{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

V l i v hy d r a u l i c ké h o o l e j e n a b e nto n i to v é s m ě s i

Vliv hydraulického oleje na bentonitové směsi

621.742.4 : 662.753.3 moulding sands— oils

The work deals with the simulation of the influence of hydraulic oil on the real unit bentonite moulding mix ture, due to the knowledge of the impac t of accidental leakage of this substance into the mix ture and thus af fec ting the behaviour of the mix ture and consequently influencing the casting qualit y. The work tries to determine the percentage of oil, which is harmful for the mix ture. Ever y thing is monitored on the laborator y measurable proper ties of the moulding mix ture.

Ing. Petra Křenková UNE X, a. s., Olomouc petra.krenkova@unex.cz

Ú vo d Ve slévárenské praxi se občas setkáváme se situací, kdy dochází k nechtěnému úniku hydraulického oleje ze strojních zařízení do jednotné formovací směsi, ať již k nárazovému uniknutí ve velkém množství nebo pomalému trvalému prosakování v množství malém. Příčinou bývají mimo jiné poruchy hydrauliky formovacího stroje, poruchy postřikovačů nebo také unikající olej z mísiče [1]. Dochází tak ke znehodnocení bentonitové formovací směsi. Protože současná česká odborná literatura tuto okolnost dostatečně nemapuje a nejsou přesně popsány projevy tohoto stavu, rozhodli se autoři tohoto článku provést vlastní prvotní výzkum. Díky němu by se podařilo najít odpovědi na některé dotazy sléváren. Práci lze rozdělit do dvou částí. V první se sleduje vliv hydraulického oleje na reálnou formovací směs pomocí laboratorních zkoušek, druhá se pak zabývá pokusem o stanovení minimálního množství hydraulického oleje, které již způsobuje změny v  chování modelové směsi, opět vymezené laboratorními zkouškami. Hledají se také veličiny, které by pomohly s identifikací problému. Objem bobtnání Principem problému negativního ovlivnění směsi hydraulickým olejem je zejména jeho interakce s bentonitem montmorillonitického typu. Základní dominantní vlastností bentonitů je jejich bobtnání. Jev se zjednodušeně popisuje tak, že po přidání vody k  bentonitu dochází k  několikanásobnému zvětšení jeho objemu, nabobtnání, a tím navýšení jeho pojivových vlastností, a to díky tomu, že molekuly vody se dostávají mezi destičky krystalů bentonitu a odtahují (vzdalují) je od sebe. V případě kontaktu hydraulického oleje s bentonitem k tomuto jevu vůbec nedochází nebo je značně omezený, olej díky svým vlastnostem v podstatně zabrání kontaktu vody s bentonitem. Uvedený jev dokumentují obr. 1–4, které sledují průběh zkoušky bobtnání. Zkouška spočívá v tom, že k definovanému množství destilované vody se postupně, v krátkém čase, přidávají 2 g bentonitu, které ve vodě postupně bobtnají. Následně se na stupnici odměrného válce odečte výsledný objem bobtnání, kterého bentonit dosáhne po 2 hodinách. Konečný výsledek je také ovlivněn vlhkostí bentonitu před zkouškou. Vyšší hodnota výsledku znamená lepší vlastnosti bentonitu. Na obr. 1 je patrný klasický výsledek zkoušky, tedy při použití destilované vody. Na obr. 2 je místo destilované vody použit hydraulický olej ve 100 %, na obr. 3 je kombinace oleje a vody v poměru 1 : 1. Bentonit při zkoušce nejdříve projde olejem a pak má možnost bobtnat v destilované vodě. Výsledky zkoušek plně dokumentují předpokládaný vliv. U prvního válce je po 2 h objem bobtnání maximální, u druhého válce se 100 % oleje je výsledek roven nule, u třetího válce došlo ještě k částečnému nabobtnání, avšak kapacita bentonitu je snížena na 71 %. Část bentonitu zůstala zachycena olejem, destilovaná voda je skoro čirá jako na začátku pokusu. Ani po dalších 24 h sledování nedošlo k posunu ve výsledku. Na obr. 4 je detail rozdílu mezi 100 % destilované vody a 100 % hydraulického oleje. S l e d ová n í s m ě s í

Ing. Jiří Pazderka K E R A M O S T, a . s ., M o s t pazderka.keramost@seznam.cz

Zahraniční literatura tento jev popisuje následovně: vliv úniku hydraulického oleje doprovází stejné chování jako velké množství plastifikátoru. Dochází k obalování bentonitu a tím snížení pojivové schopnosti (obr. 5). Důsledkem je trhání hran forem [1]. S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

385

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

Influence of hydraulic oil on bentonite mixtures

P. K ř e n ko v á – J . P a zd e r k a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport