{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

sand with ZII clay [1]

(3) 6% binder with module 3.0 [2]

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

365

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

Modifikovaná vodní skla pro technologii vodní sklo CO2 Proces vytvrzování je chemického a fyzikálního charakteru. Vodní sklo jako pojivo má vedle mnoha výhod i řadu nevýhod. Fyzikální působení CO2 napomáhá produkci sklovité vazby Nejvýznamnější nevýhodou je rozpadavost jader po odlití vzniklé dehydratací vodního skla. Převládající a hlavní je chev oblasti teploty kolem II. maxima. Otázku zlepšení rozpadamické působení CO2 na vodní sklo při pochodu vytvrzování vosti a také dalších technologických vlastností částečně řeší [3]. vodní skla modifikovaná sacharidy, hliníkem atd. V minulosti se pro výrobu jader využívala vodní skla 36/38 °Bé. Jádra z tohoto typu vodního skla měla sice lepší rozpadavost Desil® J (Vodní sklo, a.s.) po odlití, ale nižší pevnosti, kratší životnost směsi a jader. Slévárenské pojivo Desil® J je aktivované vodní sklo s dobrou V  současné době se pro tuto technologii používá nejčastěji skladovatelností jader i při vyšší relativní vlhkosti (75 %). Jádra vodní sklo 48/50 °Bé. Z hygienických důvodů se přestala pomají dobrou rozpadavost v intervalu teplot 300 až 800 °C [13]. užívat uhlíkatá přísada Rexol, která zlepšovala rozpadavost Základ pojivové kompozice tvoří alkalický silikát modifikovajader po odlití. ný alditoly (redukční produkty alkalických monosacharidů) K  výhodám této technologie patří nízká cena, dostupnost, v kombinaci s organokřemičitany. Aditivované pojivo lze vysnadná příprava, rychlé vytvrzení, dlouhá životnost namítvrzovat chemickou (CO2 proces, estery) i fyzikální cestou chané směsi, nízká plynatost a odolnost proti vzniku vad z na(warm box, mikrovlnné vytvrzení). Jádra vytvrzená chemicky pětí (zálupy, výronky). K nedostatkům se řadí sklon k chemickému zapékání a proti jiným technologiím zhoršená rozpadavost po odlití – obr. 10, na němž jsou patrná dvě maxima zbytkových pevností. Na obr. 11 a 12 je znázorněn vliv přísad na II. maximum zbytkových pevností; přísada jílu (4) na obr. 12 odsunula II. maximum do vysokých teplot a oddálila vznik cristobalitu. Je to jedna z reálných cest řešení rozpadavosti u ocelových odlitků. Obdobně přísada bauxitu (3) a bauxitu a jílu (2) na obr. 12. Příprava směsí je možná jak v dávkových mísičích (kolových, s-mísičích), tak i v míObr. 10. Zbytková pevnost směsi s křesičích průběžných. Nejčastěji se jádra menným ostřivem a vodním vyrábějí vstřelováním na vstřelovacích sklem (CO2 proces) [1] strojích při větších sériích nebo ručním Fig. 10. Residual strength of a sand with Obr. 12. Vliv přísad žíhaného kaoliniticpěchováním v menších slévárnách nebo quartz base sand and water glass kého jílu a bauxitu na zbytkovou (CO2 process) [1] při kusové výrobě. pevnost II. maxima, (1) CT směs Ekonomicky významná je spotřeba plyns žíhaným jílem ZII, (2) CT směs s  bauxitem a jílem ZII, (3) CT ného oxidu uhličitého. Teoretická sposměs s bauxitem [1] třeba CO2 je 0,266 % na množství směFig. 12. Influence of ingredients of annealed si, pokusně zjištěná spotřeba 0,32 % kaolinitic clay and bauxite on rea maximálně přípustná spotřeba je 1 % sidual strength of the IInd maximum, (1) CT sand with annealed ZII clay, CO2 na množství směsi. Při vyšších spo(2) CT sand with bauxite and ZII clay, třebách je to už plýtvání [3]. Skutečnost (3) CT sand with bauxite [1] ve slévárnách je taková, že dochází k několikanásobnému přefoukání proti teoretické spotřebě (až 9 % [2]). Je to neekonomické a současně technologicky nepříznivé, dochází ke snížení pevnosti a zvýšení otěru. Přebytečný CO2 způsobuje dehydrataci gelu, vzniká napětí, které relaxuje vznikem trhlin, snižuje se pevnost a zvyšuje otěr [1]. Obvyklé složení CT směsí: – ostřivo 100 hm. d.; Obr. 11. Vliv látek obsahujících Al2O3 na – 4,0–6,0 hm. d. vodního skla 48/50 °Bé; II. maximum zbytkových pev- – 0–2 hm. d. přísada na ostřivo. ností a cristobalitickou expanzi, (1) CT směs se šamotem, (2) CT Pevnosti v tlaku jsou obvykle v rozmezí směs s  korundem, (3) CT směs Obr. 13. Vliv modulu vodního skla na pev- 1,5–2,0 MPa. Vliv dávkování vodního s  kalcinovaným Al 2 O 3 , (4) C T nost v tlaku při vytvrzování CO2 , skla a vliv modulu v závislosti na době směs s jílem ZII [1] (1) 4 % pojiva s modulem 2,0, vytvrzování plynným CO2 na pevnosti Fig. 11. Influence of substances containing (2) 4 % pojiva s modulem 2,5, Al2O3 on the II nd maximum of re(3) 6 % pojiva s modulem 3,0 [2] v tlaku dokládá obr. 13. sidual strengths and cristobalitic Fig. 13. Influence of water glass module on K významným dodavatelům vodního skla expansion, (1) CT sand with fireclay, compression strength at hardening na český a slovenský trh patří Vodní sklo, (2) CT sand with corundum, (3) CT by CO2, (1) 4% binder with module sand with calcined Al 2O3, (4) CT 2.0, (2) 4% binder with module 2.5, a.s., a SAND TEAM, spol. s r.o.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport