{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

Obr. 26. Mechanizmus účinku nové generace promotorů [22] Fig. 26. Mechanism of effect of a new generation of activators [22]

Obr. 27. Hlava válce pro šestiválcový dieselový motor a písková jádra [23] Fig. 27. A cylinder head for a six-cylinder diesel engine and sand cores [23]

ného kouře nebo zápachu během výroby jádra a během odlévání. Nedochází k tvorbě kondenzátů na kokile, což znamená méně čištění a nižší náklady. Je nutno poznamenat, že jádra také tvoří plyny při odlévání, anorganická pojiva obsahují určité množství zbytkové vody, která se vypaří při působení tepla. Ze srovnání vývoje plynů při odlévání je u technologie INOTEC patrný významně nižší vývin plynů (obr. 28). Anorganické pojivové systémy není nutno odsávat a vzdušninu dále zpracovávat, což představuje úsporu v investicích. To, že nevzniká žádný zápach při odlévání, znamená velký přínos pro ochranu životního prostředí a také pro ochranu pracovního prostředí ve slévárně. Na obr. 29 je zřejmý rozdíl vývoje plynů u technologie INOTEC a PUR cold box amin. Rychlejší krystalizace odlitků vede k lepším pevnostním vlastnostem odlitků, a tak k velkým možnostem pro další rozvoj [2], [21], [22]. Typ pojiva: Příprava: Dávkování: Zhutnění:

cold box

INOTEC

pojivo je směs silikátů. dávkový mísič. pojivo 2–3 hm. d., protomor 0,2–1,9 hm. d. vztaženo na ostřivo. vstřelovací tlak 0,4–0,5 MPa.

Obr. 28. Vývoj plynů při od- lévání: technologie INOTEC a organický PUR cold box amin [24] Fig. 28. Gas generation during casting: INOTEC technology and organic PUR cold box amine [24]

nání s klasickými organickými technologiemi. Stále více sléváren přechází z organických na anorganické pojivové systémy [21]. INOTEC je anorganický pojivový systém, který je založen na dvou různých složkách – kapalné pojivo INOTEC a pevná složka nazývaná INOTEC Promotor. Mechanizmus účinku promotorů je patrný z obr. 26. Druhá složka není pouze přísada, ale přesněji řečeno složka 2 pojivového systému, která je důležitá pro počáteční pevnost, tepelnou stabilitu, rozpadavost atd. Obě složky se smíchávají dohromady s  ostřivem. Jádra Obr. 29. Srovnání vývoje plynů: vlevo technologie INOTEC, vyrobená technologií INOTEC se vytvrzují v  rozmezí teplot vpravo organický PUR cold box amin [24] Fig. 29. Comparison of gas generation: INOTEC technology (left), 150–210 °C v závislosti na geometrii jádra. Ohřev jaderníku organic PUR cold box amine (right) [24] může být elektrický, nicméně ohřev pomocí oleje činí proces stabilnější, teploty se pohybují v úzkém teplotním rozmezí. Rozhodující pro technologii INOTEC je horký vzduch, kterým se profukuje jádro a urychluje se vytvrzování. Pevnosti jsou dostatečně vysoké pro manipulaci. Jádra jsou křehčí, vzhledem k  povaze pojivového systému je větší afinita k  vodě. Jádra je nezbytné ochránit před vysokou vlhkostí. Technologií INOTEC je možné úspěšně vyrábět složitá jádra (obr. 27), jako vodní plášť Obr. 31. Porovnání vývinu plynů po odlití; vlevo: odlitky bezprostředně po odlití jader, hlavy válců, a to díky průběžné optimatechnologie PUR cold box amin (organické pojivo), vpravo: otevření kokily lizaci produktu a významnému technicbezprostředně po odlití jader GEOPOL® [16] Fig. 31. Comparison of gas generation after casting; left: castings immediately after pouring of kému přizpůsobení designu jaderníku. cores, PUR cold box amine technology (organic binder), right: opening a die immediJe nepochybné, že jádra vyrobená techately after pouring of cores, GEOPOL® technology [16] nologií INOTEC nevedou k tvorbě žád-

372

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport