{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

ISSN 0037-6825

r o č n í k L X V . 2 0 1 7 . č í s l o 11 – 1 2

Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

tematické zaměření: jádrové a formovací směsi topic: moulding and core sands odborná garance l exper t guarantee: Ing. Alois N euder t, Ph.D.

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR právnické osoby – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR fyzické osoby – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage). Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 11–12/2017 vyšlo 14. 12. 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Introductory word

359

H L AV I N K A , J .

360

N EU D ER T, A .

JÁDROVÉ A FORMOVACÍ SMĚSI

Moulding and core sands

361

V Y KO U K A L , M .; B U R I A N , A .; P Ř ER OV S K Á , M .

Anorganické pojivové systémy v historii, v současnosti a budoucnosti

Inorganic binder systems in the past, at present and in the future

375

N EU D ER T, A .

Vlhkost bentonitových formovacích směsí

Moisture of bentonite moulding mixtures

380

B E Ň O, J .; O PAČI T Ý, R .; B A J ER , T.

Nekřemenná ostřiva na bázi aluminosilikátů

Non-silica base sands on aluminosilicate basis

385

K Ř E N KOVÁ , P.; PA Z D ER K A , J .

Vliv hydraulického oleje na bentonitové směsi

Influence of hydraulic oil on bentonite mixtures

Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz

PŘEKLADY

Translations

Do sazby 1. 11. 2017, do tisku 30. 11. 2017. Náklad 470 ks Inzerci vyřizuje redakce

390

L I E DT K E, A .

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková

Formovací směs 4.0. Úprava formovacích směsí v éře Průmyslu 4.0 aneb zpřístupnění „velkých dat“ uživateli

redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek

Moulding mixture 4.0. Treatment of moulding mixtures in the era of Industry 4.0 or making available of “big data” to the user

Z PRAXE

Articles oriented to praxis

395

K A Ň OVÁ , Z .; P ER Ů T K A , M .

Využití softwaru řízení kvality a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

The use of the software for quality control and the dosing of raw materials for the preparation of unit bentonite moulding mixture

LITERÁRNÍ PŘEHLEDY

Literary overviews

Sazba l Typeset by Ludmila Rybková

redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

402

Formovací a jádrové směsi ve slévárenských časopisech

Moulding and core sands in foundry journals

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport