{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

V l i v hy d r a u l i c ké h o o l e j e n a b e nto n i to v é s m ě s i

publikována, vybrané vlastnosti jsou dokumentovány pouze na obr. 7–12, kde jsou sledovány změny vlastností v procentech. Použitá JFS měla tyto definované vlastnosti směsi: – vyplavitelné látky 11,46 %; – aktivní bentonit 6,8 %; – ztráta žíháním 3,21 %; – střední zrno 0,238 mm; – podíly pod 0,125 mm 2,35 %. Obr. 4. Objem bobtnání, rozdíl mezi Se zvyšujícím se obsahem oleje přichádestilovanou vodou a hydzejí z pohledu mechanických vlastností raulickým olejem Fig. 4. Swelling extent, the difference dramatické změny. Díky větší tekutosti between distilled water and směsi dochází k  výraznému navýšení hydraulic oil hmotnosti normového válečku (obr. 7) a současně i ke zvýšení spěchovatelnosti (snaha je však držet při zkoušce stejnou spěchovatelnost 45–50 %). To Obr. 1. Destilovaná voda má samozřejmě vliv na prudké snížení prodyšnosti (o 46 %, Fig. 1. Distilled water obr. 8). Také pevnosti směsi, v tlaku i v zóně kondenzace vody, Obr. 2. Olej klesají na 74 % při 5% obsahu oleje (obr. 9 a 10). Fig. 2. Oil Největší změny nastávají u ztráty žíháním, kde dochází při 5 % Obr. 3. Destilovaná voda a olej oleje k nárůstu na 230 % (obr. 11), a u obsahu lesklého uhlíFig. 3. Distilled water and oil ku, kde dochází při 5 % k nárůstu až na 2613 % (obr. 12). Přidané množství oleje má dokonce vliv na výsledek zkoušky vyplavitelných látek, kde dochází k  nárůstu výše uvedené hodnoty 11,46 % na 15,64 %. Nepředpokládáme, že ve Podobné sledování, tedy na mechanických vlastnostech směsměsi přibylo prachových látek, olej měl pouze vliv na nestansi, uvádí i novodobá práce publikovaná v  knize Praxishanddardní průběh zkoušky. Nezměněna zůstává hodnota pH, buch bentonitgebundener Formstoff od renomovaných na začátku 10,13, po přidání 5 % oleje 10,14. K  mírnému autorů Wernera Tilcha, Hartmuta Polzina a Michaela Frankeho. snížení o 24 µS/cm došlo u elektrické vodivosti. JFS zasažená Na obr. 6 jsou uvedeny výsledky vlivu na pevnost v  zóně olejem v tomto množství je velmi dobře spěchovatelná, s velkondenzace vody (PKZ) [2]. Z uvedených studií vychází tato mi nízkou prodyšností a velkým sklonem k tvorbě plynů. Vady práce, závěry však rozšiřuje o sledování a publikování výsledků odlitků, které z takovéto směsi mohou vzniknout, jsou zřejmé. dalších parametrů, tj. včetně zkoušky ztráty žíháním, obsahu lesklého uhlíku a vyplavitelných látek. St a n ove n í m i n i m á l n í h o m n o ž s t v í hyd ra u l i c ké h o o l e j e u m o d e l ové s m ě s i V l i v n a r e á l n o u j e d n o t n o u f o r m ova c í s m ě s (J F S) Stejné zkoušky byly provedeny u modelové formovací směsi, která byla složena z vypočteného obsahu bentonitu 7 % K  reálné jednotné formovací směsi je přidáno definované a 93 % ostřiva. K této směsi je přidáváno jen malé množství množství hydraulického oleje (MOGUL HM 46, PARAMO, stejného oleje, a to 0,2 %, 0,4 % a 0,6 % na hmotnost směa. s., bod vzplanutí nad 190 °C, bod hoření nad 210 °C, nesi. Modelová směs je vybrána z toho důvodu, že zde nepředrozpustný ve vodě) v množství 1, 3 a 5 % na množství směsi. pokládáme žádné jiné škodlivé látky, které v reálné JFS mohou Množství je záměrně voleno vyšší, aby prvotní projev na být a mohou tak, i když minimálně, ovlivnit výsledek. Olej byl vlastnostech směsi byl dostatečně znatelný. Olej je k JFS přik  modelové směsi přidáván v  laboratorním kolovém mísiči dávám v  laboratorním kolovém mísiči a tato směs je 2 min a tato směs byla promíchána. Tabulka je natolik rozsáhlá, že promíchávána. Aby nedošlo k ovlivnění vlastností směsi mízde není publikována, vybrané vlastnosti jsou dokumentovácháním, je i JFS bez oleje míchána 2 min a tyto výsledky jsou ny obr. 13–20, kde jsou sledovány změny vlastností v procenbrány jako 100 %. Tabulka je natolik rozsáhlá, že zde není

120 změna měřené hodnoty [%]

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

P. K ř e n ko v á – J . P a zd e r k a

100 80

pevnost v tlaku

60

pevnost v tahu

40 výsledky ze zkušebních směsí na laboratorním kolovém mísiči

20

0

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

přídavek oleje [%]

Obr. 5. Vliv oleje na pevnost v tlaku a pevnost v tahu [1] Fig. 5. Influence of oil on compression strength and tensile strength [1]

386

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Obr. 6. Vliv oleje na pevnost v kondenzační zóně [2] Fig. 6. Influence of oil on strength in the condensation zone [2]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport