{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

pozici; možná nejsou legislativní tlaky dostatečné a důrazné, globální dodavatelé se stále drží zavedených organických systémů a slévárny nemají dost odvahy na změnu. Pokud se to stane, je to zatím dílem vnějších tlaků na ochranu životního prostředí v dané lokalitě. A naopak, některé české slévárny zavedly organické systémy na úkor anorganických. Převažuje produktivita, ziskovost, „nízké provozní náklady“ nad příznivými pracovními podmínkami, přijatelností pro životní prostředí a „celkovým hospodářským smyslem“. V  některých státech je stav jiný, například Írán. Íránské slévárenství zahrnuje přes tisíc sléváren; částečně vlivem politické a hospodářské izolace, vyspělosti, ale i vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně jsou v íránských slévárnách nejrozšířenějším pojivem vodní skla, používají se jako CO2 proces (i pro výrobu forem). Důležité je směřování čínského slévárenství jako největšího světového producenta odlitků. Čínská vláda dala v tomto směru jasnou politickou i finanční podporu technologiím příznivějším k pracovnímu a životnímu prostředí. Můžeme tedy čekat, že stávající slévárny v krátké době ve velkém změní výrobní technologie. Dále je to ekologický program USA, jehož cílem je změna environmentální stopy slévárenství a podpora příznivých technologií. P. Gröning v článku [15] uvádí: „Evropské země se zavázaly a cítí odpovědnost za to, být průkopníky v otázkách životního prostředí a ochrany klimatu.“ Zajímavý bude další vývoj technologie 3D tisku, spojení této nové progresivní technologie a výhod anorganických pojiv podporuje myšlenku bezemisních, čistých, zdrojově udržitelných a ekonomicky prosperujících provozů. Otázkou tedy zůstává, kdy, jak rychle a v  jakém rozsahu se anorganická pojiva uplatní i v našem prostředí. České slévárenství k  tomu má velmi dobré předpoklady dané historií anorganiky u nás. Anorganická pojiva mají velkou budoucnost, suroviny pro jejich výrobu jsou snadno dostupné, cenově přijatelné, stabilní. Dovolujeme si odhadnout, že nehrozí obrovské cenové výkyvy nebo nedostatek některé suroviny. Navíc slévárenství tvoří jen menší část odběru vyráběných a používaných anorganických pojiv, silikátů, geopolymerů napříč všemi průmyslovými obory. Anorganické pojivové systémy přinášejí podstatné zlepšení pracovních podmínek a ekologických parametrů výroby ve srovnání se současnou praxí. Pomáhají tedy řešit hygienické a environmentální problémy sléváren a jejich dopady na zdraví, bezpečnost pracovníků a celkové dopady na životní prostředí. Prostředí ve slévárnách nebude pravděpodobně nikdy patřit k  nejčistějším provozům, avšak změny ve smýšlení a vhodnou volbou technologií se lze dopracovat ke slévárnám, ve kterých budou okna pečlivě čistá a průhledná a umožní pohled do čistého provozu slévárny. L i t e ra t u ra [1] JELÍNEK, P.: Pojivové soustavy slévárenských formovacích směsí (Chemie slévárenských pojiv). Ostrava, 2004. [2] POLZIN, H.: Inorganic binnders for mould and core production in the foundry. Berlin: Fachverlag Schiele und Schön GmbH, 2014. [3] RUSÍN, K. a kol.: Slévárenské formovací materiály. Praha: SNTL, 1991. [4] MMG | Mecklenburger Metallguss GmbH [online]. Dostupné z: http://www.mmg-propeller.de/en.html. [5] ANTOŠ, P.; A. BURIAN: Vodní sklo. Výroba, struktura, vlastnosti a použití. Ústí nad Labem: SILCHEM spol. s r.o., SAND TEAM, spol. s r.o., 2002. [6] JELÍNEK, P.: Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren. Slévárenství, 2012, 60(3–4), 66–70. ISSN 0037-6825.

374

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

[7] ŠKÁRA, F.: Alkalicky aktivované materiály geopolymery. Prezentace přednášky pro betonářskou společnost. Ústav skla a keramiky, VŠCHT v Praze. [8] HOLZER, M.; A. KMITA; R. DAŃKO: Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí – srovnání anorganických a organických pojiv. Slévárenství, 2015, 63(7–8), 240–247. ISSN 0037-6825. [9] JELÍNEK, P.; F. MIKŠOVSKÝ; J. BEŇO; E. ADÁMKOVÁ: Vývoj technologie výroby solných jader. Slévárenství, 2013, 61(1–2), 28–31. ISSN 0037-6825. [10] CeramTec [online]. Dostupné z: https://www.ceramtec. com/foundry-cores/. [11] JELÍNEK, P.; F. MIKŠOVSKÝ; E. ADÁMKOVÁ: Ovlivňování pevnostních charakteristik solných, ve vodě rozpustných jader. Slévárenství, 2012, 60(3–4), 85–89. ISSN 0037-6825. [12] PETRŽELA, L.: Vodní sklo CO2 proces. Československo, Patent 81931, 12 12 1947. [13] Vodní sklo, a.s., [online]. Dostupné z: www.vodnisklo.cz/cz. [14] FOŠUM, J.: Chemicky vytvrzované směsi s anorganickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách. Slévárenství, 2012, 60(3–4), 95–97. ISSN 0037-6825. [15] GRÖNING, P.; C. KUHLGATZ: Budoucnost pojivových systémů pro výrobu jader v regionu Německo. Slévárenství, 2015, 63(1–2), 34–36. ISSN 0037-6825. [16] VYKOUKAL, M.; M. PŘEROVSKÁ; A. BURIAN; P. KUBEŠ: Jádra vytvrzovaná teplem – provozní zkušenosti ze zkoušky pojivového systému GEOPOL® W ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. Slévárenství, 2016, 64(7–8), 236–239. ISSN 0037-6825. [17] STEINHÄUSER, T.: Inorganic binders—benefits—state of the art—actual use. South African Metal Casting Conference 2017. [18] LÖCHTE, K.: Inorganic core production and casting application. 72nd World Foundry Congress, Nagoya, 2016. [19] BOEHM, R.; J. ASAL; B. MUNKER: Cesta k ekonomické a bezemisní slévárně. Slévárenství, 2013, 61(3–4), 124–126. ISSN 0037-6825. [20] JASSON, P.; P. MAGNIER: Dryset: en ecologically sound universal foundry sand binder system. Hommes & Fonderie, 2006, sv. 367, č. srpen/září, s. 32–45. [21] DETERS, H.; K. MASE: Inorganic Technology – The End of Shell Sand. 72nd World Foundry Congres, Nagoya, 2016. [22] MÜLLER, J.; H. DETERS; M. OBERLEITER a kol.: Nothing is impossible—advancements in the field of inorganic binder systems. Foundry Trade Journal International. 2016, January/February, s. 26–30. ISSN 1758-9789. [23] MÜLLER, J.: Inorganic Binder System Sandwiched Between “Technology Push” and “Market Pull”. Giesserei, 2012, 89(2), 52–58. ISSN 0016-9765. [24] INOTEC® New Inorganic Binder for Foundry Serial Production. Congresso Assofond, Vicenza, říjen 2012. [25] Foseco, The new environment-friendly binder system SOLOSIL TX for core making for the mass production of complex cast components, Foseco, 2015, issue 263, s. 15–23. [26] Foseco, SOLOSIL* TX—Inorganic warm set binders, Foseco, 05 2015. [27] BURIAN, A.: Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy. Slévárenství, 2012, 60(3–4), 65. ISSN 0037-6825. [28] Interní dokumentace a výrobní předpisy společnosti SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice.

Recenzent l Peer-reviewer Ing. Alois Neudert, Ph.D.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport