Page 1

Êส×ืè่Íอ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ âโ´ดÂย ¤คÃรÙูàเÁม‹‹¹น

¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹น¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ ÃรÙู»ป, ÊสÕี, ¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙, àเÅลÂยàเÍอÒา·ท∙

www.menn.me


·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี Íอ§ง¤ค»ปÃรÐะ¡กÍอºบÈศÔิÅล»ปŠŠ áแÅลÐะ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ

http://en.wikipedia.org/wiki/Desig n_elements_and_principles


§งÒา¹นÍอÍอ¡กáแºบºบ

àเ¹น×ืé้ÍอËหÒา + ¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ


µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง§งÒา¹นÍอÍอ¡กáแºบºบ ËหÑัÇวàเÃร×ืè่Íอ§ง ¢ขŒŒÍอ¤คÇวÒาÁม ÃรÙู»ปËหÅลÑั¡ก ÃรÙู»ป»ปÃรÐะ¡กÍอºบ âโ·ท∙¹นÊสÕี µตÑัÇวÍอÑั¡กÉษÃร ¡กÒาÃร¨จÑั´ดÇวÒา§ง ÏฯÅลÏฯ


ÇวÑัµต¶ถØุ´ดÔิºบ! ÃรÙู»ป ÊสÕี ¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙ àเÅลÂยàเÍอÒา·ท∙

รูปหลัก, รูปประกอบ โทนสีที่เขาชุดกัน (สอดคลอง, ขัดแยง) หัวเรื่อง, เนื้อหา, สวนเสริม พระเอก, พระรอง, เนื้อหา, ที่วาง


ÃรÙู»ป

»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งÃรÙู»ป

ลายเสน ประกอบขึ้นจากสมการ

รูปภาพ ประกอบขึ้นจากจุดสี

http://www.wikihow.com/Image:VectorBitmapExample-6401.png


ÃรÙู»ป ÃรÙู»ป¶ถ‹‹ÒาÂย

áแËหÅล‹‹§งÃรÙู»ป

äไÍอ¤คÍอ¹น

ÅลÒาÂยàเÊสŒŒ¹น

(icon, pictogram)

(Vector)

http://www.sxc.hu

http://www.iconfinder.com

http://www.vecteezy.com

http://compf ight.com

http://www.sclera.be

http://www.brandsoftheworld.com

http://www.istock photo.com

http://speckyboy.com/2010/10/18/25-free-

http://www.hongkiat.com/blog/50-websites-for-

pictogram-and-symbols-sig n-icon-sets/

free-vector-images-dow nload/

(Bitmap, Raster)


ÊสÕี

áแÁม‹‹ÊสÕี Red, Green, Blue

Cyan, Magenta, Yellow (,blacK)

ÊสÕี¨จÒา¡กáแÊส§ง: RGB

ÊสÕี¨จÒา¡กàเÁมç็´ดÊสÕี: CMYK

(àเÇวç็ºบ, Áม×ืÍอ¶ถ×ืÍอ)

(ÊสÔิè่§ง¾พÔิÁม¾พ)

http://vladek.ehion.com/xchange/hsi/colmodels.htm


ÊสÕี

Hue: ¡กÒาÃรËหÁมØุ¹นÊสÕี Saturation: ¤คÇวÒาÁมÊส´ด Value: ¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÁมÊสÕี http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:HSV_color_solid_cylinder_alpha_lowgamma.png

¤ค‹‹ÒาÊสÕีáแÅลÐะ¡กÒาÃร¼ผÊสÁมÊสÕี

µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃร¼ผÊสÁมÊสÕี¨จÒา¡กáแÁม‹‹ÊสÕี RGB

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RBG_color_wheel.svg


ÊสÕี

ªชØุ´ดÊสÕี

ÊสÙูµตÃร¡กÒาÃร¨จÑั´ดªชØุ´ดÊสÕีáแºบºบµต‹‹Òา§งæๆ

http://colorschemedesig ner.com


ÊสÕี

http://kuler.adobe.com

áแËหÅล‹‹§งªชØุ´ดÊสÕี

http://www.colorcombos.com

http://www.colourlovers.com


¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙

µตÑัÇวÍอÑั¡กÉษÃร

¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¢ขÍอ§งµตÑัÇวÍอÑั¡กÉษÃร·ท∙Õีè่ÁมÕีàเªชÔิ§งáแÅลÐะäไÁม‹‹ÁมÕีàเªชÔิ§ง http://www.laurenelisecrafted.com/blog/2011/1/28/font-fridays-vol-iii.html


¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙

áแËหÅล‹‹§ง¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙

¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙ÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ

¿ฟ‡‡Íอ¹น·ท∙ÀภÒาÉษÒาäไ·ท∙Âย

http://www.dafont.com

http://www.f0nt.com


àเÅลÂยàเÍอÒา·ท∙ ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี¡กÒาÃร¨จÑั´ดÍอ§ง¤ค»ปÃรÐะ¡กÍอºบ http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_(visual_arts)

¡กÒาÃร¨จÑั´ดÇวÒา§ง

¤คŒŒ¹นËหÒาµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง àเªช‹‹¹น Poster Design http://www.google.com/search?q=Poster+Desig n&tbm=isch

พืนฐานการออกแบบ  

รูป, สี, ฟ้อนท์, เลเอาท์

พืนฐานการออกแบบ  

รูป, สี, ฟ้อนท์, เลเอาท์

Advertisement