{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

vykazují při skladování výrazné zpevnění. Pojivo si v praxi našlo uplatnění jako náhrada technologie CO2 rezol s následujícími přednostmi [6]: – vyšší primární pevnost po vytvrzení CO2; – při lití nevznikají nebezpečné exhalace; – nevznikají draselné soli (K 2CO3), které při vyšší koncentraci jader v  bentonitových formách mohou vést k  přeaktivaci montmorillonitu a poklesu pevnosti v  zóně kondenzace vody. Za přípustnou koncentraci jádrové směsi v jednotné bentonitové směsi je považováno 10 %; – dobrá vstřelovatelnost jader a skladovatelnost; – dobrá rozpadavost. Pojivo Desil® J si našlo uplatnění ve slévárnách hliníku a litiny s lupínkovým grafitem.

s označením GEOTEK, jsou kapalné a práškové. Rozpadavost jader po odlití je obdobná jako u směsí alkalický rezol vytvrzovaný plynným CO2. Akcelerátor výrazně zlepšuje rozpadavost jader po odlití při teplotách kolem 800 °C. Typ této přísady se volí podle požadavků na vlastnosti směsí a vyráběných jader a v závislosti na použitém ostřivu. Směs je možno skladovat 24 h beze změny kvality při dostatečném zabránění přístupu vzduchu. Akcelerátory urychlují vytvrzení jader a snižují spotřebu CO2. Proti vodnímu sklu se doba vytvrzování zkrátí, v porovnání s technologií rezol CO2 je potřeba vytvrzování delší. Pro účinnější vytvrzování je možno využít cyklování proudění plynného CO2 přes jádro, nebo ředění CO2 vzduchem a případně využít ohřev CO2. Voda v pojivu je pevně vázaná a zmenšuje nebezpečí vzniku Dilab® (Vodní sklo, a.s.) bublin z důvodu vznikajících vodních par. Jádra vykazují nízkou Pojivo Dilab® je na bázi Na silikátu s vysokou rozpadavostí plynatost. zvláště za vyšších teplot 600 až 1000 °C [13]. Složení směsi pro výrobu jader technologií GEOPOL® CO2: – ostřivo 100 hm. d.; Jde o anorganické pojivo se strukturní úpravou báze alkalic– pojivo GEOPOL® 510, dávkování 2,3 až 3,0 hm. d.; kého křemičitanu (substitucí křemičitanových a fosfátových – akcelerátor GEOTEK, dávkování 0,5 až 0,8 hm. d. na ostřivo. tetraedrů), vytvrzované chemickou cestou (CO2 proces, ST směsi, estery). Vysoká primární pevnost u ST směsí umožňuje Použití akcelerátorů: snížení koncentrace pojiva pod 3 %, při použití regenerátu – akcelerátor GEOTEK 007 je základní typ, který se používá do 80 %. Po odlití má forma/jádro velmi dobrou rozpadavost ve směsích s geopolymerním pojivem, vytvrzovaných půi po tepelné expozici na vysoké teploty (oblast II. maxima) [6]. sobením CO2. Používá se především pro ostřiva křídového původu, jako např. Provodín, Střeleč; – akcelerátor GEOTEK 001 se používá především pro ostřiva Dorsil® V (Vodní sklo, a.s.) Pojivo Dorsil® je univerzální křemičitanové slévárenské pojivo z  lokalit Šajdíkove Humence (Slovensko), Badger Mining určené pro výrobu forem a jader technologií CT a ST [13]. (Polsko), Szczakowa (Polsko); – pro potřeby vyšších počátečních pevTechnologie GEOPOL® CO2 ností a zajištění dobré rozpadavosti (SAND TEAM, spol. s r.o.) při vyšších teplotách (v oblasti teplot Anorganický geopolymerní systém je II. maxima) se používá přísada akcepoužitelný i pro výrobu jader, případně lerátoru GEOTEK 005. i forem, vytvrzovaných zásahem zvenčí Do směsí není vhodné přidávat vodu (jako pomocí plynného CO2. Pojivem je anorje běžné u směsí s vodním sklem), zhorganický geopolymerní prekurzor s nízšují se tak vlastnosti vytvrzené směsi. kým stupněm polymerace. Pro směsi Schéma výroby jader ze směsi vytvrzovytvrzované CO2 je optimální pojivo vané plynným CO2 je znázorněno na GEOPOL® 510. V řadě sléváren se osvědobr. 14. Pro přípravu jádrové směsi lze čilo pojivo GEOPOL® 515. Tvrdidlem je využít dávkový (kolový, s-mísič) nebo plynný oxid uhličitý. Během procesu vyprůběžný mísič. Nejčastěji se jádra vyrátvrzovací reakce plynným CO2 dochází bějí vstřelováním na vstřelovacích stroke zvýšení polymerace a vzniku anorgajích při větších sériích nebo ručním pěnického polymeru. chováním v menších slévárnách nebo při Obr. 14. Schéma výroby jader – technologie GEOPOL® CO2 Pro dosažení vyšších okamžitých pevnoskusové výrobě. Obr. 15, 16 a 17 předFig. 14. A scheme of core manufacture— tí a také pevností při skladování jader se stavují snímky jader vyrobených na vstřeGEOPOL® CO2 technology do směsi mohou přidávat akcelerátory lovacím stroji a odlitku z LLG.

Obr. 15. Velké jádro vyrobené na vstřelovacím stroji Fig. 15. A big core manufactured at shooting machine

366

Obr. 16. Malá jádra vyrobená na vstřelovacím stroji, dávkování: 100 hm. d. ST55, 3 hm. d. GEOPOL® 515, 0,7 hm. d. Geotek 007 Fig. 16. Small cores manufactured at shooting machine, batching: 100 weight parts of ST55, 3 weight parts of GEOPOL® 515, 0.7 weight parts of Geotek 007

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Obr. 17. Odlitek z LLG, jádro vyrobeno technologií GEOPOL® CO2 Fig. 17. A GJL casting, the core manufactured by GEOPOL® CO2 technology

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport