Page 1


Ed i t o r i a l

Deul t i emes t randbes t emmi ng Ope e nz ome r s ed a ghe e r l i j kt otr u s tk ome ni ne e nl ou ng e s e t t i ng , me te e ng e z e l s c ha pu r e nl a ngg e ni e t e nv a n c u l i na i re t e ne n‘ sa v ond sd a ns e ni ne e nu l t i e mes t r a nd s e t t i ngme tu i t z i c htopd eond e r g a a nd ez on.S f e e r , ont s pa nni nge nl u x ei swa tBl oomi ng d a l eBe a c hhe tpu bl i e kwi lbi e d e n.I n2 0 0 2we r dd ebe a c hc l u b v e r we l k omtop Bl oe me nd a a la a n Ze ee ns i nd s d i e n he bbe nv e l el i e f he bbe r sd ewe gna a rd eu l t i e me s t r a nd be s t e mmi ngbe wa nd e l d . Dea r c hi t e c t u u rg e ï ns pi r e e r dopi n v l oe d e nv a nBa l i ,Tha i l a nde nd eAnt i l l e nma k e nhe ti nt e r i e u rv a nd e s t r a nd t e nts f e e r v ole ne x ot i s c h.Me t4 0l u x e VI P be d d e ne nv e r s c hi l l e nd el ou ng e -e nk l a s s i e k e d i nne r ops t e l l i ng e nc r e ë e r tBl oomi ng d a l eBe a c he e na mbi a nc ev oore e nu ni e k ebe l e v e ni sope e nl oc a t i ev a n we r e l d k l a s s e ,z o we lv oorpr i v é -a l sz a k e l i j k ee v e ne me nt e n.Del ou ng e s e t sbi e d e nu i t z i c htophe ts t r a ndv a n Bl oe me nd a a le nme te e nz ome r s es ou ndu i td es pe a k e r sk u nj ec u l i na i rg e ni e t e nv a nd er u i mek e u z ev a nd e i nt e r na t i ona l ek e u k e n.Ee nv e r s ef r u i ts ha k e ,e e nu i t g e br e i d el u nc hofe e nme n uv a nhe td i ne ra s s or t i me nt ; Bl oomi ng d a l eBe a c hhe e f tv oore l k es ma a kwa twi l s . Na a s td eBou r g ond i s c hel i e f he bbe rt r e k tBl oomi ng d a l eBe a c hookhe tpa r t y pu bl i e kna a rz i c ht oe .Aa nhe t e i nd ev a nd emi d d a gg a a the tv ol u meomhooge nma a k the td e c orv a nhe tr e s t a u r a ntpl a a t sv oore e n d a ns v l oe r . I nt e r na t i ona l ea r t i e s t e nz oa l sS u nne r yJ a me s&Ry a nMa r i c i a no , Af r oj a c ke nDJChu c k i ehe bbe n t i j d e nsd ez ond a g s e d i t i e su ni e k es e t sg e d r a a i d .Da a r na a s twor d e ne ropz a t e r d a gf e e s t e nv oore e nbr e e d pu bl i e kg e or g a ni s e e r d , v a nou d ec l a s s i c st otni e u wehi t s . Di tbe wi j s td a td es t r a nd t e ntz e l f snaz ons ond e r g a ng he tpu bl i e ka mu s e e r t . Na a s tbe a c hc l u be nu i t g a a ns g e l e g e nhe i di sBl oomi ng d a l eBe a c he e ng e s c hi k t el oc a t i ev oorbe d r i j f s f e e s t e n, v e r g a d e r i ng e ne na nd e r ee v e ne me nt e n.Di ti sv a r i ë r e ndv a ne e ns por t i e v es t r a nd d a g ,br a i ns t or ms e s s i e se n mod e s ho wst ote e npr od u c t pr e s e nt a t i e ,u i t g e br e i dd i ne rofe e nhe e r l i j k eba r be c u eme te e ng r oe pc ol l e g a ’ s . S a me nme td eor g a ni s a t i ev a nBl oomi ng d a l eBe a c hi se rd eg e l e g e nhe i domd er u i mt ena a re i g e ns ma a ki nt e r i c ht e ne nomd i v e r s ea r r a ng e me nt e nv oorf oode nd r i nk ss a me nt es t e l l e n. Om d es f e e re nhe tg e v oe lv a nBl oomi ng d a l eBe a c ho v e rt ebr e ng e ni sd i tma g a z i neg e l a nc e e r d .Me t s f e e r v e r s l a g e n,f ot or e por t a g e se ni nt e r v i e wshope nwehe tu l t i e mebe a c hg e v oe la a nj ouo v e rt ebr e ng e n Be l e e fd e z ez ome rhe t u l t i e mes t r a nd g e v oe l d oord i t s e i z oe nt eg e ni e t e ni nd el ou ng e s e t t i ngv a nhe t s f e e r v ol l e e ne x ot i s c heBe a c hc l u bBl oomi ng d a l e .

Medewerkersaandi tmagazi ne: I l s eMe u r s i ng e , Pe s ht k i rHi z i r , We eLu ong , Le oJ a wa r

Speci alt hankst o: J a s pe rRoor d , Ma a r t e nd eWi t , Ti mKe r t z ma n, Lu z yDi y a nt o , Na t a s c haDr os t e

4


Mu z i e k Wi en i e th o r e nwi l … V o o ro n d e r we g ,o me e nd a n s j eo pt ewa g e no fo mj u i s th e l e ma a lt er e l a x e n ; Bl o o mi n g d a l eh e e f tv o o rj o ud es o u n d t r a c k sv a nd ez o me ro pe e nr i j t j eg e z e t . Do o rd e z et r a c k sv o e l th e tme t e e na le e ns t u kwa r me ra a n .

A n o u k

Gr e a tMi n d s Gr e a tMi n d s

S a dS i n g a l o n gS o n g s Er st aan j uweel t j es van t r acks op Sad Si ngal ong Songs. I Don’ t Know Not hi ng, Ar e You Lonel y en Ki l l zi j n de echt e ui t st eker s van het al bum. Hoewelze wel l i cht mi ndergeschi ktzi j nvoorai r pl ay . De nummer szi j n voor zi en van dr amat i ek,mooi aanzwel l endekl assi eket onen en zel f seen koor . St uk voor st uk met el kaar ver bonden dankzi j st adse gel ui den di e de t r acksuni ek maken.En wel l i cht t en over vl oede, een gi t aar i s op di t al bum ni ethoor baar .Hetsi er tAnoukdatzedeze wegi si ngesl agenenerookhethel eal bum aan vast houdt .

Een al bum van de dr i e best e MC’ s van Neder l and. Wi e wacht daarnouni etop? Wat Gr eat Mi nds ui t ei ndel i j kt ot zo’ n succes maakt ,i sdecompl eetongedwongen en vr ol i j ke mani erwaar ophetal bum t otst andi sgekomen. Dat hoor j e aan al l es af : het geouwehoer t ussendoor over hun f avor i et e r appl at en, de spont anemaart ochsl i mmet ekst en. Gr eat Mi nds i s een echt e aanr ader voor de l i ef hebbervanneder hop.

Da f tPu n k

T h eGr e a tGa t s b y S o u n d t r a c k

Ra n d o mA c c e sMe mo r i e s Voor albekendvandehi t s “ Ar ound t he Wor l d” ,“ One Mor e Ti me” en “ Har der , Bet t er , Fast er , St r onger ” , heef tDaf tPunkdewer el d ver r i j kt met hun vi er de cd: Random Acces Memor i es. Hetheef t7j aargeduur dmaarhetni euweal bum van Daf t Punk genaamd Random Acces Memor i esi sei ndel i j kger el eased. Desi ngl eGetLuckyver scheen op19 apr i l2013 en haal de bi nnen de week wer el dwi j d hoge posi t i esi n dehi t l i j st en,waar onderooknummer 1posi t i esi ndeeer st eweek.

Al sj e de f i l m nog ni et gezi enhebt ,danwor dhet t i j ddaar voor!Enal sj ede soundt r ack nog ni et gehoor d hebt , dan wor d hetdaarookt i j dvoor ! Heti seencombi nat i evankl assi ekemuzi ekmet een vl eugj e hi phop,metar t i est en zoal sJ ayZ, Beyonce,Andr e3000,LanaDelReykanhetni et mi sgaan. Neem bi j voor beel d“ 100$ Bi l l ” , een kl assi ek deunt j e maar J ayZr apter over heen al sofhetni ksi s.

5


DeKu s t wa c h t

DeVri j wi l l i geBl oemendaal s eReddi ngs bri gade: Al90 j aaract i evehul pverl eni ng Onl a ng s we r d Ru u d Cl oe c k ,v oor z i t t e rv a n d e Vr i j wi l l i g e Bl oe me nd a a l s e Re d d i ng s br i g a d e ,be noe mdt otRi d d e ri nd eOr d ev a nOr a nj e Na s s a u .End i twe r d g e v i e r dopd ed a gv a nhe t9 0 j a r i gbe s t a a nv a nd er e d di ng s br i g a d e . Re d e ng e noe gom me tRu u di ng e s pr e kt eg a a ne nt ev r a g e nna a rz i j ns t r a nd e r v a r i ng e n. “ He tmooi s t es t r a ndv a nNe d e r l a nd . Va r i ë r e ndv a ne e nt r e nd yf e e s t -e ns por t s t r a ndt ot e e nf a mi l i e -e nna t u u r s t r a nd .Di ta l l e sv e r s pr e i do v e re e nl e ng t ev a nz e v e nk i l ome t e r me td i v e r s ez e i l -e ns u r f c l u bs . Di tma a k the ts t r a ndu i t e r s ta a nt r e k k e l i j k ” , a l d u sRu u d . Re ddi nga c t i e s Bi jd eVr i j wi l l i g eBl oe me nd a a l s eRe d d i ng s br i g a d ez i t t e nz eni e ts t i l .Wa a r bi jhe ti nd e wi nt e rv oor a ld r a a i tom he tv ol g e nv a nbi j s c hol i nge nd ev oor be r e i d i ngophe t v ol g e nd es e i z oe n. Eni nd ez ome rv a nbe g i nme i t ot e i nds e pt e mbe rz i j nz i j a c t i e fbe z i g me tbe wa k i nge nEHBO. “ Wehe bbe nv or i gj a a rr ondd e7 8 0hu l pv e r l e ng i ng e ng e d a a n. Di tv a r i e e r d ev a ne e ng e br ok e nbe e n,i e ma ndd i ev a ne e npa a r dwa sg e v a l l e nt ote e n r e a ni ma t i ee ne r ns t i g eong e l u k k e nwa a r bi ji e ma ndom he tl e v e ni sg e k ome n” ,a l d u s Ru u d .He twe r k e nbi jd eVr i j wi l l i g eBl oe me nd a a l s eRe d d i ng s br i g a d eg e e f tv ol g e ns Ru u de e nv ol d a a ng e v oe l d oor d a tj es t e e d sme ns e nhe l pte ng e l u k k i gma a k t . “ Ee npa a rj a a rg e l e d e nk wa me re e nma nbi nne nme te e nt a a r t . I kk omj u l l i ebe d a nk e n omd a tj u l l i emi j nl e v e nhe bbe ng e r e d , z e i d ema n. I nhe tbe g i nv a nhe ts e i z oe nhe bbe n wehe mg e r e a ni me e r de nn u wa shi jwe e rhe l e ma a lg e z ond .Da tg e e f tz o v e e l v ol d oe ni ng . Enopd a tg e v oe l k u nj ee e nhe e l s e i z oe nd r a a i e n” , a l d u sRu u d . Voorhe tma t e r i e e l d a tg e br u i k twor d tt i j d e nse e nr e d d i ng s ope r a t i e i sj a a r l i j k sv e e l g e l dnod i g . Zond e rd ona t e u r sz ou d e nz ed a tbe d r a g ni e tk u nne nbe t a l e n.Al1 0j a a ri se re e ng oe d es a me nwe r k i ngme t Ra d i o5 3 8 . Ru u d : “ 5 3 8he e f tv e r t r ou we ni nonsomhu nna a mme t d i ev a nd er e d d i ng s br i g a d et ev e r bi nd e ne nd a tbr e ng tonsv e e l g oe d s ,hi e r d oorz i j ne rme e r d e r ebe k e nd es pons or sbi j g e k ome n. Wemoe t e nna me l i j kd ehe l f tv a nonsg e l dz e l fbi j e l k a a rk r i j g e n. ” Ev e ne me nt e n Bi jv e r s c hi l l e nd ee v e ne me nt e nwor d td eVr i j wi l l i g eBl oe me nd a a l s e Re d d i ng s br i g a d e i ng e z e t .“ Wa t he tv oor e e n v r i j wi l l i g e r a a nt r e k k e l i j kma a k tom ope e nbe pa a l de v e ne me ntt eg a a nwe r k e n i she e lv e r s c hi l l e ndpe rpe r s oon. I khe be e ng r oe pma nne nd i ehe t pr a c ht i gv i nd e nom t eg a a nv a r e nwa nne e rhe tf l i nks t or mt ,e e n a nd e r ev r i j wi l l i g e rv i nd the the e l l e u kome e ns u r f -ofz e i l we d s t r i j d t ebe g e l e i d e n.

I n t e r v i e wd o o r : Na t a s c h aDr o s t e .

7


Fa s h i o n 1 . 2 .

5 .

3 . 4 .

6 .

Nat uurt i nt en Pas t el t i nt en& Hot ,hot ,hot !Ofj ede z ez ome rv a a kophe tt e r r a sofda ns e ndope e n f e e s t j et ev i nde nbe nt ,me tde z emus t ha v e sz i tj ei e de r ez onni geda ggoe d!

1 2 .

7 . 1 3 .

8 .

9 .

1 1 .

1 0 .

1 . Pol k adot sj u r k j e-dhg a t e . c om 2 . Ta s-a s os . c om 3 . Hor l og e-i wa nt t ha t mu s t ha v e . nl 4 . Ar mba nd j e s-a s os . c om 5 . Oor be l l e n-a s os . c om 6 . S l i ppe r s-s a me d e l ma ns hoe . c om7 . Hoe d-pol y v or e . c om 8 . Ka nt e nt op-l o v e i t s omu c h. c om 9 . S hor tTomTa i l or -. z a l a ndo . nl1 0 . S l i ppe r s-s a me de l ma ns hoe . c om 1 1 . Ta sMi c he a l Kor s -mi c he a l k or s . c om 1 2 . Ke t t i ng-f a b y ou bl i s s . c om 1 3 . Bi k i ni -we hk a mp . nl

8


Su n n e r y Ja me s& R y a nM a r c i a n o S u n n e r yJ a me se nRy a nMa r c i a n oz i j ni n mi d d e l si n t e r n a t i o n a a l b e k e n de nr e i z e nd eh e l ewe r e l dr o n do mme n i gc l u b sh e td a ka f t eb l a z e nme th u nb e a t s .Zo n d a g2 8j u l iz u l l e nz i jwe e rb i j Bl o o mi n g d a l ed ev e t s t eb e a t sd r a a i e n . Alz e ss e i z oe ne ne e nui t v e r koc ht ee di t i ebe v e s t i gt j ul l i ema gi e !Hoeki j ke nj ul l i ez e l ft e r ug op de opt r e de nsbi jBl oomi ngda l e ? J a , wi j v i nd e nhe ta l t i j dt ofomi nBl oomi ng d a l et es t a a n. De z ebe a c hc l u b he e f te e nf a nt a s t i s c hes f e e re nd e me ns e nk ome ne c htom t ed a ns e ne ne e na v ondl ost e g a a n. Da a r na a s ti sd el oc a t i et op . Al sj eopt i j dk omte n d ez ons c hi j nt ,k u nj ed e z ei nd ez e ez i e nz a k k e n.Da t be e l dme tg oe d emu z i e ki st oc hpe r f e c t ? ! Zowe l na t i ona a l a l si nt e r na t i ona a l z i j nj ul l i er a z e nd popul a i r .Va nLa sVe ga st otBue nosAi r e se nde pr a c ht i ges t r a nde nopdeNe de r l a nds eAnt i l l e n,op z ov e e lmooi e pl e kke n he bbe nj ul l i e ge dr a a i d. Kunne n j ul l i e nog s t e e ds ge ni e t e n v a n de Ne de r l a nds es t r a ndf e e s t e n? J a ,a bs ol u u t .Ne d e r l a nd spu bl i e ki se r gk i e s k e u r i ge n d a a r om z i j nopt r e d e nsopNe d e r l a nd s es t r a nd f e e s t e n e e nu i t g e l e z e nk a nsv ooronsom onz eni e u wes e t st e t e s t e n.Da a r na a s tz i j nd eme ns e ng e woonha r t s t i k k e l e u ka l sz ehe l e ma a l l osg a a ne nd ef e e s t e ni nNe d e r l a nd z i j ng oe dg e or g a ni s e e r d .

Dev e r s c hi l l e ndel oc a t i e swa a rj ul l i edr a a i e nz i j n t e ge nwoor di gme gaz a l e n.I nBl oomi ngda l edr a a i e n j ul l i ei ne e ni nt i e me s e t t i ng .Wa tma a ktdi tz o bi j z onde r ? Eri sv a a ke e ne nor mea f s t a ndt u s s e nboot he npu bl i e ki n g r ot ez a l e ne nn ui she twe lhe e ll e u kom d ei nt i e me i nt e r a c t i e me tj e pu bl i e kt e he bbe n. He t wor d t pe r s oonl i j k e r ! DeSJ RM Hy pewor dts t e e dspopul a i r de re nom j ul l i ena a ms be ke ndhe i dkunj eni e tme e rhe e n.Hoe bl i j fj ei nde z es i t ua t i eme tbe i debe ne nopdegr ond s t a a n? Wehe bbe ng e l u k k i gv e e lv r i e nd e ne nf a mi l i ed i eons he l pe nr e l a t i v e r e n.Onsl e v e ni snad eboe k i ngook g e woonnor ma a l z oa l sd i ev a ni e d e ra nd e r . J a , wev l i e g e n i ne e npr i v ĂŠv l i e g t u i g ,ma a rd a ti somd a twez o v e e le n v a a khe e ne nwe e rmoe t e nv l i e g e n, d a t he t a nd e r sg e woon g e e nd oe nme e rwor d t .Da nz ou d e nwei e ma ndmoe t e n i nhu r e nomf u l l t i met i c k e t st eboe k e n. Wek u nne nhe t ons v e r oor l o v e n,d u sd a tz i j nd ee x t r as t u k j e sl u x ei nons l e v e n, ma a rwewe t e nd a t he t u i t e i nd e l i j kd r a a i t omf a mi l i e e nf r i e nd somj ehe e nhe bbe n, wa a rj eopk u ntbou we n. J e k a nni e tmi d d e ni nd ena c htj ei Podopbe l l e nom t e v e r t e l l e nd a tj ej ek l ot ev oe l t .

1 3


Le z e n L e k k e rl e z e n V o o ré c h tl e z e nh e b b e nd eme e s t eg e e nt i j de nmo e tme nwa c h t e nt o td ev a k a n t i e . Da a r o mh e e f tBl o o mi n g d a l eBe a c hv o o rj o ue e np a a rs p a n n e n d e ,l e u k ee nmo o i e b o e k e nu i t g e z o c h td i ej ek a nl e z e ni nd ev a k a n t i e .

I n f e r n o

On kr u i d

Da nBr o wn

A b r a h a mMo s z ko wi c s

Ti en j aar na de f enomenal e best sel l erDe Da Vi nciCode i s de ni euwe boek I nf er no ver schenen,del ang-ver wacht e ni euwe t hr i l l ervan Dan Br own, weder om metpr of essorRober t Langdoni ndehoof dr ol .

I n zi j nt weede boek Onkr ui d maakt Br am Moszkowi cz kor t e met t en met hei l i ge boont j es, bet wet er s, r oddel aar s,maarspaar took zi chzel fni et .

I nf er no een boek datj e moetl ezen zondereni ge ver wacht i ngen. Lekker voor op vakant i e of al s t ussendoor .Maarver wachtdeze keergeen t opper maar gewoon een goed boek.Weder om meteen pr acht i ge acht er l i ggend onder wer p ( Dant e” s I nf er no) , schi t t er end ui t gekozen l ocat i es en i ngewi kkel de puzzel st e ont hul l en.J e zou kunnen zeggen datI nf er no een ‘ l i ght ’ofmi sschi en zel f sen ‘ ul t r al i ght ’ver si evanDeDaVi nciCodei s.

Moszkowi cz neemt het op t egenkr acht endi ehem demondwi l l ensnoer en. Ze ver schui l en zi ch en soms zi j n ze zel f s onvi ndbaaral sanoni emebr on.Mszkowi czmaakt erkor t emet t en mee.Hi jdoetdatst r i j dl ust i gen mett op kwal i t ei t :speel s,t r ef zeker ,f i j nzi nni g en noemtmanenpaar d.

S t o n e r

E nu i td eb e r g e n kwa md ee c h o

J o h nWi l l i a ms Bi j na t wi nt i gj aarna zi j n dood ver over t J ohn Wi l l i ams de wer el d metzi j nr oman St oner , een pi j nl i j k eer l i j k por t r et van eenmandi ezi j ni l l usi esver l i est endaarvr edemeeneemt . Een pr acht i g r oman overeen gewone man di e genoegen neemtmeteen gewoon l even en een ongel ukki g huwel i j k,maar t otbl oei komti n zi j n wer k al s docent .Even i s hi jgel ukki g, maardanval thetweert egenvoorhem. Fant ast i sch om de r ake zi nnen i nj e her senen t e voel en schur en en schur ken. Wat bl i j f t over ? Ont r oer i ngenont zagvoorJ ohnWi l l i ams.Lezen!

Kh a l e dj H o s s e n i A l s e d ei f i l m

nog ni et gezi enhebt ,danwor dhet i j d a v oor !e En al si j e e Opt e e nd i na nr e me nd ma n e rd e n soun d t r a ck ps n gol n i e met g r o o t yo ch og i s ct h g et hoor dsc h e b t , r d i nzi ch h r i j f tdanKwo hal e d hetdaarookt i j dvo oo r ! H ssei ni al s een ver hal enver t el l eroverdi ver se Heti seencombi nal t i e v a n ks l a s s i e k e mu z i e kme e ve n s ge c h i e d e ni sse n . Dt e e v l e e i p h o p, me a r t i e st en zoz a l s al y Z ven r bi n du eg nj d eh f a c t o r zi j nt Ab d u l l a h en i j nJ k e i n, e B es y o nc e , A nb de r e 00g 0e ,b L ar n a e lR yh k a n h e t ni et zu j e P a r i , i d3 en o e nDi n Ae f g a n i s t a n . O p mi s g aa n .f N e em b i j v oo r be e de “ 1a 0a 0r $gB i l l ” , e e n j on g e l ee t i j d wor d e n z e v al n l k es c h ei d e n k l aa ss i e k de u n t j eima a r a y Z r a pt er o v e rg hez e n wa r d o or a l l er l geb e uJ r t e n i ss e n i n g a n g e t a l so fe h e tni ksi s. wo r d n . Dezer omant oonthoegr i l l i ghetl evenkanzi j nen ni et szondergevol gen i s.Volover t ui gi ng schr i j f t hi joverl i ef de,opof f er i ng,ver r aadenpi j n.

1 6


Fi l ms I kz i e ,i kz i e ,wa tj i jn i e tz i e t … I nd ez o me rma a n d e ni se rv r i jwe i n i go pT Vt ez i e n .Omj o u t o c ht ev e r ma k e no pd er e g e n a c h t i g ez o me r d a g e n ,h e b b e nwi j e e np a a rv e r ma k e l i j k ef i l mso pe e nr i j t j eg e z e t .

MA NOFS T E E L

V E RS C HRI KKE L I J KEI KKE2

Deopdepl aneetKr ypt on gebor en Kal El wor dtopj ongel eef t i j d door zi j n bi ol ogi sche ouder s naarde aar de gest uur d.Opdeaar de wor dt Kal El geadopt eer d door J onat han en Mar t ha Kent en neemt daar bi j een ni euwe naam aan, Cl ar k Kent .Naar mat e Cl ar k ouder wor dt , komthi jt otdeont dekki ng dat hi j super kr acht enheef t .

Bi o s c o o pp r e mi è r e :2 0 1 3 0 6 2 0

Ver schr i kkel i j ke i kke 2 i s een spet t er end ni euw avont uur waar i ni eder eent er ug komt : schur k Gr u, zi j nl i eve mei den,de ondeugende mi ni ons en vel e ni euwe gr appi ge per sonages. We hebben al l emaal genot en van de eer st ef i l m,de t r ai l er van de t weede deel zi eterveelbel ovend ui t .Heti seen eer l i j k f ami l i ef i l m.

Bi o s c o o pp r e mi è r e :2 0 1 3 0 6 2 6

WORL DWA RZ

L OV EA N DHON OR

I n de spannende act i et hr i l l er Wor l d WarZ speel tBr adPi t t een medewer ker van de Ver eni gde Nat i es, Ger r y Lane.Hi jr ei st afnaar ver schi l l ende l andenom deoor zaak van een wer el dwi j de epi demi e t e vi nden. Hel e l eger s en r eger i ngen zi j n al ver ni et i gd en Ger r y begi nteenr acet egen de kl ok om de menshei dt er edden.

Bi o s c o o pp r e mi è r e :2 0 1 3 0 7 0 4

Love and Hor or ver t el thetpassi onel e ver haalvaneenj onge sol daatdi e zi j n best e vr i end hel pt om het har tvan zi j n vr i endi n t er ug t e wi nnen. Hi j moet hi er voor een cl andest i ene t r i p onder nemen van het oor l ogsf r ont i n Vi et nam naarhui si n eent i j dvanpr ot est en en soci al e r evol ut i e en zalop di e mani er voor de eer st e keer echt el i ef deer var en.

Bi o s c o o pp r e mi è r e :2 0 1 3 0 7 0 4

2 0


Magazine  
Magazine  
Advertisement