{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 25

V l h ko s t b e nto n i to v ý c h fo r m o v a c í c h s m ě s í

A. Neudert

vlhkost [%] 25

8%

11 %

35 40 45

40 45 50 55

55

60 2 2

15 % vyplavitelných látek

15 %35vyplavitelných látek

50

60

11 %

3

4

5

Formovací směs se třemi rozdílnými 5vlhkostmi 4

3

Obr. 2. Závislost vlhkosti na spěchovatelnosti při různých obsazích vyplavitelných látek [1] Obr. 1. Princip měření spěchovatelnosti Fig. 2. Dependence of moisture on compactibility with different contents of elutriating subFig. 1. Principle of measuring the compactvlhkost % stances [1] ibility 25

8%

30

11 %

15 % vyplavitelných látek

spěchovatelnost %

Formovací směs se třemi rozdílnými vlhkostmi

35 40 45 50 55

Formovací 60 směs se třemi rozdílnými vlhkostmi

2

3

4

5

Obr. 3. Nárůst spěchovatelnosti během mísení po přidání vody Fig. 3. The increase of compactibility during mixing after adding the water

Obr. 4. Tři formovací směsi stejného slo- žení s rozdílnou vlhkostí Fig. 4. Three moulding mixtures of the same composition with different moisture

Obr. 5. Ke každé směsi bylo přidáno stej- né množství vody Fig. 5. The same amount of water was added to each mixture

Obr. 7. Teprve po 40 s se vsákla voda i ve sklenici s vlhkostí 1,4 % Fig. 7. Only after 40 s the water in the glass with moisture of 1.4% was soaked

Obr. 6. Situace po 9 s po nalití vody – ve střední sklenici je stále hladina nevsáknuté vody Fig. 6. The situation after 9 s after pouring the water—in the middle glass there is still a level of non-soaked water

Obr. 8. Závislost rychlosti vsakování vody na počáteční vlhkosti směsi Fig. 8. Dependence of water soaking speed on the initial moisture of the mixture

Obr. 9. Závislost změny jednotné formovací směsi na počtu oběhů a velikosti oživování Fig. 9. Dependence of the change of the unit moulding mixture on the number of circulations and the revival extent

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

377

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

spěchovatelnost %

30

spěchovatelnost [%]

25

8%

30

vlhkost %

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport