{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

A . L i e d t ke

F o r m o v a c í s m ě s 4 . 0 . Ú p r a v a fo r m o v a c í c h s m ě s í v é ř e P r ů m y s l u 4 . 0 a n e b z p ř í s t u p n ě n í „v e l k ý c h d a t “ u ž i v a t e l i

slévárenství, ale je součástí mnoha odvětví průmyslového nebo ručního zpracování jílových zemin. V literatuře [4] nalezneme tento zkrácený a trochu přizpůsobený citát: „Zbahněním se značně ulehčí následující mísení. Tam, kde se následně mísí suchá surovina s vodou, jsem zařadil do postupu to, že jsem nechal surovinu s vodou půl dne odležet. Výsledkem bylo, že se dvojnásobně zvýšil výkon protlačovacího lisu, a přitom bylo dosaženo lepších vlastností vyráběné formířské směsi.“

Cílem konceptu Průmysl 4.0 musí být zahrnutí těchto časových souvislostí a vyvinutí takového systému, který by tyto souvislosti uživatelům přehledně znázornil. Také při projekci přípraven musí být tyto časově náročné procesy akceptovány. Nemá žádný smysl nabídnout zákazníkovi při obchodním jednání mísič pro 50 t/h, pokud současně nebude projednáváno předvlhčení vratné směsi. FoMaSys

PŘ EK L A DY

Michenfelder se svým systémem FoMaSys pro řízení úpraven již dlouho koncentruje speciálně na závislosti z oblasti bentonitových směsí. A to pro celé úpravny od vytloukacího roštu až po formovací stroj (obr. 2). Výsledky průzkumu ukazují, že i když jsou příčiny vad extrémně mnohostranné, tak přibližně ve 40 % výskytu pískových vad byly vady předpovězeny. FoMaSys je vysoce modulární a stupňovitě rozšířitelný systém. Každý jednotlivý modul může svůj lokální proces samostatně řídit a přes řadu rozhraní jsou tyto moduly integrovány do procesu a data svých dílčích procesů tak dávají k  dispozici. V nejvyšší výbavě jsou tyto moduly propojeny s  řídicím systémem MiPro do systému řízení celé úpravny. Toto modulární uspořádání může být podle finančních možností nebo technických priorit postupně doplňováno. Obr. 4. Automatické přiřazení mezi daty z laboratoře a příslušnými procesními daty Fig. 4. Automatic assignment of the data from the laboratory and the relevant procedural data

Př e h l e d m o d u l ů F o M a S y s Modul 1 (pro mísič) Jednotka Micomp5-G-CH na řízení mísiče zajišťuje jako subsystém řízení procesu a vyhodnocování signálů ve smyslu dříve popsaných CPS systémů plnou kontrolu mísicího procesu až do docílení předepsané vlhkosti. Znaky systému: – nepřetržité měření vlhkosti, s tepelnou kompenzací, od napuštění do vyprázdnění mísiče; – sledování dynamiky mísení, homogenity a vstupní vlhkosti vratu; – přímé dávkování přes váhu, případně přichystání kalkulovaného množství vody do zásobníku nebo přímo do mísiče; – sledování nasycení vyplavitelných látek vodou; – nejvyšší preciznost dodržování konstantní úrovně výstupní vlhkosti; – regulace spěchovatelnosti (ve spojení s modulem 3).

Obr. 5. Rozpoznání vzájemných závislostí mezi dílčími procesy pomocí databázových dotazů Fig. 5. Recognizing the interdependencies between the partial processes with the aid of database queries

392

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Modul 2 (pro chladničku) Řídicí jednotka chladničky Micomp5 – provedení podle typu chladničky (průběžná, s fluidním ložem nebo šaržová) – pracuje jako subsystém CPS a přebírá

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport