{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

A . L i e d t ke

F o r m o v a c í s m ě s 4 . 0 . Ú p r a v a fo r m o v a c í c h s m ě s í v é ř e P r ů m y s l u 4 . 0 a n e b z p ř í s t u p n ě n í „v e l k ý c h d a t “ u ž i v a t e l i

PŘ EK L A DY

Formovací směs 4.0. Úprava formovacích směsí v éře Průmyslu 4.0 aneb zpřístupnění „velkých dat“ uživateli Moulding mixture 4.0. Treatment of moulding mixtures in the era of Industry 4.0 or making available of “big data” to the user

Ú vo d Na cestě do nového digitálního a zesíťovaného průmyslu nás provází řada zvučných slov: Big Data, Cyber-Physical Systems, Cloud, Security, Data Mining, Smart Foundry a mnoho jiných. Je prověřováno mnoho nových obchodních modelů, ale které jsou pro slévárny zajímavé? Německé slévárny jsou převážně středně velké podniky a mají problémy s nalézáním pracovní síly se znalostmi slévárenství, k tomu je třeba mít také vědomosti z IT, což velmi ztěžuje případný nábor. Slevači se musí ptát, co pro slévárnu znamená silný globalizační tlak a co to vlastně jsou obchodní modely IT průmyslu. Nesporné je ovšem to, že v mnoha slévárnách nejsou zcela zvládnuty kroky procesního řízení a vzájemné souvislosti procesních kroků nejsou přehledné. Aby bylo možné vyrábět prvotřídní odlitky při odůvodněných nákladech, musí celý proces výroby zůstat pod kontrolou, i když nastanou neočekávané problémy. Celý proces musí být stále ovladatelný. Klasická cesta, kdy jsou SPS data uložena v SQL datové bance, umožňuje splnit QM požadavky, ale otázkou je jejich využití ve smyslu efektivní výroby. Je na čase, rozhodující data začlenit do procesu a současně je zpracovávat. Decentralizované nasazení Průmyslu 4.0 je způsob, jak toho postupně dosáhnout. Například systém řízení formovací směsi FoMaSys firmy Michenfelder Elektrotechnik GmbH & Co. KG., Mainz, ukazuje, jak je v oblasti řízení formovací směsi možno nahradit klasické centrální řízení kyberfyzikálním systémem a získat hospodářské výhody.

621.742.4 : 621.742.42 moulding sands—properties

Ky b e r f y z i ká l n í s y s t é m (C y b e r - p hy s i c a l S y s t e m – C P S)

The necessit y of collec ting all the data necessar y for the control of the process of casting produc tion is pointed out. Gradually this will be allowed by the decentralized c yber system of industr y 4.0. On the example of the FoMaSys control system of the company Michenfelder Elektrotechnik GmbH & Co. KG. Meissen is shown how the c yber physical system completes the classic control in the field of treating the bentonite mix tures and forms technical and economic advantages of the process.

Průmysl 4.0 znamená cestu od klasické automatizační pyramidy (pyramidy řízení) k zesíťovaným, decentrálně organizovaným systémům a službám – tzv. kyberfyzikálním systémům (obr. 1). V  literatuře [1] můžeme nalézt následující definici CPS: „Jako cyber-physical systems (CPS) je označováno propojení reálných (physical) objektů a procesů s počítačově vytvořenými (virtuálními, cyber) objekty a procesy pomocí otevřených, částečně globálních a vždy spolu propojených informačních sítí.“ Data, služby a činnosti jsou tímto způsobem řízeny a vykonávány, a tím je uživatelům umožněno dosažení pružné a efektivní výroby. Služby a data musí být možno v  systému poskytovat přes otevřená rozhraní. Proti klasické pyramidě zde komunikují subsystémy s vysokou lokální „inteligencí“ při relativně ploché hierarchii. Tyto subsystémy mohou být inteligentní přístroje nebo jednotky řízené SPS nebo PC. V ideálním případě odpovídají tyto CPS modelu, který má pro reálný fyzikální proces jasně definovaná rozhraní a služby, takže může být snadno vyměněn za jiný. Tyto postupy připomínají objektové programování, při plně definovaných rozhraních (interfaces), které garantují nahraditelnost softwaru do úrovně, kterou tato rozhraní umožňují. Rozhraní jsou pak určena službami a daty, které se v  síti vyměňují. Na tomto místě je třeba důrazně upozornit, že špatně namodelované procesy nebo části procesů povedou ke špatné funkci. Další výhodou decentralizované sítě je zachování poznatků z procesů, které je příslušný CPS schopen analyzovat, a jednoduchá rozhraní je nabídnou okolí. Například systém managementu formovacích směsí FoMaSys zahrnuje vědomosti z  procesu přípravy formovacích směsí a reakce zákazníků za období přes 40 let. Jejich komplexnost (také matematická) ve všech článcích procesu značně ztěžuje

Dipl.-Ing. Alfred Liedtke M i c h e n fe l d e r El e k t r o t e c h n i k G m b H & Co. KG , Mainz i n f o @ m i c h e n f e l d e r. d e

390

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport