l u 4 . 0 a n e b z p ř í s t u p n ě n í „v e l k ý c h d a t “ u ž i v a t e l i

řízení chladničky a kontrolu procesu navlhčení vratu od vstupu materiálu do chladničky až po jeho odchod. Znaky systému: – spolehlivé dosažení maximálních hodnot (závisí na typu chladničky) pro chlazení a pro nejlepší možnou podporu následujících dějů při úpravě směsi; – automatické kompenzace podle okolních podmínek a typických kritických fází výroby (jako začátek po delší odstávce, reakce na studený, suchý vrat nebo na neodlité formy).

Modul 4 (centrální řízení procesu a QS-systém) Přes centrální řídicí systém MiPro jsou do sítě spojeny subsystémy – řízené dílčí procesy. MiPro není konkurent SPS vizualizace, ale doplňuje ji, protože se svými představami a funkcemi koncentruje na přípravu formovací směsi a zde především na řízení její kvality. Archivace procesních dat, stanovování souvislostí z dílčích procesů a jejich analýza dokáží přinášet využitelné výhody. Znaky systému: – ovládání, parametrizace a vzdálená kontrola připojených subsystémů; – grafická vizualizace v  přímém čase, statistické analýzy a filtrační funkce, hledání korelačních souvislostí, export dat, zpracování a archivace dat spotřeby, statistika dávek, alarmy, uživatelský směnový dohled, banka laboratorních dat atd.; – sběrnice rozhraní a integrovaný server S7; – management procesních oken pro matrici formovacích směsí (Formsandmatrix).

Výsledky z dat znalostí procesu Příprava formovací směsi vytváří – od výklepu až po formovací linku – množství procesně měřených a vytvářených dat, které MiPro pro každý dílčí proces zpracovává přímo v čase do živých křivek vývoje (obr. 3). K tomu zpracovává naměřená laboratorní data, která mnohdy mizí v  různých knihách. MiPro vytváří laboratorní stránky, které jsou díky časovým souvislostem přiřazeny k  odpovídajícím procesním datům (obr. 4). Aby bylo možno hodnotit všechna zasíťovaná data

PŘ EK L A DY

Modul 3 (integrovaný systém kontroly směsi) Přímo v procesu nasazená automatická písková laboratoř, spojená s  procesem řízení, je jednou z mnoha možností stanovování kvalitativně vyhovujících veličin formovací směsi. Přeložení tohoto zařízení z laboratoře do procesu umožňuje manuální i automatické korekce, které jsou stanovovány na základě online naměřených hodnot, nejlépe přímo u formovací linky. Znaky systému: – měření spěchovatelnosti, vaznosti, pevnosti ve střihu, vlhkosti, teploty a prodyšnosti (světová novinka ve stadiu prototypu); – řízení spěchovatelnosti (ve spojení s modulem 1); – nahrávání deformační křivky, křivky porušení v  tlaku, stanovení ekvivalentu bentonitu (ve spojení s  modulem 4); – stanovení obsahu vyplavitelných látek a využití složení formovací směsi (ve spojení s moduly 1 a 4).

A . L i e d t ke

Obr. 6. Statistická vyhodnocení na MiPro Fig. 6. Statistical evaluation on the MiPro

Obr. 7. Srozumitelné vyhodnocení procesu přípravy pomocí matric formovací směsi Fig. 7. Understandable evaluation of the preparation process with the aid of moulding mixture matrices

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

393

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport