{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

Obr. 23. Jádro vodního pláště vyrobené pomocí anorganického pojiva [19] Fig. 23. A core of water jacket manufactured with the use of inorganic binder [19]

Obr. 20. Vývin plynů při odlévání; srovnání pojivových systémů: organického cold box amin, hot box a anorganického pojiva [17] Fig. 20. Gas generation during casting; comparison of binder systems: organic cold box amine, hot box and inorganic binder [17]

Obr. 24. Porovnání tvorby emisí při odlévání: vlevo technologie PUR cold box amin, vpravo Cordis [19] Fig. 24. Comparison of emission formation during casting: PUR cold box amine technology (left), Cordis (right) [19]

Cordis (Hüttenes-Albertus GmbH) Anorganický pojivový systém Cordis je zcela anorganický dvousložkový systém skládající se z pojiva Cordis a aditiva Anorgit. Pojivem je modifikovaný silikátový roztok a rozpouštědlem je voda. Pojivo má nízkou viskozitu 20–59 mPa · s a hustotu asi 1,1–1,4 g/cm3. Aditivum Anorgit je syntetická anorganická prášková přísada s  objemovou hustotou 400–600 g/dm 3. Přísada se skladuje v suchém prostředí [18]. Pojivo Cordis a přísada Anorgit se smíchají s křemenným ostřivem a promísí. Tato jádrová směs se vstřeluje do jaderObr. 22. Vytvrzení a vznik pojivových můstků u systému: Cordis – pojivo a Anorgit – aditivum [15] níku. Vytvrzování jader probíhá půsoFig. 22. Hardening and formation of binder bridges at Cordis—binder and Anorgit—additive bením tepla jaderníku (150–200 °C), systems [15] uvolňuje se voda (fyzikální způsob vytvrzování). Nejefektivnějším odstraněním vody je proplachování horkým vzduchem o teplotě 140 °C. Přísada Anorgit obsahuje reaktivní částici, která se podílí na chemické vytvrzovací Pevnosti získané fyzikálním vytvrzením leží mnohonásobně výše reakci. Zrna ostřiva se propojují trojrozměrně jako organické než u chemicky tvrzených směsí. Zpočátku se pracovalo předesystémy, vzniká trojrozměrný pojivový můstek (obr. 22) [15], vším s horkým vzduchem. Použití horkých jaderníků předsta[18]. vovalo další vývojový krok. Bylo tak zajištěno zvýšení produktiPro výrobu jader je možné upravit stávající vstřelovací stroj. vity, pevnosti při současně krátké době vytvrzování. Použití Výhodnější je pořídit nový vstřelovací stroj konstruovaný pro horkých jaderníků je odůvodněné jen při sériové výrobě jader. výrobu anorganických jader. V případě, že se přistoupí k úpravě vstřelovacího stroje, je nutné věnovat pozornost zabezpeTyp pojiva: modifikované vodní sklo. čení stroje před sáláním tepla (pohyblivé části, zásobník). Příprava: dávkový mísič. Zásobník a vstřelovací trysky je nezbytné chladit, aby se zaDávkování: pojivo 2,0 až 3,0 hm. d. bránilo osychání směsi. Několik výrobců nabízí dodatečné Zhutnění: vstřelování, pěchování zvlhčování směsi. Vstřelovací trysky by neměly mít průměr Vytvrzování: vyhřívaný jaderník 140–170 °C, horký vzduch. menší než 6 mm. Hmotnost jaderníků je větší než u technoPevnost: 2,5 až 3,5 MPa. Obr. 21. Jádro vodního pláště hlavy válce a odlitek sacího a výfukového potrubí vyrobený technologií AWB [17] Fig. 21. A core of water jacket of cylinder head and a casting of suction and exhaust line manufactured by AWB technology [17]

370

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport